Slider Prestamo ECO Autoconsumo Pro
aviso descuento Pro


 

Demana ara el teu pressupost i, només per ser soci o sòcia de Caixa Enginyers,
gaudiràs d'un 3% de descompte, tant si ho financies amb nosaltres com si no. 

 

Cuadro bateria virtual Pro

 

Coneixes el servei de Bateria Virtual?
Emmagatzema els teus excedents no compensats per tal d'aconseguir el màxim estalvi.

Funcionament de la Bateria Virtual

Actua como una guardiola que et permet guardar els excedents no compensats en la factura de la llum.

Com s'emmagatzemen els excedents?

Els teus excedents no compensats s'emmagatzemen de forma virtual en valor econòmic (€).

Els teus excedents, per sempre

Podràs compensar-los directament en les teves pròximes factures sense límit temporal i així aconseguir un 100% d'estalvi.

Poden beneficiar-se dos suministres?

Pròximament, per a suministres d'un mateix titular, es podrà compartir el saldo de la Bateria Virtual.

S'activa la teva Bateria Virtual al moment

Només hauràs de ser titular d'un suministre de llum contractat, amb instal·lació d'autoconsum i la Compensació Simplficada d'Excedents activada.

No és necessària cap instal·lació

L'emmagatzemament dels teus excedents no compensats serà un procés automatitzat i totalment digital.


 

intro Prestamo ECO Autoconsumo Pro

 


 

Obtingues la llibertat energètica.

Demana ara una proposta d'instal·lació de panells solars amb factorenergia i finança-la amb el nostre Préstec ECO Autoconsum.

 


 

Características prestamo ECO Autoconsumo Pro

 

PRÉSTEC ECO
Professionals

 • Import: fins a 200.000 €. En la modalitat online l'import màxim a sol·licitar és de 30.000 €.
 • Termini de devolució: fins a 10 anys. Amb possibilitat de fins a 3 mesos de carència de capital.
 • Tipus d'interès: variable, fins a Euribor + 3,00%1
 • Comissió d'obertura: fins a 0,25%1 (mínim 100 €)
 • Comissió per cancel·lació anticipada parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

EXEMPLES REPRESENTATIUS

Euribor a un any publicat en el BOE el 03-06-2024 (3,680%). Revisió amb periodicitat anual.
Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Data d'emissió: juny de 2024.

Les TAEs Variables s'han calculat sota la hipòtesi que l'Euríbor a un any no varia, per tant, les TAEs Variables variaran amb les revisions del tipus d'interès. Tanmateix, les TAEs Variables variaran en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat.

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 6,948% fins a 7,000%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos Euribor + 3,00% 125,00€ 982,53€ 982,46€ 7,000% 9.076,73€ 8.951,73€ 59.076,73€
120.000€ 96 mesos Euribor + 3,00% 300,00€ 1.617,00€ 1.617,28€ 6,961% 35.532,28€ 35.232,28€ 155.532,28€
200.000€ 120 mesos Euribor + 3,00% 500,00€ 2.289,32€ 2.289,19€ 6,948% 75.218,27€ 74.718,27€ 275.218,27€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 7,010% fins a 7,270%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos Euribor + 3,00% 125,00€ 18€ 982,53€ 982,46€ 7,270% 9.436,73€ 8.951,73€ 59.436,73€
120.000€ 96 mesos Euribor + 3,00% 300,00€ 18€ 1.617,00€ 1.617,28€ 7,068% 36.108,28€ 35.232,28€ 156.108,28€
200.000€ 120 mesos Euribor + 3,00% 500,00€ 18€ 2.289,32€ 2.289,19€ 7,010% 75.938,27€ 74.718,27€ 275.938,27€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".

 

 

I si sol·licites el préstec i, a més, contractes l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs amb un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès i en la comissió d'obertura.

 

 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte i contractant l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 6,832% fins a 7,531%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini Assegurança llar2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Coste total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 976,67€ 976,57€ 7,531% 9.758,70€ 8.600,10€ 59.758,70€
120.000€ 96 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 1.602,22€ 1.601,67€ 6,982% 35.666,33€ 33.812,57€ 155.666,33€
200.000€ 120 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 2.263,84€ 2.264,31€ 6,832% 73.978,47€ 71.661,27€ 273.978,47€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte i contractant l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 6,894% fins a 7,801%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini Assegurança llar2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 18€ 976,67€ 976,57€ 7,801% 10.118,70€ 8.600,10€ 60.118,70€
120.000€ 96 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 18€ 1.602,22€ 1.601,67 7,089% 36.242,33€ 33.812,57€ 156.242,33€
200.000€ 120 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 18€ 2.263,84€ 2.264,31€ 6,894% 74.698,47€ 71.661,27€ 274.698,47€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".


 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuït per a professionals/autónoms si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetes Business (dèbit i crèdit) associades al compte.
 • Tenir contractada una Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa Enginyers Vida.
 • Tenir contractat un Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS de Caixa Enginyers Vida, associat al compte.

  (*) Consultar en detall al Taulell d'anuncis.

En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.


Botón pedir presupuesto Prestamo ECO Autoconsumo Pro
Disclaimer Prestamo ECO Autoconsumo Pro

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

Pots contractar el Préstec ECO Autoconsum Professionals en la modalitat online fins a 30.000 €, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el préstec amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 150 € per a l'import de 50.000 €, 290,15 € per a l'import de 120.000 € i 440,40 € per a l'import de 200.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior