Publicador de continguts

Fons a fons: CE Premier, FI

15.06.2022

Caixa Enginyers Premier, FI, és un fons amb vocació de renda fixa internacional que manté un enfocament cap a la preservació de capital. El fons es gestiona de manera flexible per aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa internacional.

La complexitat en l'entorn actual de tipus d'interès, principalment emmarcat en un procés d'enduriment monetari per part dels bancs centrals principals, ofereix riscos, però alhora oportunitats. La gestió històrica dels fons d'inversió de renda fixa s'ha basat en la direccionalitat estàtica a mercat, una característica que ha ofert rendibilitats passades excel·lents, però que limita l’evolució futura dels preus dels actius de renda fixa per als propers anys en entorns de forta volatilitat com és l'actual.

Amb l'objectiu de mitigar aquesta limitació, el fons manté un enfocament continu cap a la preservació de capital i es basa en cinc motors principals de rendiment:

  • Posicionament en corbes de tipus d’interès. La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura del mercat i oscil·larà entre -3 i 12 anys. La flexibilitat en el seu posicionament permet al fons reduir la sensibilitat als tipus d’interès en entorns de pujades de tipus, un factor diferencial respecte a altres fons de la categoria.
  • Diferencials de crèdit. El fons té la capacitat d’invertir en emissions qualificades com a grau d’inversió i alt rendiment per les agències de ràting. L'anàlisi fonamental de les companyies per determinar la sostenibilitat en el pagament dels passius continuarà sent la pedra angular del procés d'inversió i permetrà obtenir rendiments per sobre del deute públic.
  • Distribució d’actius. La inversió es focalitza en valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats sense predeterminació de sectors o països. S'hi inclouen, dins de l'univers d'inversió, governs i companyies radicats en països en vies de desenvolupament. Aquesta llibertat de moviments elimina restriccions per tal de maximitzar el binomi rendibilitat/risc.
  • Exposició a divisa no euro. El fons podrà invertir en actius anomenats en divisa no euro fins a un 30 % del patrimoni. D'aquesta manera, s'aprofiten les divergències en matèria de política monetària dels diferents bancs centrals.
  • Idees de valor relatiu. En conjunció amb una cartera nucli d’emissions de renda fixa en comptat, el fons inverteix en idees de valor relatiu a través d’instruments derivats. Això potencia la rendibilitat del fons i/o permet estabilitzar la volatilitat del valor liquidatiu en entorns de forta aversió al risc.


 

Perfil de risc i remuneracióAquesta dada indica el risc del fons i està calculada a partir de dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Aquest perfil es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal a mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat. Per això, accepta un grau més alt de volatilitat en les seves inversions, fet que pot generar pèrdues significatives. Consulti també el fullet informatiu en què es descriuen els tipus de risc als quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior