Slider Prestamo ECO Autoconsumo
aviso descuento


 

Demana ara el teu pressupost i, només per ser soci o sòcia de Caixa Enginyers,
gaudiràs d'un 3% de descompte, tant si ho finances amb nosaltres com si no.

 

Cuadro bateria virtual Duplica 1

 

Coneixes el servei de Bateria Virtual?
Emmagatzema els teus excedents no compensats per tal d'aconseguir el màxim estalvi.
 

Funcionament de la Bateria Virtual

Actua como una guardiola que et permet guardar els excedents no compensats en la factura de la llum.

Com s'emmagatzemen els excedents?

Els teus excedents no compensats s'emmagatzemen de forma virtual en valor econòmic (€).

Els teus excedents, per sempre

Podràs compensar-los directament en les teves pròximes factures sense límit temporal i així aconseguir un 100% d'estalvi.

Poden beneficiar-se dos suministres?

Pròximament, per a suministres d'un mateix titular, es podrà compartir el saldo de la Bateria Virtual.

La teva Bateria Virtual al moment

Només hauràs de ser titular d'un suministre de llum contractat, amb instal·lació d'autoconsum i la Compensació Simplficada d'Excedents activada.

No és necessària cap instal·lació

L'emmagatzemament dels teus excedents no compensats serà un procés automatitzat i totalment digital.


 

intro Prestamo ECO Autoconsumo


  

Aconsegueix la llibertat energètica.

Demana ara una proposta d'instal·lació de panells solars amb Factorenergia i finança-la amb el nostre Préstec ECO Autoconsum.


  

Características prestamo ECO Autoconsumo

 

PRÉSTEC ECO
Autoconsum

 • Import: fins a 60.000 €
 • Termini de devolució: fins a 10 anys. Hi ha la possibilitat de fins a 3 mesos de carència de capital.
 • Tipus d'interès: fix, fins a 4,90%1
 • Comissió d'obertura:  fins a 0,25%1 (mínim 100 €)
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,24% fins a 5,89%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
5.000€ 60 mesos 4,90% 100,00€ 94,13€ 93,95€ 5,89% 747,62€ 647,62€ 5.747,62€
7.000€ 84 mesos 4,90% 100,00€ 98,61€ 98,51€ 5,47% 1.383,14€ 1.283,14€ 8.383,14€
10.000€ 120 mesos 4,90% 100,00€ 105,58€ 105,18€ 5,24% 2.769.20,51€ 2.669,20€ 12.769,20€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 6,51% fins a 8,64%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
5.000€ 60 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 94,13€ 93,95€ 8,64% 1107,62€ 647,62€ 6.107,62€
7.000€ 84 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 98,61€ 98,51€ 7,37% 1.887,14€ 1.283,14€ 8.887,14€
10.000€ 120 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 105,58€ 105,18€ 6,51% 3.489,20€ 2.669,20€ 13.489,20€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió a la pestanya "Bonificacions i requisits".

 

 

I si sol·licites el préstec i, a més, contractes l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs amb un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès i en la comissió d'obertura.

 

 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte i contractant l'assegurança de llar amb Caixa Enginyers (TAE des de 8,96% fins a 14,03%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini Assegurança llar2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
5.000€ 60 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 93,56€ 93,35€ 14,03% 1.771,99€ 613,39€ 6.771,99€
7.000€ 84 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 97,79€ 97,82€ 11,08% 2.836,43€ 1214,39€ 9.836,43€
10.000€ 120 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 104,36€ 104,78€ 8,96% 4.840,62€ 2.523,62€ 14.840,82€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte i contractant l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers (TAE des de 10,17% fins a 16,73%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini Assegurança llar2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdito Interessos Import total degut
5.000€ 60 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 18€ 93,56€ 93,35€ 16,73% 2.131,99€ 613,39€ 7.131,99€
7.000€ 84 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 18€ 97,79€ 97,82€ 12,91% 3.340,43€ 1.214,39€ 10.340,43€
10.000€ 120 mesos 231,72€ 4,65% 0,00€ 18€ 104,36€ 104,78€ 10,17% 5.560,82€ 2.5230,62€ 15.560,82€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió a la pestanya "Bonificacions i requisits".


 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Realitzar una aportació periòdica mensual mínima de 100€ mensuals a algun dels següents productes:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

En qualsevol cas, quedarà exempt de la comissió de manteniment durant 2 trimestres naturals: el trimestres de contractació del compte i el següent.

En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.


Botón pedir presupuesto Prestamo ECO Autoconsumo
Disclaimer Prestamo ECO Autoconsumo

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per contractació de l'assegurança de llar amb Caixa d'Enginyers: TIN 3,65% i comissió d'obertura 0,00%, sense mínim (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança Multi-risc Llar per a un habitatge de 250.000€ i amb un contingut assegurat per valor de 25.000€. Assegurança contractada amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

Pots contractar el Préstec ECO Autoconsum en la modalitat online fins a 30.000 €, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el préstec amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 15 € per a l'import de 5.000 €, 21 € per a l'import de 7.000 € i 30 € per a l'import de 10.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers.

 

Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior