Slider FAQ
Preguntes Freqüents Fons d'Inversió
abrir faq cerrar faq

Els fons d'inversió són instruments d'inversió col·lectiva a través dels quals un conjunt d'inversors aporten la seva capital a un Fons comú, per aconseguir objectius de màxima rendibilitat, seguretat, liquiditat i gestió professionalitzada invertint als mercats de valors.

S'entra a formar part d'un fons adquirint participacions. Les participacions representen una part del valor patrimonial del fons d'inversió (totes tenen els mateixos drets) i el seu valor resulta de dividir el patrimoni entre el nombre de participacions/accionis en circulació.

El patrimoni constituït del fons és administrat per una Societat Gestora, responsable de la gestió del Fons d'inversió, i per una Entitat Dipositària que custodia els valors on inverteix el Fondo i exerceix funcions de vigilància i garantia davant els inversors.

abrir faq cerrar faq

L'objectiu de la inversió col·lectiva és participar de la rendibilitat esperada que ofereixen els diferents actius financers més una rendibilitat addicional (alpha) obtinguda per l'equip gestor. Es pretén maximitzar la rendibilitat esperada per unitat de risc assumit, amb un enfocament de preservació de capital i una diversificació de riscos adequada. La inversió es realitza en diferents actius dels mercats financers, depenent de la política d'inversió que es declara en el fullet, on a més també s'indiquen la gestió de riscos que es realitzarà.

abrir faq cerrar faq

Cada fons és gestionat per un especialista o per un equip d'especialistes que comparteixen una filosofia d'inversió comú que entre d'altres prioritza la sostenibilitat de les inversions. La seva funció és seleccionar i invertir en aquells actius que s'adeqüin millor a les característiques del fons d'inversió tenint en compte la seva política i que puguin generar un major retorn (financer i extrafinanciero) per als partícips del mateix. Aquests especialistes s'identifiquen com els gestors dels fons d'inversió.

abrir faq cerrar faq

Les decisions d'inversió les pren un especialista o un grup d'especialistes en anàlisi de mercats financers i valoració d'empreses, el que suposa comptar amb una gestió especialitzada del fons d'inversió, que redunda en un millor ràtio rendibilitat / risc amb seguiment diari de la evolució del fons.

En ser vehicles o institucions d'inversió col·lectiva el cost d'accés als mercats financers i el cost de gestió i administració del mateix es distribueix entre tots els partícips generant menors costos per a l'inversor.

Així mateix, pel volum de patrimoni acumulat, s'accedeix a mercats en els quals l'inversor individual no podria invertir de forma adequada si no fos a través del vehicle del fons.

Les principals característiques dels Fons d'inversió poden sintetitzar-se en:

* Flexibilitat: la subscripció o reemborsament de participacions no té condicionants, podent operar amb qualsevol import a qualsevol moment

* Liquiditat: disponibilitat de l'efectiu en menys de 48 hores

* Fiscalitat: les persones físiques residents en territori nacional disposen de la figura del traspàs de fons per mobilitzar la seva capital diferint la seva tributació fins a l'efectiu reemborsament de participacions

* Transparència: informació periòdica, clara i analítica de l'evolució del fons d'inversió

abrir faq cerrar faq

Els fons d'inversió permeten als seus partícips poder realitzar operacions de subscripció i reemborsament de forma immediata podent veure executada la seva operació en un termini de 24 a 48 hores, per regla general.

Aquest fet aporta una de les característiques fonamentals d'aquest tipus de producte com és la seva gran liquiditat i flexibilitat de gestió podent disposar de l'efectiu, en cas de reemborsament, en qualsevol moment.

Per regla general, el termini màxim establert per obtenir l'efectiu d'un reemborsament és de 3 dies hàbils, excepte en els casos que per raó d'import o per falta de representativitat en el valor liquidatiu, el fullet del fons estableixi altres límits.

abrir faq cerrar faq

Cada fons d'inversió disposa d'un import mínim de subscripció inicial per formar part com a partícip. Aquest import s'aplica, sempre, per a la primera subscripció al fons, i, posteriorment realitzar subscripcions posteriors de menor o major import.

L'import mínim es determina en funció de les característiques del fons i s'inclou dins el fullet informatiu del fons i del document fonamental per a l'inversor.

Aquest import s'acull igualment a les característiques de liquiditat dels fons d'inversió i es pot reemborsar sense necessitat que s'hagi de mantenir una inversió determinada com a condició per seguir sent partícip del fons.

abrir faq cerrar faq

Les subscripcions i reemborsaments de participacions que efectuen els Partícips poden, en alguns Fons, estar subjectes a despeses i / o comissions.

Aquesta circumstància està regulada en el fullet informatiu de cada fons d'inversió i en el document fonamental per a l'inversor

Com retribució per les funcions de gestió i dipositaria, respectivament, la societat gestora del fons i l'entitat dipositària del mateix perceben, així mateix, unes comissions de gestió i dipositària aplicades directament sobre el patrimoni del fons, de manera que el partícip no afrontarà el seu pagament en cap moment, sinó que s'han de deduir del valor liquidatiu de les participacions.

Aquestes comissions s'informen, de la mateixa manera, en els documents anteriorment esmentats i es troben regulats per la llei que estableix els percentatges màxims que poden aplicar-se sobre el Patrimoni del Fons i estan descomptades de les rendibilitats que la societat gestora pública.

abrir faq cerrar faq

Les subscripcions o reemborsaments que efectuï l'inversor es valoraran o liquidaran a la Valor de la Participació del dia en què s'hagi sol·licitat l'operació i sempre que es faci abans de l'hora de tall establerta. Si l'operació es demana després de la data de tall, la sol·licitud passarà al següent dia hàbil i es valorarà amb el valor de la participació d'aquest dia.

El valor de la Participació o Valor liquidatiu és calculat diàriament pel departament de valoració de l'entitat gestora. Per a això és necessari obtenir el patrimoni diari del fons així com les participacions totals que componen el patrimoni per a obtenir, a través de la divisió de tots dos conceptes, el valor unitari de cada participació.

El Patrimoni del Fons es valora aplicant els criteris que estableixen les Normes Legals vigents i les que indiquen els Estatuts del Fons.

abrir faq cerrar faq

L'hora de tall és el criteri que determina quin valor liquidatiu o valor de la participació s'assignarà a les operacions sol·licitades, pel que depenent del moment que es realitzi l'operació es recollirà l'efecte de mercat del dia en curs o del següent.

Aquesta hora la determina l'entitat gestora que actualment és a les 17: 30h.

Així, totes les operacions sol·licitades abans d'aquesta hora al dia D, prendran valor liquidatiu del dia D mentre que les operacions sol·licitades amb posterioritat a aquesta hora, prendran valor liquidatiu del dia D + 1.

abrir faq cerrar faq

Els fons d'inversió es valoren diàriament per tal d'obtenir el valor de liquidació o valor de la participació unitària d'aquest. Així, diàriament s'inclou en aquest valor l'efecte de les variacions en les cotitzacions dels actius financers i fluctuacions de mercat a causa de moviments de tipus d'interès, conjuntura econòmica, expectatives futures, etc ...

abrir faq cerrar faq

La rendibilitat d'un fons d'inversió depèn de la seva política d'inversió en la qual s'estableixen els criteris i instruments on invertirà el fons per aconseguir la seva rendibilitat.

Aquesta rendibilitat és variable i depèn dels valors mantinguts en cartera així com l'horitzó temporal de la inversió.

En funció de la categoria de fons d'inversió, renda variable o renda fixa, per exemple, es podrà esperar una rendibilitat més o menys d'acord amb els actius on inverteixen aquests fons.

Si s'opta per un fons de renda variable que inverteixi en accions, donada la major volatilitat d'aquest tipus de valors, és a dir, major risc, es pot esperar obtenir una rendibilitat més gran que si s'inverteix en un fons de renda fixa que ho faci en deute públic, donada la seva menor volatilitat i menor risc.

La diversificació de les inversions que componen el patrimoni del fons permet un millor control del risc i una rendibilitat més gran a llarg termini.

Pots veure la rendibilitat d'un fons a una data realitzant el següent càlcul:

Rendibilitat = (Valor actual - Valor de compra) / Valor de compra

abrir faq cerrar faq

Caixa Enginyers posa a disposició dels seus socis una àmplia gamma de fons d'inversió que segons la seva vocació inversora, es classifiquen de la següent manera:

  • Fons de renda fixa: La inversió en renda fixa es realitza en actius de deute financer, emesos tant per empreses com per entitats públiques o estats. Són fons que no inverteixen en actius de renda variable, de manera que habitualment les oscil·lacions del seu valor liquidatiu són inferiors a les d'altres fons, orientant la construcció de la seva cartera als beneficis de la solidesa dels emissors de deute ia les expectatives de canvis en els tipus d'interès.
  • Fons Mixtes: S'anomena així als Fons que reparteixen la seva inversió entre la renda variable i la renda fixa, sent ambdues un percentatge significatiu del patrimoni. En combinar els dos tipus d'inversió (renda fixa i renda variable), persegueixen proporcionar als inversors un equilibri en els seus rendiments, i es pot adaptar-se de manera flexible a les diferents tendències de mercat que puguin sorgir en cada moment. Per les seves característiques, el risc-rendibilitat que assumeixen se situa entre els fons de renda variable i dels de renda fixa.
  • Fons de Renda Variable: S'anomena així als Fons que inverteixen bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent de la seva política d'inversió pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.
  • Fons de Retorn Absolut: S'anomena així als Fons que persegueixen aconseguir una rendibilitat positiva independentment de l'escenari de mercats de cada moment i busquen una baixa correlació amb altres mercats i actius financers. Es caracteritzen per comptar amb una gran llibertat a l'hora de decidir en quin tipus d'actiu financer invertiran i, per això, són un element indispensable en una bona estratègia de diversificació de qualsevol inversor.
  • Fons Garantits: Els Fons d'Inversió Garantits són fons d'inversió que tenen una garantia de capital atorgada per un tercer, per la qual cosa com a mínim el participi recuperarà l'import invertit. Depenent de les característiques definides en el seu fullet, poden garantir a més de la inversió inicial un rendiment fix o un rendiment variable lligat a la rendibilitat d'un índex. Tenen un horitzó temporal definit, de manera que durant el període de garantia el partícip ha de mantenir la seva inversió en el fons si vol participar de la garantia un cop finalitzat el període.

Les subscripcions o reemborsaments que efectuï l'inversor es valoraran o liquidaran al Valor de la Participació del dia en que s'hagi sol·licitat l'operació i sempre que es realitzi abans de l'hora de tall establerta. Si l'operació es sol·licita després de l'hora de tall, la sol·licitud passarà al següent dia hàbil i es valorarà amb el Valor de la Participació d'aquell dia.

El Valor de la Participació o Valor Liquidatiu es calculat diàriament pel departament de valoració de l'Entitat Gestora. Per a això és necessari obtenir el patrimoni diari del fons així com les participacions totals que componen el patrimoni, per a obtenir, a través de la divisió d'ambdós conceptes, el valor unitari de cada participació.

El Patrimoni del Fons es valora aplicant els criteris que estableixen les Normes Legals vigents i les que indiquen els Estatuts del Fons.

abrir faq cerrar faq

Els fons no tenen venciment definit, atès que s'estableixen amb caràcter indefinit. En el cas dels fons garantits, sí que s'estableix un venciment de la garantia, al final del qual s'obté la rendibilitat garantida i el partícip pot recuperar la seva inversió o mantenir-la amb les plusvàlues acumulades fins que la societat gestora li comuniqui la nova política d'inversió que seguirà el fons.

abrir faq cerrar faq

Per invertir en algun dels fons gestionats per Caixa Enginyers Gestió SGIIC i operar amb ells, cal que siguis soci de Caixa d'Enginyers.

Caixa d'Enginyers va néixer l'any 1967 amb l'objectiu de prestar serveis financers globals als seus socis amb una vocació de servei i de gestió personalitzada.

Allò que distingeix el model cooperatiu de Caixa d'Enginyers és que el soci és alhora client i propietari de l'Entitat. Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, el que permet oferir nombrosos avantatges addicionals.

Les societats cooperatives de crèdit fomenten valors com l'honestedat, l'equitat, la igualtat, la responsabilitat social, la solidaritat, l'autoresponsabilitat i la transparència.

El cens de socis de Caixa d'Enginyers s'ha anat ampliant anualment. En l'actualitat, ja són més de 170.000 persones les que confien en l'entitat i gaudeixen de serveis personalitzats amb condicions competitives.

Titulo FAQ Fiscalidad

Fiscalitat Fons d'Inversió

Fiscalitat Fons d'Inversió
Obrir pregunta freqüent Tancar pregunta freqüent

Les subscripcions i reemborsaments de participacions que efectuen els Partícips poden, en alguns Fons, estar subjectes a despeses i / o comissions.

Aquesta circumstància està regulada en el fullet informatiu de cada fons d'inversió i en el document fonamental per a l'inversor

Com retribució per les funcions de gestió i dipositaria, respectivament, la societat gestora del fons i l'entitat dipositària del mateix perceben, així mateix, unes comissions de gestió i dipositària aplicades directament sobre el patrimoni del fons, de manera que el partícip no afrontarà el seu pagament en cap moment, sinó que s'han de deduir del valor liquidatiu de les participacions.

Aquestes comissions s'informen, de la mateixa manera, en els documents anteriorment esmentats i es troben regulats per la llei que estableix els percentatges màxims que poden aplicar-se sobre el Patrimoni del Fons i estan descomptades de les rendibilitats que la societat gestora pública.

Obrir pregunta freqüent Tancar pregunta freqüent

Persones físiques

Els rendiments obtinguts com a conseqüència del reemborsament d'un fons d'inversió, tenen la consideració de guany o pèrdua patrimonial. A l'efecte de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), les plusvàlues obtingudes per la desinversió o venda d'un fons d'inversió s'integren en la base imposable de l'estalvi i tributen segons l'escala següent:

 

  2018 2019
De 0 a 6.000€ 19% 19%
De 6.000,01€ fins a 50.000€ 21% 21%
Imports superiors a 50.000,01€ 23% 23%

 

La tributació sobre les plusvàlues obtingudes es produirà únicament amb la desinversió del fons, és a dir, en el moment del reemborsament de l'efectiu mantingut.

 

El càlcul del rendiment s'obtindrà aplicant el mètode FIFO (first in first out), sent la plusvàlua obtinguda la diferència entre el valor d'adquisició de les participacions més antigues subscrites i el valor liquidatiu assignat a aquestes participacions en la data del reemborsament.

Sobre aquesta plusvàlua es practicarà una retenció a compte equivalent al 19%

 

Traspàs de fons

Els partícips residents, titulars d'un fons d'inversió poden desinvertir sense necessitat d'aflorar un guany o pèrdua patrimonial mitjançant la figura del traspàs.

El traspàs consisteix en reemborsar un fons d'inversió per invertir en un altre diferent movent l'efectiu d'un vehicle a un altre sense que es materialitzi el reemborsament per compte corrent. Això permet diferir l'efecte impositiu fins al moment del reemborsament definitiu.

Només les persones físiques residents poden optar a realitzar traspassos ja que aquesta figura no està disponible per a partícips no residents o persones jurídiques.

 

Persones jurídiques

A l'efecte de l'Impost sobre Societats, els guanys per reemborsament de fons d'inversió tributen al 25% pel 2018 i  pel 2019.

Obrir pregunta freqüent Tancar pregunta freqüent

La desinversió d'un fons d'inversió per partícips no residents ha instrumentalitzar a través d'un reemborsament ja que no poden acollir-se a la figura del traspàs.

Per regla general, a les plusvàlues obtingudes de reemborsaments de fons d'inversió se'ls aplicarà el tipus del 19% pel que les excepcions recollides a continuació:

 

Tributació al país d'origen del partícip

En cas que el partícip acrediti la seva residència fiscal en el seu país d'origen, no s'aplicarà retenció sobre les plusvàlues obtingudes de reemborsaments de fons d'inversió, sempre que així ho prevegi el conveni de doble imposició (CDI) entre Espanya i el país de residència fiscal del partícip.

En cas que el CDI estableixi la tributació al país d'origen, el partícip haurà d'aportar un certificat de residència fiscal on es reculli de forma explícita l'aplicació del CDI entre els dos països a l'efecte de la tributació de les plusvàlues generades.

Així mateix ha d'aportar una declaració jurada del mateix.

 

Tributació al país d'origen del partícip sense certificat de residència fiscal

En cas que el partícip sigui no resident en territori nacional i no acrediti el seu país de residència a efectes fiscals, s'aplicarà una retenció a compte sobre les plusvàlues obtingudes de reemborsaments de fons d'inversió equivalent al 19%.

Quan el partícip sigui resident d'un país on hi hagi CDI en què es prevegi una tributació inferior podrà sol·licitar la devolució de l'excés de retencions practicades respecte el tipus impositiu del seu país de residència fiscal, presentant davant l'Agència Tributària Espanyola el model 210 i sol·licitant la devolució de la part que excedeixi el percentatge que figuri en el CDI

 

Tributació a Espanya al tipus general

En cas que no hi hagi Conveni de Doble Imposició entre el país de residència fiscal del partícip i Espanya, s'aplicarà a les plusvàlues sobre reemborsaments de fons d'inversió el tipus del 19%