Publicador de continguts

Presentació de resultats anuals 2021 i perspectives per a 2022

16.03.2022
El Grup Caixa d’Enginyers supera els 8.200 milions d’euros en volum de negoci, amb un robust creixement del 9,1%, i obté una ràtio de capital del 15,46%.

El Grup Caixa d’Enginyers, cooperativa de crèdit de serveis financers i asseguradors, ha consolidat la seva activitat i ha enfortit el seu impuls en el procés de transformació del model de negoci basat en la proximitat, la generació de valor compartit i el servei de qualitat.

El Grup ha refermat els nivells de solvència i liquiditat en l’exercici 2021, malgrat les dificultats associades al context econòmic i social provocat per la crisi de la COVID-19, el manteniment de la política monetària expansiva, l’augment dels requeriments de capital per part de les entitats financeres i les tendències inflacionistes. Per tot això, el Grup ha realitzat un important esforç creditici i de suport a l’economia per respondre a les necessitats dels socis i sòcies.

El resultat consolidat de l’exercici abans d’impostos i de dotacions als Fons d’Educació i Promoció corresponent al 2021 ha estat de 18,1 milions, el que representa un augment del 38,5% sobre la xifra del 2020. El Grup ha obtingut aquest resultat després de destinar 3,13 milions a dotacions i deterioraments crediticis, amb la voluntat de potenciar la solvència, en línia amb el context econòmic actual de la política de prudència de la gestió de riscos del Grup.

El benefici net del Grup va arribar l’exercici passat als 15,1 milions d’euros, un 33% més que l’exercici anterior, sent el millor resultat del Grup. Així mateix, l’Entitat duplica la dotació al Fons d’Educació i Promoció (FEP), superant la xifra del milió d’euros.

El Grup Caixa d’Enginyers ha aconseguit mantenir la morositat a ratlla, en nivells molt reduïts: una ràtio del 2,70% (amb un descens de 5 punts bàsics en l’exercici), percentatge inferior al 4,6% de mitjana del sector. Això significa que la ràtio de cobertura s’ha situat en el 51,62%, superior al 51,05% existent l’exercici anterior, després del reforç de cobertures per risc de crèdit.

El volum de negoci de socis (inclou els recursos gestionats, el crèdit brut i els valors depositats de socis) s’ha situat en els 8.234 milions d’euros, amb un increment anual del 9,1% sobre el 2020. La inversió creditícia bruta ha crescut un 5,8% respecte el 2020, fins als 2.096 milions, i ha repuntat un 16,4% en comparació al 2019, el darrer exercici sense incidència de la pandèmia.

El crèdit a particulars és el que ha comptabilitzat un comportament més enèrgic, amb un increment del 6,7%, per sobre de les operacions creditícies a empreses i institucions, que han progressat un 3,52%. El creixement acumulat en empreses des del 2017 ha estat del 47,6%, i cal destacar que el crèdit al teixit empresarial suposa el 26,6% del total de la inversió creditícia, degut a l’esforç que ha mantingut el Grup en el desenvolupament de la Banca d’Empreses.


Suport a les necessitats de les pimes

L’impacte de la COVID-19 en el teixit econòmic i social es va mantenir durant l’any passat. Per això el Grup Caixa d’Enginyers va atendre les necessitats de liquiditat dels seus socis i clients, autònoms i empreses, tant pel que fa al finançament de projectes com a la renovació d’operacions financeres per facilitar el manteniment de l’activitat econòmica i de l’ocupació. Així doncs, el Grup Caixa d’Enginyers a través de les Línies ICO ha realitzat 429 operacions per valor de 62,6 milions d’euros a través d’ICO Liquiditat i ICO Inversió.


Solvència financera reforçada

La solvència del Grup s’ha vist incrementada per la forta generació de reserves, malgrat el consum de capital per l’increment de la concessió creditícia de més de 600 milions. Així, la ràtio de capital CET1 ha acabat l’exercici situada en el 15,46%, molt per sobre de la mitjana del sector a Espanya, que està en el 12,68% segons dades estimades a tancament de l’exercici per AFI (Analistes Financers Internacionals). Aquesta ràtio de capital CET1 permet a Caixa d’Enginyers encarar els reptes que planteja el conflicte armat d’Ucraïna i Rússia atesa la perspectiva de creixement de l’activitat creditícia empresarial al temps que construeix un buffer rellevant per afrontar els riscos dels mercats financers.

El marge d’interessos s’ha situat en els 33,58 milions, xifra que suposa una reducció del 3,3% per la compressió de marges, resultat dels tipus d’interès negatius, mentre que el marge brut incrementa en un 12,42%, fins assolir els 80,4 milions d’euros, resultat del creixement dels ingressos per la prestació de serveis, especialment de gestió de fons d’inversió i de pensions, que han registrat uns increments molt rellevants, de forma que han superat els ingressos generats pel marge d’interessos.

Per altra banda, el Grup registra una millora de dos punts percentuals de la ràtio d’eficiència incorporant amortitzacions, fins al 72,23%. El marge d’explotació registra un increment del 20,68% per assolir 21,5 milions d’euros.

Tot plegat, ha consolidat la rendibilitat financera, obtenint un ROE del 6,85% i un ROA del 0,36%. Així mateix, el Grup Caixa d’Enginyers ha mantingut la ràtio de liquiditat a curt termini en el 429%, mentre que la liquiditat estructural ha estat del 165% (essent 112% la mitjana del sector, segons AFI). Pel que fa a la liquiditat estable (NSFR), el finançament disponible en cas d’escenari d’estrès de liquiditat a un any, ha arribat al 178%.


Resultats financers 2021

INDICADORS CLAU TOTAL D%
Socis i sòcies 212.074 +1,11% respecte a 2020
Crèdito als socis i sòcies (brut) 2.096 milions d'euros +5,82% respecte a 2020
Volum de negoci de socis 8.234 milions +9,11% respecte a 2020
Benefici net 15,11 milions d'euros +33,01% respecte a 2020
Ràtio de capital CET1 15,46% vs. 12,68% de mitjana del sector*
Ràtio d'eficiència 72,23% -2,3 pp respecte a 2020
Ràtio de morositat 2,70% -0,05 pp respecte a 2020
LCR 429% Requisit regulador 100%. Basilea III
NSFR 178% Requisito regulador 100%. Basilea III

* Dades estimades proporcionades per AFI
 

Segons el president del Grup Caixa d’Enginyers, Félix Masjuan, “l’objectiu del Grup Caixa d’Enginyers és seguir treballant en estar cada cop més a prop dels nostres socis i sòcies, i en oferir un servei pròxim i de qualitat. No només treballem per obtenir bons resultats per a la cooperativa de crèdit, sinó també amb altres accions amb impacte social positiu: com el desenvolupament d’un negoci responsable, la preocupació pel medi ambient i la Inversió Socialment Responsable. Hem tancat l’exercici amb més de 212.000 socis i sòcies i hem aconseguit un índex de satisfacció del 8,22%, juntament amb un índex de recomanació del 46,9%, molt per sobre la mitjana del sector, dades de les que estem molt orgullosos.”

Sobre les dades del Grup, Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, ha explicat avui en roda de premsa que: “Tot i les incerteses d’aquest any 2021, els resultats, tan financers com els no financers, ens permeten afrontar amb fortalesa reforçada els reptes complexes del 2022. Com sempre estem al costat dels socis, aportant valor compartit i amb capacitat de gestió en entorns de crisi, actius que el Grup ha desenvolupat els darrers anys i que ara també posem a disposició dels socis per recolzar-los en el nou cicle econòmic que s’albira.”


Primera asseguradora en creixement de productes de vida

En un context de tipus d’interès reduïts, el negoci assegurador segueix sent una de les bases de creixement. En aquest sentit, Caixa Enginyers Vida i Pensions ha estat la primera asseguradora en creixement de volum de primes del ram de vida (+32,1%) i la segona gestora en termes de creixement d’aportacions netes respecte al patrimoni de plans individuals (+11,6%). Els recursos fora de balanç han crescut un 30% durant l’exercici.

El patrimoni sota gestió en assegurances de vida estalvi i plans de pensions, sense incloure els fons de pensions externs, ha augmentat fins als 689 milions d’euros (618 milions el 2020).


L’evolució de les assegurances

Per segments, la cartera asseguradora ha tancat el 2021 distribuïda en un 31% en productes de vida, 19% habitatge, 16% decessos, 13% protecció de pagaments i el 9% restant a pòlisses de salut. L’increment de pòlisses dels rams de no vida ha estat del 8,10%, mentre que, de nou, la comparació amb el sector (+3,30%) mostra una evolució molt superior del Grup. En total, el volum de primes intermediades ha arribat als 20,1 milions, el que representa un creixement del 9% el 2021 i una progressió acumulada del 61% des del 2016.

En base a l’impuls de les estratègies d’Inversió Socialment Responsables, destaquem alguns exemples:

  • Caixa Enginyers Vida i Pensions s’ha convertit en la cinquena asseguradora d’Espanya que s’adhereix als Principis per a la sostenibilitat en assegurances (PSI) de Nacions Unides.
  • Alineació de les carteres financeres a PACTA i adaptació dels sistemes d’informació a la Taxonomia verda europea i al Reglament de divulgació de finances sostenibles en l’àmbit de la distribució dels productes d’inversió (SFDR).
  • Triple corona en sostenibilitat: banca, inversió col·lectiva i assegurances.
  • El 71% del patrimoni gestionat en plans de pensions té etiqueta ISR i el 81% del patrimoni de fons i plans compleix amb l’article 8 de la SFDR.
  • El 100% dels plans de pensions individuals tenen estrelles Morningstar amb una mitjana en la categoria Overall de 4,43.Caixa Enginyers Gestió, una de les principals gestores nacionals

Caixa Enginyers Gestió, que gestiona i administra els fons d’inversió amb l’objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió col·lectiva, es situa ja en el Top 15 de gestores nacionals amb patrimoni ASG gestionat. Així mateix, ha comptat amb més de 25.000 partícips, experimentant un 43,5% de variació patrimonial aquest 2021.

D’altra banda, arran del compromís de publicar anualment la petjada de carboni de les inversions que gestiona mitjançant fons d’inversió, Caixa Enginyers Gestió avança cap a la descarbonització dels seus portafolis. En aquest sentit, la petjada de carboni de 34 To/MM EUR millora en un 31% respecte l’any anterior.

Al 2021, el Fons CI Global FI i el pla de pensions CI Multigestió PP han incorporat l’etiqueta ISR potenciant el factor social i fent possible que el 67% del patrimoni gestionat en fons d’inversió i plans de pensions incorpori l’etiqueta ISR a la seva denominació. El 2021, la gestora ha superat els 1.000 milions d’euros de patrimoni gestionat.


Diversificació del negoci equilibrada

Tot aquest dibuix de l’activitat del Grup s’expressa en una estructura equilibrada de la diversificació del negoci, especialment important en temps d’elevada volatilitat en els mercats i d’incertesa econòmica. L’escandall de la contribució al negoci es reparteix de la següent manera: la gestió d’actius representa un 46% de l’activitat; la inversió creditícia un 24%; les assegurances suposen un 16%; i el 14% que queda es dirigeix als mitjans de pagament i als serveis bancaris.


Els socis i sòcies de Caixa d’Enginyers: la base de l’activitat

Durant el 2021, el Grup Caixa d’Enginyers ha seguit el curs del seu pla estratègic Connecta 2023, un full de ruta que té com a objectiu donar resposta als desafiaments del sector des d’un horitzó més cooperatiu i sostenible, i que el Grup ha adaptat a les noves expectatives en la rampa de sortida de la crisi provocada per la pandèmia, i que també vol respondre a les noves necessitats macroeconòmiques.

Tot això tenint com a primer actiu els 212.074 socis i sòcies del Grup (un 1,1% més que el 2020). Els socis i sòcies són la base del negoci: més de 10.500 han incrementat el seu nivell de vinculació amb l’Entitat. També ha augmentat un 23,5% el volum d’operacions en serveis bancaris, fins als 43,5 milions d’operacions (transferències, targetes, rebuts, domiciliacions...).

En aquest sentit, la proximitat del servei, tant de forma digital com presencial ha estat cabdal. L’Entitat ha mantingut la seva dedicació al programa ‘Al teu costat’, iniciat el 2020, especialment dissenyat per donar resposta a les necessitats dels socis i sòcies davant els problemes provocats per la pandèmia. I pel que fa als serveis a pimes i autònoms, ha seguit facilitant les línies de finançament ICO, ICF i Avalis. El grau de satisfacció es mesura amb l’índex de recomanació dels socis i sòcies, analitzat per l’NPS (Net Promoter Score), i que s’ha situat en el 46,9%.

Durant el 2021, s’han gestionat més de 377.000 activitats amb els socis i sòcies, el que suposa un increment del 61% respecte l’any anterior, i s’han organitzat 25 trobades virtuals que han generat l’interès de més de 6.800 persones, aconseguint una taxa d’assistència del 53%.

Sobre la remuneració a la base social, el Consell Rector proposarà a l’Assemblea de socis i sòcies una retribució de les aportacions de capital social de Caixa d’Enginyers del 3%, just el doble del que es va pagar el 2020.


Inversió de 38,5 milions en digitalització en els darrers cinc exercicis

L’esforç del Grup en la digitalització de la seva activitat s’ha potenciat. La inversió del Grup en tecnologia realitzada el 2021 ha estat de 7,6 milions d’euros, amb un acumulat de 38,5 milions en els darrers cinc exercicis. S’ha produït amb gran èxit el procés de la transformació del model de relació digital i presencial amb els socis, i ha progressat el projecte Agile, iniciat el 2019, amb un increment de l’equip de gerents en els segments específics (banca personal‐premium, banca d’empreses i banca majorista i institucional) des de 24 especialistes a 52 al final de desembre del 2021, el que ha suposat un augment del 116%.

Una bona mostra d’aquesta evolució és que la ràtio de socis i sòcies digitals se situa en el 79,53%, amb un creixement de 4,7 punts respecte el 2020. Durant l’exercici passat, aquest procés de digitalització ha permès ampliar els productes i serveis contractables per canals digitals i desenvolupar la gestió de la firma digital a oficines, entre d’altres noves utilitats. El número d’accessos a canals digitals ha pujat un 13,4%, fins els 25,8 milions d’operacions durant el 2021.

L’agilitat comercial ha propiciat un creixement dels contactes proactius del 153,1% en els darrers dos exercicis, fins a les més de 377.000 interacciones proactives de la xarxa omnicanal amb els socis i sòcies. Això significa un increment de la vinculació cooperativa, amb més de 10.500 socis i sòcies que han augmentat la seva operativa amb l’Entitat (el volum d’operacions en serveis bancaris ha crescut un 23,5%, fins als 43,5 milions d’operacions).

La interacció més àgil ha estat una de les bases que ha permès adaptar-se ràpidament a les noves necessitats derivades de la COVID-19. L’Entitat ha potenciat la inversió en la formació i el talent dels seus treballadors, havent-se realitzat més de 41.000 hores de formació (+57%). La plantilla del Grup ha crescut un 4,5% el 2021 (en total 512 empleats) i els programes d’inversió en formació per treballador ha augmentat un 39% el darrer any, situant-se en els 516 euros per persona.


Activitat amb impacte positiu en la sostenibilitat

El Grup ha redoblat la seva aposta sostenible, i ha reduït les emissions de C02 en un 25%, durant els últims quatre anys. A més, aquest compromís amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible s’ha accelerat després de compensar les emissions que no s’han pogut evitar. Així, el Grup Caixa d’Enginyers és neutre en carboni.

Així mateix, l’Entitat aposta per seguir impactant positivament en la societat, situació que es visualitza amb una oferta pionera de productes financers socialment responsables.

El Grup Caixa d’Enginyers s’ha adherit a UNEP PI, la iniciativa de finances del programa de medi ambient de les Nacions Unides, amb l’objectiu d’alinear l’activitat de l’Entitat amb els Acords de París i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). De la mateixa manera, el Grup també s’ha aliat als PRI, una associació creada per les Nacions Unides que promou els principis d’inversió responsable.

El Grup també és membre de la iniciativa Tobacco‐Free Finance Pledge, i n’és la primera entitat bancària i la primera gestora de fons d’inversió d’Espanya en unir-se a aquesta iniciativa. D’altra banda, l’entitat financera ha complert amb les recomanacions del Task Force on Climate‐Related Financial Disclousure.


Fons de Recuperació Europeus Next Generation

Com a agent actiu en el finançament de la transició ecològica, la digitalització i la reindustrialització, el Grup recolza i acompanya als socis i sòcies que vulguin accedir als Fons Europeus, i en particular als Fons Next Generation EU, en les diferents modalitats de convocatòries existents.

Per això, l’Entitat disposa de diferents solucions financeres amb àmplia capacitat d’adaptació a les necessitats dels socis i sòcies, com les bestretes de les subvencions concedides per agilitzar el desenvolupament dels projectes, o el finançament dels projectes concrets d’inversió, tant públics com privats, que necessitin completar l’aportació dels fons europeus.


Perspectives per al 2022

El Grup està reconsiderant el pla de negoci que va aprovar el Consell Rector al mes de gener com a resultat de la crisi d’Ucraïna. Les línies mestres del nou pla seran reforçar la concessió creditícia potenciant, la gestió proactiva del risc de crèdit, especialment en el segment de la Banca d’empreses.

Es manté el primer objectiu de mantenir i estrènyer encara més la relació amb els socis i sòcies, amb la previsió de desenvolupar 500.000 activitats interactives gràcies a la consolidació del model de gestió Agile en tots els segments de socis. Per 2022 es posarà especial èmfasi en la qualitat del servei i les mètriques de satisfacció; amb la qual cosa, l’índex de satisfacció s’hauria de situar per sobre del 8,20 i l’índex NPS superior al 48%.

I en referència als indicadors de gestió i solvència financera, el Grup espera situar la ràtio de capital per sobre del 15%, generar un ROE superior al 6%, una ràtio d’eficiència en nivells equivalents als del 2021 i mantenint nivells de liquiditat folgats com es tradicional en el Grup, situant la morositat en nivells inferiors al 3%. El volum de negoci de socis hauria de superar els 9.000 milions d’euros.


La tasca de la Fundació Caixa d’Enginyers

La Fundació Caixa d’Enginyers, una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre nascuda el 2011, canalitza el compromís social del Grup cap a la societat. L’activitat de la Fundació es condueix amb el foment d’accions que promouen la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, l’impuls d’iniciatives per donar suport a la integració laboral i social dels col·lectius vulnerables i/o afectats per l’actual situació econòmica, i l’impuls de la formació acadèmica, l’enginyeria i la generació de coneixement.

Des de la seva creació el 2011, la Fundació Caixa d’Enginyers ha realitzat 607 projectes d’acció social i més de 4.340 persones s’han beneficiat de beques d’estudi i formació gràcies a les diferents aliances. Concretament, en els darrers 5 anys, la Fundació ha destinat més de 2,5 milions d’euros de valor social a través d’aquestes aliances i projectes. El 2021, el retorn de l’impacte social de la inversió realitzada per la Fundació s’ha situat en una ràtio de 5,1, el que significa que per cada euro invertit s’ha multiplicat 5,1 el seu valor.

Aplicacions anidades
Ves Superior