título aviso legal

Avís legal

título + Ancla protección datos

Politica de privacitat

Política de privacitat FAQ
S'informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per al desenvolupament i compliment dels contractes subscrits amb aquesta entitat i per informar-lo sobre altres productes i serveis i remetre-li informació comercial de Caixa d'Enginyers.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades. Aquestes dades seran incorporades al fitxer Clients, que Caixa d'Enginyers, SCC té registrat davant l'AEPD (número de registre 2011490027), creat amb la finalitat de facilitar la prestació de serveis financers a tercers.

Caixa d'Enginyers ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, Caixa d'Enginyers s'obliga a complir l'obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure o contractar productes i serveis comportarà, a més, l'acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de Caixa d'Enginyers amb l'objectiu de realitzar estudis sobre la solvència patrimonial i de crèdit, scoring i perfils de consum amb l'objectiu de poder remetre-li informació de productes i serveis que puguin ser del seu interès.

Igualment, l'aportació i registre de dades per part de l'usuari comportarà així mateix l'acceptació de comunicació d'aquestes dades a les empreses que formen part del Grup Caixa d'Enginyers.

En qualsevol cas, l'usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del fitxer que és Caixa d'Enginyers, a la seva adreça postal (Caixa d'Enginyers, Via Laietana 39, 08003-Barcelona) o al compte de correu electrònic contacti@caixa-enginyers.com, al que s'acrediti la identitat de l'usuari.
 

Així mateix, si considera que Caixa d'Enginyers no ha fet un ús adequat de les seves dades podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en la següent adreça: dpo@caixa-enginyers.com o escrivint a "DPO - Protecció de dades", Via Laietana, 39, 08003, Barcelona.

Finalment, queda facultat el titular, si considera que no han estat correctament atesos els seus drets, a presentar una reclamació davant una autoritat de control, com l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aviso legal

Dades d'identificació

CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, SOCIETAT COOPERATIVA DE CRÈDIT (CAIXA D'ENGINYERS), és una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre administratiu especial amb el número 3025. El seu domicili és Via Laietana, nº 39, 08003 Barcelona i consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 21.606, foli 1, Full B nº 25.121 Inscripció 1º NIF F-08.216.863..

Telèfon: 93 268 29 29
Fax: 93 310 00 60
Correu electrònic: grup@caixa-enginyers.com

El Grup Caixa d'Enginyers integra diverses societats, totes elles amb domicili a Barcelona: Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, amb domicili a Via Laietana, 39, empresa matriu del grup; Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU (Casp, 88), societat gestora de fons d'inversió, Caixa Enginyers Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU (Casp, 88), societat mediadora d'assegurances i Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances SA (Casp, 88).

 

Vigència de la informació

L'accés al portal de Caixa d'Enginyers i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l'acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D'igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l'actualitat després de l'última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

 

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de Caixa d'Enginyers i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per Caixa d'Enginyers. Ha d'advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l'exigència de responsabilitats penals.

 

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per a Caixa d'Enginyers sinó que s'exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei. Es pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació a través del correu electrònic del Servei d'Atenció al Soci servicioatencionsocio@caja-ingenieros.es.

Caixa d'Enginyers refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l'entitat i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, Caixa d'Enginyers no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l'ús de versions no actualitzades.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

Caixa d'Enginyers. Tots els drets reservats.