Publicador de continguts

Fons a fons: CE Environment ISR, FI

29.11.2021

El CE Environment ISR és un fons d'inversió centrat en el respecte pel medi ambient i en el compliment dels objectius de COP21 en matèria d'emissions amb efecte d'hivernacle. Es tracta d'un fons ISR i ètic, amb vocació a renda variable mixta internacional, sent habitualment la seva exposició a renda variable entre el 55 % i el 60 %. A més, prop d'un terç del patrimoni es destina a la inversió en valors de renda fixa de companyies amb elevada qualitat creditícia i solvència.

El fons tracta de maximitzar el valor a través de l'aplicació d'un procés d'inversió centrat en la selecció de negocis que tinguin avantatges competitius sostenibles a llarg termini, que estiguin exposats a tendències de creixement estructural, que obtinguin uns retorns sobre els recursos utilitzats més grans que el cost del capital i que comptin amb balanços sòlids.

El fons aplica criteris d'inversió responsable en la selecció de totes les seves inversions i inverteix exclusivament en companyies que tinguin en compte el seu impacte mediambiental, siguin líders en la lluita contra el canvi climàtic i apostin per noves pràctiques de reducció del consum d'energia. En aquest sentit, la gestió està enfocada a seleccionar companyies que estiguin afrontant el repte de l'eficiència energètica, treballin en la gestió dels residus i en el tractament de les aigües residuals, estiguin involucrades en la migració cap a models de generació energètica renovable i/o que treballin en la contínua innovació tecnològica dels seus productes i processos. Fruit de la inversió en aquestes temàtiques, les emissions de CO2 mesurades en tones per milió de dòlars de vendes són un 70 % inferiors a les de l'índex global MSCI World i posen de manifest el compromís del fons per una economia baixa en carboni i la transició cap a un model més sostenible.

Fruit de tot això, el CE Environment ISR té la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar i atresora l'article 8 en el nou reglament europeu sobre finances sostenibles o SFDR, amb la qual cosa es reconeix així la qualitat en les mètriques ASG de les companyies en les quals inverteix i es constata l'excel·lència en la gestió de riscos i controvèrsies pròpies de cada sector.

Posicionament de la cartera de renda variable

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculada a partir de dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Aquest perfil es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal a mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat. Per això, accepta un grau més alt de volatilitat en les seves inversions, fet que pot generar pèrdues significatives. Consulti també el fullet informatiu en què es descriuen els tipus de risc als quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior