Slider formación
Contenido formación

 

Els objectius primordials de la Fundació són, d'una banda, desenvolupar actuacions per a promocionar l'enginyeria dins de la societat i, de l'altra, ajudar i acompanyar els professionals del sector, especialment a aquells que són nous. Per això, col·labora en els següents projectes:

Pestañas proyectos formación

Aplicacions anidades
Agrupador FAQS divulgacion
fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Distròfia Muscular miotònica DM1 afecta a 1 de cada 8.000 adults a Espanya, és la distròfia muscular més severa i freqüent en adults. En l'actualitat no existeix cura.
Col·laborem amb el IBEC en el projecte de recerca del Dr. Javier Ramón que persegueix obtenir en un curt període de temps, un dispositiu (múscul en un xip) que ens permetrà valorar l'eficàcia dels fàrmacs relacionats amb la distròfia muscular de manera personalitzada, sense l'ús d'animals, mitjançant el cultiu de cèl·lules musculars del propi pacient.
La tecnologia "en un xip" implica la creació de dispositius 3D que, en imitar el teixit humà i els microambients únics que es troben en l'organisme, obren noves vies per a la recerca de malalties.

Consulta més informació sobre IBEC.

imatge IBEC

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Aquesta publicació periòdica de caràcter divulgatiu pretén tractar, de manera clara i transparent, diversos temes de l'àmbit bancari amb la intenció que els nostres socis ampliïn la informació sobre economia i finances.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Som promotors de l'estudi "I Baròmetre Industrial", un estudi sociològic del sector de l'enginyeria al nostre país. En aquest informe es mostra la visió dels enginyers sobre la situació en la que es troben les empreses de l’àmbit industrial del sector i a la vegada dels professionals que hi treballen, amb l’objectiu de facilitar dades rellevants per la presa de decisions tant en l’àmbit públic com privat. A la vegada, es fa una comparativa amb l’informe anterior, que converteix l’informe en un bon indicador que mostra una visió certera de la Industria Enginyera.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Som promotors de l'Observatori de Divulgació Financera, que té com a objectiu difondre novetats i innovacions que es produeixin en la pràctica dels mercats financers i les seves institucions mitjançant la generació de coneixement

Veure totes les publicacions editades fins a la data en aquest enllaç.

imatge IEF-ODF

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Fundació dóna suport Tecnocampus, un parc tecnològic i d'innovació. En 2017 ha col·laborat en l'estudi sobre les xarxes socials en empreses catalanes cooperatives i d'economia social, així com en la confecció d'un llibre tècnic amb informació econòmica sobre els 50 anys d'història de Caixa d'Enginyers.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem en el desenvolupament de l'estudi "Observatori de l'Enginyeria". Aquest informe elaborat a partir d’una enquesta estadística realitzada sobre el col·lectiu d’enginyers de Catalunya i del món empresarial al que pertanyen té l’objectiu de mostrar quina és la realitat actual de l’enginyeria a Catalunya i quines son les seves necessitats i previsions en relació als 10 anys següents.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Fundació col·labora mitjançant la promoció de diverses jornades.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Donem el nostre suport a aquesta Fundació, que promou accions de sensibilització social per potenciar l'equitat de gènere en l'enginyeria. El objectiu de aquesta ONG es la de integrar enginyers i enginyeres industrials professionals que vulgui col•laborar amb el seus coneixements dins del sector, sempre pensant en el desenvolupament dels països més desfavorits.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem en l'organització d'activitats per difondre el coneixement empresarial, científic i social.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Som promotors de l'exposició "Quatre segles d'enginyeria espanyola a ultramar" que va tenir lloc a l'Arxiu de les Índies a Sevilla. Aquesta va posar en valor la tasca dels enginyers en el desenvolupament del sector durant aquests quatre segles, a través de maquetes, documents i peces històriques conservades que mostren la gran evolució i innovació, des del S. XVI fins el XIX.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Programa de cursos organitzats per la Fundació, que van adreçats als socis i sòcies per millorar la seva trajectòria professional i afavorir el seu accés al mercat laboral. La transformació digital, les xarxes socials en el negoci, la creació de start-ups o l'ús de LinkedIn són algunes de les temàtiques que ja s'han dut a terme per millorar l'aprenentatge dels socis.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

EIC recull i representa totes les entitats professionals relacionades amb els enginyers industrials de Catalunya, defensa la professió i els seus interessos i treballa per la seva regulació i bones pràctiques. Juntament amb la Fundació Caixa d'Enginyers, realitza actes institucionals, jornades, premis i participacions en les diferents demarcacions del Col·legi a Catalunya. També concedim beques per a la realització de tesis doctorals en estudis d'enginyeria.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem en la realització d'un estudi i una anàlisi sobre l'oferta actual universitària dels màsters d'Enginyeria Industrial a Espanya. El Consell, que està format per tots els Col·legis Oficials d'Enginyers a Espanya, representa la professió de l'enginyeria, amb més de 150 anys d'història i una gran projecció de futur.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Realitzem les trobades “The Virtual Breakfast”, que tracten sobre la realitat augmentada com a canvi de model de negoci. El Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV) es caracteritza per facilitar el progrés continu de la professió promovent l'esperit de servei als seus col·legiats i tenint una actitud de canvi i adaptació permanent a les problemàtiques que puguin sorgir.


Aplicacions anidades
Agrupador FAQ Formación
fletxa obrir FAQ tancar FAQ

La Federació Espanyola d'Enginyeria Sense Fronteres té com a objectiu construir una societat més justa i solidària, posant la tecnologia a disposició de les persones. Un dels seus objectius és millorar la qualitat de les eines de formació tècnica no presencial per facilitar l'accés a la formació en línia orientada a la cooperació per al desenvolupament de base tecnològica, programa amb el qual hem col·laborat.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

El projecte Emprenedoria IUCT 2018 pretén fomentar l'emprenedoria en el programa de màsters, postgraus o especialitzacions que el mateix centre desenvolupa.

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laboració en el projecte "Talent i noves tecnologies", que té l'objectiu de promoure l'esperit tecnològic i innovador entre alumnes de batxillerat. Aquest curs, destinat a estudiants de branca científica o tecnològica, pretén iniciar la seva trajectòria professional i experimentar de primera mà les tasques que duen a terme els enginyers. El disseny web o la creació de videojocs son alguns dels temes que s’imparteixen en el curs.

imatge La Salle

fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Col·laborem amb el programa “Mujer e Ingeniería”, que pretén impulsar l'interès per l'enginyeria i la tecnologia a les noies adolescents. Aquest projecte, que ha obtingut més de 150 inscripcions d'estudiants només en l'any 2017, vol lluitar per la igualtat en el sector de l'enginyeria. Està destinat principalment a estudiants de Màster o últim curs de Grau en Enginyeria de la Universitat Carlos III, a Madrid. Concretament, la nostra col·laboració es centra en el programa de mentoring “Acogida y acompañamiento”, dirigit a noves estudiants de Grau que necessiten suport i ajuda per part de les “mentores”, alumnes que ja tenen experiència de la vida universitària.

Col·laborem també en el projecte “Grandes Figuras de la Ingeniería”, que vol rendir homenatge a les grans figures de la història de la Enginyeria Espanyola i l'Arquitectura, convertint les obres en conjunt cultural de referència. L'elaboració d’un diccionari biogràfic, la instal·lació de plaques o les xerrades amb figures de la enginyeria son algunes de les accions que es duen a terme en el projecte.

imatge alumnes

Creiem en la formació com a instrument de cohesió social clau per al desenvolupament personal i col·lectiu de les persones i, per això, ens impliquem en l'educació proporcionant beques perquè els estudiants amb potencial acadèmic puguin seguir els seus estudis, independentment de la seva capacitat econòmica.


Aplicacions anidades
Agrupador FAQ becas y premios
S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy509.getLatestArticle(long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy509 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@108efa95"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign embeddedJournalArticle = Jour... [in template "20116#20152#832486" at line 22, column 17]
----
1<#-- $Id: FAQ.ftl 745 2019-01-03 15:25:49Z patricia.hevia $ --> 
2<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
3<#assign showDefaultUnfolded = true /> 
4<#assign showDefaultUnfoldedClass = "folded" /> 
5 
6<#assign idSuffix = "${randomNamespace}" /> 
7 
8<div aria-multiselectable="true" class="panel-group faq-container" id="accordion${idSuffix}"> 
9<#-- Itera sobre cada web content --> 
10  <#if faqContent.getSiblings()?has_content> 
11    <#list faqContent.getSiblings() as cur_faqContent> 
12      <#if getterUtil.getBoolean(cur_faqContent.isUnfolded.getData())> 
13        <#if showDefaultUnfolded> 
14          <#assign showDefaultUnfolded = false /> 
15          <#assign showDefaultUnfoldedClass = "unfolded" /> 
16        </#if> 
17      </#if> 
18 
19      <#if cur_faqContent.getType()=="ddm-journal-article"> 
20        <#assign cur_faqContent_obj = cur_faqContent.getData()?eval> 
21        <#assign classPK = cur_faqContent_obj.classPK> 
22        <#assign embeddedJournalArticle = JournalArticleLocalService.getLatestArticle(classPK?number)> 
23        <div class="panel faq-item ${showDefaultUnfoldedClass}"> 
24        <#-- Flecha hacia la derecha --> 
25          <#if questionIndicator.getData()?? && questionIndicator.getData() != ""> 
26            <img class="faq-left-icon" data-fileentryid="${questionIndicator.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${questionIndicator.getAttribute("alt")}" src="${questionIndicator.getData()}" /> 
27          </#if> 
28        <#-- Flecha hacia abajo --> 
29          <#if unfoldIndicator.getData()?? && unfoldIndicator.getData() != ""> 
30            <img class="faq-down-item" data-fileentryid="${unfoldIndicator.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${unfoldIndicator.getAttribute("alt")}" src="${unfoldIndicator.getData()}" /> 
31          </#if> 
32        <#-- Flecha hacia arriba --> 
33          <#if foldInidicator.getData()?? && foldInidicator.getData() != ""> 
34            <img class="faq-up-item" data-fileentryid="${foldInidicator.getAttribute("fileEntryId")}" alt="${foldInidicator.getAttribute("alt")}" src="${foldInidicator.getData()}" /> 
35          </#if> 
36 
37        <#-- Display content with its own defined template --> 
38          ${JournalArticleLocalService.getArticleContent(embeddedJournalArticle, embeddedJournalArticle.getDDMTemplateKey(), viewMode, locale, themeDisplay)} 
39        </div> 
40      </#if> 
41 
42      <#assign showDefaultUnfoldedClass = "folded" /> 
43    </#list> 
44  </#if> 
45</div> 
46 
47<script type="text/javascript"> 
48  $(document).ready(function(){ 
49    $('.faq-container .faq-item').each(function(){ 
50      $(this).find('.faq-down-item').appendTo($(this).find('.panel-title').find('a')) 
51      $(this).find('.faq-up-item').appendTo($(this).find('.panel-title').find('a')) 
52    }) 
53 
54    $('#accordion${idSuffix} .faq-item .panel-heading').click(function(ev){ 
55      $("#accordion${idSuffix}").find(".panel-collapse.in").each(function(i,el){ 
56        $(el).collapse("hide"); 
57      }); 
58    }); 
59  }); 
60</script> 
61<#if showDefaultUnfolded> 
62  <script> 
63    $(document).ready(function(){ 
64      $('.faq-container > .panel').first().find('.panel-title').find('a').trigger('click'); 
65    }) 
66  </script> 
67<#else> 
68  <script> 
69    $(document).ready(function(){ 
70      $('.faq-container > .panel.unfolded').first().find('.panel-title').find('a').trigger('click'); 
71    }) 
72  </script> 
73</#if> 
74 
75<script> 
76  $(document).ready(function(){ 
77    $("#accordion${idSuffix} .panel-heading").keyup(function(e) { 
78 
79      if (e.keyCode == 27) { 
80        $("#accordion${idSuffix}").closest("#accordion${idSuffix}").find(".panel-collapse.in").each(function(i,el){ 
81          $(el).collapse("hide"); 
82          var ref = $(el).attr("id"); 
83          $("a[href='#"+ref+"'").focus(); 
84        }); 
85
86    });     
87  }); 
88</script> 
Ves Superior