Slider HORIZON 2027
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0112321007

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons d'inversió:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat segons dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

En un entorn de mercat d’increment dels tipus d’interès, la inversió en renda fixa torna a suposar una opció real. CE HORIZON 2027, FI, és el fons de renda fixa que s’alinea per fi amb els teus objectius d’inversió i de sostenibilitat.

El fons té com a objectiu obtenir una rendibilitat en consonància amb els actius en els quals inverteix en un període raonable i, a més, tractar de preservar el capital.

 • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Fixa Euro 101,25037
(28/11/2023)
- - - -

* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

 

Aplicacions anidades
Como invierte el Horizon 2027

Com inverteix el CE HORIZON 2027, FI?

 • El fons construeix una cartera d'emissions de renda fixa corporativa amb l’objectiu de mantenir un equilibri tant des del punt de vista sectorial com de qualitat creditícia, donant prioritat (>60%) als actius amb qualitat creditícia mitjana i alta (BBB- o superior).
 • CE HORIZON 2027 2E, FI, finalitzarà el 18/01/2027, data a partir de la qual s’invertirà per mantenir estable el valor liquidatiu fins que s’informi els partícips de la nova política d’inversió que seguirà el fons. El partícip podrà escollir entre seguir mantenint la inversió amb les noves condicions o vendre les seves participacions sense cap penalització.

 

Integrant aspectes que ens preocupen com a societat

El fons mantindrà l’ADN de Caixa Enginyers en classificar-se com a article 8 segons el Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles1. Es realitzarà una combinació entre les exclusions dels sectors més controvertits i la integració de factors ambientals, socials i de bon govern (ASG), amb un focus en l’impacte en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

(1) El Reglament (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR, per les seves sigles en anglès) classifica el CE HORIZON 2027, FI, com a article 8, és a dir, el fons promou característiques socials i mediambientals. Consulta’n més informació a: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.


 

Avantatges del fons:

 

Objectiu:

Mantenir a venciment una cartera de renda fixa corporativa amb una TAE inicial del 4%
+
Preservar el capital2

 
 • Fons complementari a la resta de la nostra gamma de fons.
 • Opció atractiva com a part fonamental de la cartera tenint en compte la rendibilitat esperada al venciment de l’horitzó temporal (18 de gener del 2027).
 • En èpoques d’alta incertesa en els mercats financers, la inversió en renda fixa ofereix menys volatilitat que en renda variable.

 

(2) TAE INDICATIVA I CAPITAL INICIAL NO GARANTITS. Estimació calculada per a una inversió mantinguda des del 15 de desembre del 2023 i fins a venciment el 18 de gener del 2027 sobre la base de l'escenari favorable descrit en el Document de Dades Fonamentals per a l'Inversor. La rendibilitat que es pogués obtenir finalment podria ser diferent a conseqüència dels canvis que es puguin produir en els actius mantinguts en cartera o de l'evolució de mercat dels tipus d'interès i del crèdit dels emissors.

 

A quien va dirigido Horizon 2027

A qui va adreçat?

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d'inversió.
 • Gràcies als seus principis i al seu procés d'inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes durant 3 anys (fins al 18 de gener del 2027).

 

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

 • Adequat per a reubicar les posicions de la seva cartera d'inversions amb un perfil agressiu.
 • Busca retorns significatius de les inversions; per a això suporta una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Objectiu
Tractar d’obtenir una rendibilitat en consonància amb la inversió majoritària en renda fixa corporativa de qualitat creditícia mitjana o alta.
Divisa
Com a mínim un 90% estarà denominat en euros.

 


Exposició
Inverteix entre el 80% i el 100% del seu patrimoni en renda fixa corporativa. La resta podrà estar en renda fixa pública o instruments del mercat monetari.
Inversió
Cartera de renda fixa al venciment, mínim 60% en qualitat creditícia mitjana o alta, sent la resta en actius amb ràting inferior a BBB-.

 


 

S'ADVERTEIX QUE TOT REEMBORSAMENT REALITZAT AMB ANTERIORITAT AL VENCIMENT DE L'HORITZÓ TEMPORAL DEL FONS (18/01/2027) SUPORTARÀ UN DESCOMPTE PER REEMBORSAMENT DEL 3%, EXCEPTE SI S'ORDENA EN ALGUNA DE LES DATES ESPECÍFICAMENT PREVISTES.

Valor participació

28 Nov 2023

101,25037

0,145%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -
En l'any -
1 any -
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rendibilitat any %
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -

 

Informe de risc

Perfil de risc: moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat i accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades pels canvis en els tipus d'interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l'euro, s'assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i a una liquiditat més baixa, així com als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre d'altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions de preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir amb les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l'interès o el reemborsament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris en què es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Les inversions en renda fixa realitzades pel fons tindrien pèrdues si els tipus pugen, i per això els reemborsaments realitzats abans del venciment del seu horitzó temporal poden suposar minusvàlues per a l’inversor.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes d'octubre es va continuar especulant sobre els següents passos que donarien tant el BCE com la FED en les seves reunions més pròximes. En aquest sentit, el BCE va pausar la seva política de pujades de tipus de referència per primera vegada en més d'un any i va mantenir sense canvis la reinversió dels bons que manté en cartera. Lagarde va indicar que de moment mantindran les seves polítiques estables i que no hi ha plans de retallades de tipus tampoc. Així i tot, el mercat va prendre això com “dovish”, reforçat pels PMIs i dades d'inflació europea de fi de mes que van venir menys forts de l'esperat. No obstant això, les dades d'inflació, vendes minoristes i producció dels EUA es mantenen fortes, alimentant les possibilitats que la FED encara elevi els seus tipus una vegada més abans de final d'any.

D'aquesta manera, la rendibilitat del deute estatunidenc a 10 anys va pujar al 4,93% mentre l'alemanya va caure al 2,81%. Pel seu costat, les primes de risc espanyola i italiana es van reduir lleugerament a 108pbs i 192pbs, respectivament. Finalment, el diferencial de crèdit “Investment Grade” es va ampliar a 103pbs i el “High Yield” a 414pbs degut principalment a la cautela generada pel potencial que la situació al mig Orient escali.

CE Horizon 2027, FI

CE Horizon 2027, FI

3
Renda Fixa Euro 101,25037
(28/11/2023) - -
Aplicacions anidades
Característiques Horizon 2027

Característiques del fons

 

 • Data de llançament: octubre de 2023.
 • Data fi de comercialització: 15 de desembre de 2023 o fins que s'assoleixi un patrimoni de 30 milions d'euros.
 • Inversió mínima: 30.000 euros.
 • Comissió de gestió*: 0,65% anual sobre patrimoni.
 • Comissió de dipositari*: 0,10% anual sobre patrimoni.
 • Comissió de subscripció*: descompte a favor del fons del 3% sobre import efectiu.
 • Comissió de reemborsament*: descompte a favor del fons del 3% sobre import efectiu.
 • Període de permanència mínim recomanat: 3 anys (fins al 18/01/2027).
 • Finestres de liquiditat: s'han programat dates amb periodicitat semestral en les quals no s'aplicaran comissions de reemborsament (vegeu fullet).
 • Vocació CNMV: Renda Fixa Euro.
 • Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d'aquesta tipologia de producte.
 • Article 8 SFDR1: el fons promou característiques socials o mediambientals.

(*) A partir del 15/12/2023 o abans si s'assoleix un patrimoni de 30 milions d'euros.

 

Gestor Ricardo Granda

Gestors del fons

 

Ricardo Granda Seminario

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.

 

 

Joan Pericas

 

Joan Pericas

foto Joan Pericas

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, graduat en Administració d'Empreses per la UOC, i CFA® charterholder. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió al 2023, Joan ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius a Merchbanc i Fimarge, i ha estat el responsable d’inversions d’un family office.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Horizon 2027

CE HORIZON 2027, FI, té com entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com societat dipositària, Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat en la CNMV amb el número 5811.

Llegeix el fullet informatiu abans de fer cap inversió. Consulta també el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d’inversió.

 

 

Ves Superior