Slider CIMS 2027
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc:

Risc més baix 1 2 3 4 5 6 7 Risc més alt

Aquest indicador de risc pressuposa que vostè mantindrà el producte fins a venciment

 

En un entorn de mercat d’increment dels tipus d’interès, la inversió en renda fixa torna a suposar una opció real. CE CIMS 2027, FI, és el fons de renda fixa que s’alinea per fi amb els teus objectius d’inversió i de sostenibilitat.

El fons té com objectiu obtenir una rendibilitat en consonància amb els actius en els quals inverteix en un període raonable i, a més, tractar de preservar el capital.

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys*
Renda Fixa Euro 109,28188
(18/07/2024)
0,987% 5,168% - -

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
Como invierte el CIMS 2027

Com inverteix el CE CIMS 2027, FI?

 • El fons es construeix amb l’objectiu de mantenir un equilibri tant des del punt de vista sectorial com de qualitat creditícia, donant prioritat (>80%) als actius amb qualitat creditícia mitjana i alta.
 • CE CIMS 2027, FI, finalitzarà el 31/10/27*, data a partir de la qual s’invertirà per mantenir estable el valor liquidatiu fins que s’informi els partícips de la nova política d’inversió que seguirà el fons. El partícip podrà escollir entre seguir mantenint la inversió amb les noves condicions o vendre les seves participacions sense cap penalització.

A partir de l'1 de novembre de 2022 les subscripcions i els reemborsaments estaran subjectes a comissions, segons el detall següent:
- SUBSCRIPCIÓ: 3% sobre l'import subscrit.
- REEMBORSAMENT: 1% sobre l'import reemborsat. No s'aplicarà la comissió en les dates de finestra de liquiditat indicades en el fullet, sent les següents dates: el 30 d'abril de 2024, el 31 d'octubre de 2024, el 30 d'abril de 2025, el 31 d'octubre de 2025, el 30 d'abril de 2026, el 2 de novembre de 2026 i el 30 d'abril de 2027. Per poder exercir el reemborsament en aquestes dates, la Societat Gestora exigirà un preavís de 5 dies hàbils
També, a partir de l'1 de novembre de 2022, el fons començarà a aplicar comissions de gestió i dipositaria, 0,40% i 0,10% respectivament, de forma anual.

 

Integrant aspectes que ens preocupen com a societat

El fons mantindrà l’ADN de Caixa Enginyers en classificar-se com a Article 8 segons el Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles1. Es realitzarà una combinació entre les exclusions dels sectors més controvertits i la integració de factors Ambientals, Socials i de bon Govern (ASG), amb un focus en l’impacte en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).


 

Avantatges del fons:

 

Objectiu:

Obtenir una rendibilitat en consonància amb els actius en els quals inverteix en un període raonable
+
Preservar el capital

 
 • Fons complementari a la resta de la nostra gamma de fons.
 • Opció atractiva com a part fonamental de la cartera tenint en compte la rendibilitat esperada al venciment de l’horitzó temporal (2027).
 • En èpoques d’alta incertesa en els mercats financers, la inversió en renda fixa ofereix menys volatilitat que en renda variable.
A quien va dirigido CIMS 2027
 

A qui va adreçat?

 

Inversor amb un perfil de risc conservador:

 • Té com a objectiu prioritari la preservació del capital i mirar de reduir els efectes negatius de la inflació.
 • Pot reunir en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb baixa exposició al risc de mercat.

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Gràcies als seus principis i al seu procés d’inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes durant un llarg període de temps.
Informacion Sostenibilidad CIMS 2027
Fondo de inversión detalle
Objectiu
Tractar d’obtenir una rendibilitat en consonància amb la inversió majoritària en renda fixa corporativa de qualitat creditícia mitjana o alta.
Divisa
Com a mínim un 90% estarà denominat en euros.

 


Exposició
Inverteix entre el 80% i el 100% del seu patrimoni en renda fixa corporativa. La resta podrà estar en renda fixa pública o instruments del mercat monetari.
Inversió
Cartera de renda fixa al venciment, mínim 80% en qualitat creditícia mitjana.

 


Valor participació

18 Jul 2024

109,28188

0,081%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 1,947
En l'any 0,987
1 any 5,168
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 0,409
Trimestre 1 -0,069
Rendibilitat any %
2024 0,987
2023 6,768
2022 -
2021 -
2020 -

 

Informe de risc

Perfil de risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet l’exposició a nivells reduïts de risc per mirar d’obtenir un rendiment de la inversió que ajudi a reduir els efectes negatius de la inflació i a mantenir el poder adquisitiu.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Les inversions en renda fixa realitzades pel fons tindrien pèrdues si els tipus pugen, i per això els reemborsaments realitzats abans del venciment del seu horitzó temporal poden suposar minusvàlues per a l’inversor.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes van prevaler l'aversió al risc i les expectatives de moderació en la inflació dels EUA en el to de mercat de renda fixa. L'anomenat a eleccions parlamentàries de Macron, després dels mals resultats en l'elecció europea, va generar rumors d'una possible renúncia (després de desmentida) i van obrir la possibilitat al fet que l'extrema dreta liderada per Le Pen arribi al poder amb majoria absoluta o que fins i tot l'extrema esquerra pogués guanyar les eleccions. A això es van sumar els comentaris de Powell en la reunió de la FED indicant que esperava una retallada de tipus enguany, encara que estava obert a dos. Les dades de manufactura, desocupació, i inflació (CPIs/PPIs) dels EUA van reforçar el sentiment de tipus a la baixa. Contrarestant aquest to, el BCE va procedir amb un hawkish cut en retallar els seus tipus de referència en 25bps, però indicant que les següents decisions es prendran sobre la base de l'evolució dels indicadors macroeconòmics. A més, les sòlides dades de payrolls als EUA i l'augment de les probabilitats que Trump torni a ser president després del debat amb Biden van generar dubtes sobre potencials retallades futures de la FED.

D'aquesta manera, tant la rendibilitat del deute estatunidenc, com l'alemanya, a 10 anys van baixar a 4,50% i 2,50% durant juny, respectivament. Al seu torn, les primes de risc espanyola i italiana es van ampliar de manera forta a 92pbs i 157pbs. El diferencial de crèdit “Investment Grade” es va ampliar lleugerament a 80pbs, mentre que el “High Yield” ho va fer més significativament a 319pbs.

Aplicacions anidades
Características CIMS 2027

Característiques del fons

 

 • Data de llançament: juliol de 2022
 • Data fi de comercialització: 31 d'octubre de 2022 o fins que s'assoleixi un patrimoni de 40 milions d'euros
 • Inversió mínima: 1.000 euros
 • Comissió de gestió*: 0,40% sobre patrimoni
 • Comissió de dipositari*: 0,10% anual sobre patrimoni
 • Comissió de subscripció*: descompte a favor del fons del 3% sobre import efectiu
 • Comissió de reemborsament*: descompte a favor del fons de l'1% sobre import efectiu
 • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys (fins al 31/10/2027)
 • Finestres de liquiditat: s'han programat dates amb periodicitat semestral en les quuals no s'aplicaran comissions de reemborsament (veure fullet)
 • Vocació CNMV: Renda Fixa Euro
 • Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d'aquesta tipologia de producte
 • Article 8 SFDR1: el fons promou característiques socials i/o medioambientals

(*) A partir de l'01/11/2022 o abans si s'assoleix un patrimoni de 40 milions d'euros.

 

Gestor Ricardo Granda y Joan Pericas

Gestors del fons

 

Ricardo Granda Seminario

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.

 

Joan Pericas

foto Xosé Garrido

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, graduat en Administració d'Empreses per la UOC, i CFA® charterholder. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió al 2023, Joan ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius a Merchbanc i Fimarge, i ha estat el responsable d’inversions d’un family office.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer CIMS 2027

CE CIMS 2027, FI, té com entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com societat dipositària, Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat en la CNMV amb el número 5641.

Llegeix el fullet informatiu abans de fer cap inversió. Consulta també el fullet informatiu en el qual es descriuen les tipologies de risc a les quals pot estar subjecte aquest fons d’inversió.

(1) El Reglament (UE) 2019/2088 sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers (SFDR, per les seves sigles en anglès) classifica el CE CIMS 2027, FI, com a Article 8, és a dir, el fons promou característiques socials i mediambientals. Consulta’n més informació a: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

 

botón volver
Ves Superior