Publicador de continguts

Fons a fons: CE Balanced Opportunities, FI/CE Gestió Dinàmica, FI

29.03.2022

En un entorn canviant i amb la volatilitat tan gran que estem vivint durant aquest inici d'any, els vehicles multiactius tenen un avantatge addicional per la seva flexibilitat i per la seva rapidesa en moure's d'un entorn a un altre quan es produeixen rotacions sectorials, geogràfiques o entre diferents actius. El CE Balanced Opportunities, FI, i el CE Gestió Dinàmica, FI, són dos fons que ofereixen exposició a una cistella d'actius diversificada, amb una volatilitat controlada i una premissa de preservació de capital davant de qualsevol entorn de mercat. D'aquesta manera, a través d'un únic fons s'accedeix a un ampli ventall de tipologies d'instruments d'inversió, àrees geogràfiques o actius (com ara renda variable, renda fixa, matèries primeres, divises o estratègies alternatives, entre d'altres).

A l'hora de confeccionar la cartera, s'utilitza l'assignació d'actius que s’estableix en el Comitè d'Inversions de forma setmanal per aconseguir una cartera balancejada, amb una correlació baixa amb els principals actius financers tradicionals i que compleixi amb criteris de sostenibilitat establerts. La cartera es divideix en una part central, que és el resultat de les conviccions en l'assignació d'actius, formada per actius consistents ajustats a la rendibilitat/risc; i en una part més oportunista, que respon a la recerca d'estratègies de perfil més tàctic, en la qual s'utilitzen variables i indicadors quantitatius (sentiment de mercat, momentum, posicionament, fluxos o valoració), on la idea es basa a arbitrar els desequilibris que es puguin produir en els mercats a curt termini. Després se selecciona el millor vehicle per implementar-hi la inversió, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius i buscant fons o ETF que generin alfa de forma sostinguda, i en el qual integrem les principals variables ASG.

En la construcció de la cartera, tant per a les estratègies core o central com per a la part més oportunista determinem un rang òptim de pes per a cada actiu i estratègia, en funció de la seva volatilitat històrica i a partir del risc aportat per cada posició en relació amb la cartera global, amb la premissa de protecció del capital i de tractar d'aconseguir una cartera el més balancejada possible en qualsevol entorn de mercat.

Finalment, utilitzem diferents paràmetres ex ante i ex post per al monitoratge del risc, tant de forma individual com per al conjunt de la cartera, de manera que l'evolució prevista de la cartera sempre s'emmarqui dins de les franges establertes internament i en el fullet.

Actualment, els fons continuen amb nivells neutrals de renda variable, amb més exposició a vehicles cíclics i estratègies d'ASG. Respecte a la renda fixa, una de les preocupacions és que les pressions inflacionistes continuïn persistint i obliguin els bancs centrals a apujar els tipus d'interès i a retirar els estímuls monetaris massa ràpid. Per això, fan que preferim els bons flotants per la seva sensibilitat més baixa als tipus d'interès i el deute emergent pel carry que ofereix. Per aquesta raó, continuem tenint una exposició considerable a estratègies alternatives per la seva reduïda exposició al risc de mercat, sent aquestes capaces d'aprofitar ineficiències del mercat.

La diferència principal entre el CE Balanced Opportunities i el CE Gestió Dinàmica és que el primer selecciona fons ETF per les seves comissions més baixes i que compleixin amb l'article 8 de l’SFDR, a més d'un pressupost més baix de volatilitat.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculada a partir de dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculada a partir de dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior