Slider Gestión Alternativa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0142547035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Màxima flexibilitat per aprofitar les oportunitats d’inversió

El CE Gestió Alternativa, FI permet aprofitar les oportunitats d’inversió mitjançant un enfocament multi-actiu i un ventall ampli d’instruments d’inversió.

 

Consulta les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Retorn Absolut 6,13127
(20/01/2022)
-0,979% 0,782% 2,076% 0,332%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el Gestión Alternativa?
Com inverteix el CE Gestió Alternativa, FI?
 

El fons busca, d’entre els fons consistents en el temps i que aporten valor, aquells que tenen estratègies d’inversió semblants. Per a fer-ho, s’utilitza una metodologia pròpia de Caixa d’Enginyers, que combina criteris quantitatius i qualitatius.

 FASE QUANTITATIVA

Analitzem el comportament obtingut per cada fons dins de la seva categoria d’actiu, utilitzant una eina pròpia multi-criteri per ordenar-los en funció de la seva rendibilitat/risc, la rendibilitat que bat l’índex de referència (generació d’alfa), la homogeneïtat i el seu comportament en entorns de correcció que esdevinguin.

 FASE QUALITATIVA

Dels fons seleccionats, es fa un anàlisi qualitatiu, atenent a diversos criteris com el procés d’inversió, la transparència o la solidesa del seu equip de gestió.

 

Avantatges de la inversió flexible

 • Posicionament geogràfic d’àmbit global
 • Distribució flexible dels tipus d’actius
 • Busca identificar possibles riscos de mercat per redefinir l’estratègia d’inversió
 • Adaptabilitat en els diferents entorns de mercat

Valors del CE Gestió Alternativa, FI

 • Accés als millors fons internacionals
 • Procés d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de fons
 • Diversificació i baixa correlació amb els mercats
 • Gestió àgil i dinàmica
 • Control estricte del risc

 

¿A quien va dirigido? Conservador y moderado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc conservador:

 

 • Té com objectiu prioritari la conservació de capital i mirar de reduir els efectes negatius de la inflació.
 • Pot reunir a la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb baixa exposició al risc.

Inversor amb un perfil de risc moderat:

 

 • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
 • Gràcies als seus principis i al seu procés d’inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes per un llarg període de temps.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Euribor a 3 mesos + 200pb
Divisa
Qualsevol divisa
 

 


Exposició
Invertirà més del 50% en IIC de renda variable, renda fixa, REIT, infraestructures, materies primeres, retorn absolut o d'estratègies alternatives.
Volatilitat
Volatilitat màxima anual del 4%

 


Valor participació

20 Jan 2022

6,13127

0,098%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -0,462
En l'any -0,979
1 any 0,782
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rendibilitat any %
2022 -0,979
2021 2,804
2020 -1,574
2019 7,532
2018 -6,892
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
20/01/2022 6,13127 7,586,360,600 0,098%
19/01/2022 6,12524 7,593,881,820 0,063%
18/01/2022 6,12137 7,589,089,080 -0,125%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet l’exposició a nivells reduïts de risc per mirar d’obtenir un rendiment de la inversió que ajudi a reduir els efectes negatius de la inflació i a mantenir el poder adquisitiu.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Les borses van tancar en tots dos costats de l'Atlàntic 2021 amb notables alces l'any i en el mes gràcies a la recuperació del creixement econòmic mundial per l'avanç de la vacunació. En l'última reunió de l'any dels BCE, la Fed va accelerar el tapering per a cessar les compres netes d'actius al març de 2022 i davant l'expectativa d'aconseguir la plena ocupació en 2022, la majoria dels seus membres creuen que serà necessari realitzar tres pujades de tipus l'any que ve. El BCE va anunciar el seu full de ruta per a les compres d'actius en 2022, amb una reducció del ritme de compres del PEPP en el 1T i el seu cessament a la fi de març. Amb això, l’Eurostoxx 50 va pujar un +5,79%, el S&P 500 un +4,36% i el MSCI Emerging Markets un +1,62%. En la renda fixa, la TIR del Treasury a 10 anys va pujar del 1,447% al 1,512% mentre que el Bund va pujar del -0,35% al -0,18%. En divises, el dòlar es va depreciar del 1,132 al 1,140.
El fons va acabar amb una pujada de +0,37% i amb un comportament del +2,80% per a l'any 2021. Pel costat positiu, destaquem el bon comportament del BNP Paribas Circular Economy amb un +4,02% i el Xtrackers MSCI World amb un +3,78%. Mentre que les principals detraccions van ser el Cambrial Tail Risk amb un -3,10% i el Index Sustainable amb un -1%. A més es van dur a terme operacions en derivats amb la finalitat de realitzar cobertura en divisa amb un resultat positiu de +0,09%.

Aplicacions anidades
Clases gestion alternativa

Classes del fons

 

El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Alternativa, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Gestió Alternativa Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.

 • Data de llançament: 2004
 • Inversió mínima: 1.000 euros
 • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
 • Comissió depositari: 0,20%
 • Vocació CNMV: Retorn Absolut
 • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
 • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Gestió Alternativa Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament* Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0142547035 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€
Classe I ES0142547001 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 

(*) Si el periode de permanència de les participacions en el fons fos inferior o igual a 30 dies.

Gestor Sergi Casoliva

Gestor del fons

 

Sergi Casoliva Sesma

foto Sergi Casoliva Sesma

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb un màster en Borsa i Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i amb la certificació Certified Advisor (CAd). En l'actualitat és candidat al CFA nivell II. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió al març de 2019 com a gestor de fons de retorn absolut després de 4 anys d'experiència com a analista i selector de fons externs en Crèdit Andorrà.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Alternativa

CE Gestió Alternativa, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Ves Superior