Publicador de continguts

Venciment CE 2019 Ibex Garantit, FI - Fusió fons CdE ODS Impact ISR, FI

15.07.2019
Després de finalitzar la garantia del fons CE 2019 Ibex Garantit el passat 28 de juny de 2019 la CNMV ha aprovat amb data 8 de juliol l'absorció del fons mitjançant fusió amb el fons CdE ODS Impact ISR, FI.

S'ha remès informació personalitzada amb els detalls de la fusió als partícips de tots dos fons i s'ha publicat l'anunci de fusió en el BOE, que pot consultar aquí.

Característiques CdE ODS Impact ISR, FI:

  • Inversió en companyia signants del Pacte Mundial de les Nacions Unides o ETF amb criteris responsables i amb impacte en els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  • La selecció de les inversions es realitzarà mesurant l'impacte que generen aquestes en els propis ODS, inicialment el focus se centrarà en els ODS #4 (Educació de qualitat), #6 (Aigua neta i Sanejament) i #9 (indústria, Innovació i Infraestructura), valorant especialment aquelles que promoguin la igualtat de gènere.
  • L'exposició a renda variable serà com a màxim del 50%, podent estar per sota del 30% a partir del 2028, tota vegada es revisi previsiblement en aquells dies el compliment dels objectius 2030.

Se ha remitido información personalizada con los detalles de la fusión a los partícipes de ambos fondos y se ha publicado el anuncio de fusión en el BOE, que puede consultar aquí.

Características CdE ODS Impact ISR, FI:

  • Inversión en compañía firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o ETF con criterios responsables y con impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • La selección de las inversiones se realizará midiendo el impacto que generan éstas en los propios ODS, inicialmente el foco se centrará en los ODS #4 (Educación de calidad), #6 (Agua limpia y Saneamiento) y #9 (industria, Innovación e Infraestructura), valorando especialmente aquellas que promuevan la igualdad de género.
  • La exposición a renta variable será como máximo del 50%, pudiendo estar por debajo del 30% a partir del 2028, toda vez se revise previsiblemente por aquel entonces el cumplimiento de los objetivos 2030.
Aplicacions anidades
Botón noticias económicas

Consulta totes les notícies econòmiques

 

 

Ves Superior