Slider fondtesoro
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Fixa Euro 884,21911
(08/04/2021)
-0,292% 0,145% -0,516% -0,514%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.

Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Curt Termini FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2512.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es.

Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

Valor participació

08 Apr 2021

884,21911

0,002%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -0,332
En l'any -0,292
1 any 0,145
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0,294
Rendibilitat any %
2021 -0,292
2020 -0,575
2019 0,071
2018 -1,019
2017 -0,522
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
08/04/2021 884,21911 24,662,051,790 0,002%
07/04/2021 884,20275 24,644,520,990 0,008%
06/04/2021 884,13015 24,484,359,370 -0,019%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Fondtesoro CP finalitza febrer amb una caiguda del 0,20% minvat per l'alça en els rendiments del deute sobirà a nivell global. Com a comparativa, el índex de referència de la lletra del Tresor a 3 mesos va finalitzar amb una rendibilitat del -0,04%. El fons acumula una rendibilitat l'any del -0,29%, mentre que el seu índex de referència acumula un -0,09%.
Als EUA va tenir lloc el Congrés semestral sobre política monetària. Jerome Powell, president de la Reserva Federal, va remarcar que la totalitat dels membres de la Fed consideraven adequat mantenir els tipus d'interès en els nivells actuals fins que la taxa de d’atur es situï prop de l'objectiu i que la inflació pugés, i excedís durant un període, el 2% en taxa interanual. D'altra banda, Powell va afirmar que la institució que dirigeix continuarà comprant bons americans i titulitzacions al ritme actual per a afavorir la recuperació econòmica i mantenir unes condicions de finançament laxes.
A Europa, es van publicar els comptes anuals del BCE. En 2020, els actius totals del BCE es van situar en els 569,3 milions d'euros (augment de 112,2 milions), degut principalment al programa de compres d'emergència enfront de la pandèmia “PEPP”. D'aquesta manera, i com a resultat d'aquestes compres, la cartera de valors mantinguts pel BCE amb finalitats de política monetària va augmentar en 98,6 milions. En relació als actius exteriors de reserva del BCE, aquests es van mantenir pràcticament sense canvis al llarg dels últims 12 mesos. Quant al valor total de bitllets en circulació, aquest es va elevar en un 11% respecte a la dada de tancament de 2019 (fins als 1.434 milions d'euros).
El bon pols econòmic als EUA, confirmat per les últimes dades d'activitat i confiança publicats (vendes minoristes, enquestes regionals de confiança, PMI manufacturer i serveis…) han donat un nou impuls a les rendibilitats del deute sobirà a nivell global. D'aquesta manera, la TIR (%) del deute alemany i nord-americà a 10 anys s'eleva sensiblement fins al -0,26% i el 1,40% respectivament. A Itàlia, l'entrada de Mario Draghi en el govern italià ha tingut un impacte directe sobre la prima de risc del país transalpí, la qual cau fins als 100 pb (des dels 115 pb).

Clases fondtesoro

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Fondtesoro Curt Termini, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE A, F.I., i CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
% s/pat   % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Classe I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
botón volver

Tornar enrere