Slider cabecera Información económica y financiera
Características Años 4
 • 212.000
  Base social
  El nombre de socis ha continuat creixent fins a arribar a més de 212.000 socis el 2021.
 • 46,9 %
  Lleialtat
  El net promoter score de 2021 ha estat de 46,9 %, molt superior a la mitjana del sector.
 • 8,22
  Satisfacció
  L’índex de satisfacció el 2021 ha estat de 8,22.
 • 80 %
  Digitalització
  El 80 % dels socis operen a través dels canals digitals del Grup, un 6,4 % més respecte a l’exercici anterior.
 • 96 %
  Digitalització
  El 96 % dels socis i sòcies han utilitzat els canals digitals en alguna ocasió durant el darrer any, un creixement de 4 punts percentuals respecte l’exercici anterior.
 • 10,61
  Plantilla
  L’equip del Grup Caixa d’Enginyers té una antiguitat mitjana de 10,61 anys, reflex de l’ocupació estable i de qualitat que l’Entitat vol crear.
 • 33 %
  Retenció del talent
  S’ha registrat un significatiu increment del nombre de contractacions, un 33 % respecte a 2020.
  El 45 % de les noves incorporacions han estat de menors de 30 anys.
 • 97%
  Retenció del talent
  El Grup creu en la importància de construir equips sòlids i amb talent. Per això, un 97 % dels seus professionals tenen contractes indefinits i gaudeixen d’estabilitat laboral.
 • 41.483 h
  Formació
  S’han dut a terme 41.483 hores de formació, un 52 % més respecte a 2020, amb un total de 2.912 participants (un 41 % de dones).
 • -25 %
  Petjada de carboni
  El 2021, el Grup ha reduït la seva petjada de carboni en un 25 % respecte a 2018.
 • 100%
  Emissions
  El Grup Caixa d’Enginyers compensa el 100 % de les seves emissions.
 • 100%
  Energia
  El 100 % del consum de l’Entitat prové de fonts d’energia renovables.
  Hem instal·lat 174 plaques fotovoltaiques a la teulada de l’edifici de serveis centrals de Potosí, que produeixen l’11,37 % del consum elèctric anual de l’edifici.
 • 85 %
  ISR
  El 2021, hem augmentat significativament el nostre patrimoni gestionat en fons i plans de pensions que promouen característiques socials i mediambientals, i hem assolit els 1.300 milions d’euros. Això representa un 85 % del patrimoni.
 • 80 %
  Equip de Serveis al Soci
  El 80 % de l’Equip de Serveis al Soci s’ha format i certificat en l’àmbit de les finances sostenibles a través de la certificació EFPA ESG Advisor el 2021.
 • 130.532 milers d'euros
  Suport a col·lectius professionals
  El 2021, s’han concedit préstecs a empreses i professionals per import de 130.532 milers d’euros.
 • 68
  Fundació Caixa d’Enginyers
  68 projectes desenvolupats.
 • 1.301
  Fundació Caixa d’Enginyers
  1.301 beneficiaris de beques, premis i formació.
 • 498.200 €
  Fundació Caixa d’Enginyers
  498.200 euros en inversió social canalitzada.
 • 34.000 € recaptats
  Acció social COVID-19
  34.000 euros recaptats mitjançant aportacions de socis i sòcies distribuïts entre la Fundació EDUCO i Càritas.
 • 8.234 M€
  Volum de negoci
  Al tancament de l’exercici 2021, el volum de negoci de clients ha estat un 9,11 % superior al del tancament de l’exercici anterior i va assolir una xifra de 8.234 milions d’euros.
 • 6,85%
  ROE1
  El ROE ha sigut del 6,85 %, superior al del tancament de l’exercici 2020, que va ser del 5,40 %. La mitjana del sector el 2021 ha sigut de 6,74 %.
  (1) La rendibilitat financera (ROE per les seves sigles en anglès) relaciona el benefici econòmic amb els fons propis invertits per obtenir l’esmentat benefici.
 • 15,46%
  Ràtio de capital
  Al tancament de l’exercici 2021, s’ha obtingut una ràtio de capital CET1 del 15,46 %, superior a la del tancament de l’exercici 2020, que va ser de 15,21 %.
 • 2,70%
  Ràtio de morositat
  La ràtio de morositat s’ha situat per sota de la mitjana del sector (4,29 %), en un 2,70 %.
 • 15,1* M€
  Resultat de l’exercici *
  Hem obtingut un resultat net de 15,1 milions d’euros, fet que representa un increment del 33,01 % més respecte a l’exercici anterior.
  (*) Consolidat abans d’impostos i dotacions al Fons d’Educació i Promoció (FEP).
 • 209.748
  Base social
  El nombre de socis ha crescut en un 2,8 % respecte a 2019, fins a arribar actualment als 209.748 socis i sòcies.
 • 52,9 %
  Recomanació
  El Net Promoter Score de 2020 ha estat de 52,9%, molt superior a la mitjana del sector.
 • 8,28
  Satisfacció
  L'índex de satisfacció el 2020 ha estat de 8,28.
 • 74,81%
  Digitalització
  El 74,81 % dels socis i sòcies operen a través dels canals digitals del Grup, amb un creixement de 5,2 punts percentuals respecte l'exercici anterior.
 • 2.855 M€
  Digitalització
  L'import total gestionat digitalment ascendeix el 2020 a 2.855 milions d'euros.
 • 9,67
  Plantilla
  L'equip del Grup Caixa d'Enginyers té una antiguitat mitjana de 9,67 anys, reflex de l'ocupació estable i de qualitat que l'Entitat vol crear.
 • 97%
  Retenció del talent
  El Grup creu en la importància de construir equips sòlids i amb talent. Per això, un 97 % del personal té contracte indefinit i gaudeix d'estabilitat laboral.
 • 26.376h
  Formació
  El 2020, s'han dut a terme 26.376 hores de formació, fet que representa una mitjana de formació per empleat de 53,85 hores.
 • -66%
  Consum de paper
  El 2020, s'ha reduït en un 24 % el consum de paper i s'ha generat un 66 % menys de residus en paper.
 • 100%
  Emissions
  El Grup Caixa d'Enginyers compensa el 100 % de les seves emissions.
 • 100%
  Energia
  El 100 % del consum de l'Entitat prové de fonts d'energia neta.
 • +12%
  ISR
  El 2020, hem augmentat el nostre patrimoni gestionat en fons i plans de pensions ISR en un 12 % i, d'aquesta manera, hem assolit els 407 milions d'euros. Això representa un 37 % del patrimoni.
 • 134.691 milers d'euros
  Suport a col·lectius professionals
  El 2020, s'han concedit préstecs a empreses i professionals per import de 134.691 milers d'euros.
 • 55
  Fundació Caixa d’Enginyers
  55 projectes desenvolupats
 • 493
  Fundació Caixa d’Enginyers
  493 beneficiaris de beques, premis i formació
 • 500.440 €
  Fundació Caixa d’Enginyers
  500.440 euros en inversió social canalitzada.
 • 80.000 € recaptats
  Acció social COVID-19
  80.000 euros recaptats mitjançant aportacions de socis i sòcies distribuïts entre Creu Roja, Càritas i Amics de la Gent Gran.
 • 7.771 M€
  Volum de negoci
  El 2020, el volum de negoci va ser un 8,8 % superior al de l'exercici anterior i va assolir una xifra de 7.800 milions d'euros.
 • 5,40%
  ROE1
  El ROE mitjà el 2020 va ser del 5,40 %, enfront del -1,42 %2 de mitjana del sector financer.
  (1) La rendibilitat financera (ROE per les seves sigles en anglès) relaciona el benefici econòmic amb els fons propis invertits per obtenir l’esmentat benefici.
 • 15,21%
  Ràtio de capital
  El 2020, es va obtenir una ràtio de capital CET1 del 15,21%.
 • 2,75%
  Ràtio de morositat
  La ràtio de morositat es va situar, per sota de la mitjana del sector (4,51 %), en un 2,75 %.
 • 13,06* M€
  Resultat de l’exercici *
  Hem obtingut un resultat consolidat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció (FEP) de 13,06 M€.
  (*) Consolidat abans d’impostos i dotacions al Fons d’Educació i Promoció (FEP).
 • 204.112
  Base social
  Augment del nombre de socis en més d’un 9 % respecte a 2018, arribant als 204.112 socis.
 • 49,90 %
  Lleialtat
  Net Promoter Score el 2019 ha estat de 49,90 %, enfront del 4 % de mitjana en el sector.
 • 18,23
  Satisfacció
  Índex de satisfacció el 2019 d’un 8,23, enfront del 7,48 que registra el sector.
 • 69%
  Digitalització
  109.730 socis actius en els canals digitals,
  4,4 punts percentuals més que el 2018.
  El web corporatiu ha rebut més de
  34.000 visites diàries.
 • +41%
  Digitalització
  S’han registrat més de 19 milions d’accessos des de canals remots, que han realitzat més de
  129 milions d’operacions,
  un increment de més del
  37 % respecte a 2018.
 • +17%
  Plantilla
  Hem augmentat el nostre equip en més d’un
  17 % respecte a 2018, arribant als
  490 professionals a finals de 2019.
 • 96%
  Retenció del talent
  Creiem en la importància de construir equips sòlids i amb talent, per això un 96 % dels nostres professionals tenen contractes indefinits i gaudeixen d’estabilitat laboral.
 • 32.177 h
  Formació
  El 2019, vam oferir un 59 % més d’hores de formació per fomentar el desenvolupament professional de la nostra plantilla, arribant a un total de 32.177 hores.
 • -17%
  Consum de paper
  Hem reduït el nostre consum de paper en un
  17 % respecte a 2018, generant un
  19 % menys de residus en paper.
 • 100%
  Emissions
  Compensem el 100 % de les emissions de l’empresa, que el 2019 van ser un total de 1.137,47 tCO2eq.
 • 100%
  Energia
  El 100 % del nostre consum es fa amb fonts d’energia neta.
 • +80
  ISR
  Hem augmentat el nostre patrimoni gestionat en fons i plans de pensions ISR en 80 milions d’euros el 2019, assolint els 364 milions d’euros. Això representa un terç del total del patrimoni.
 • 295.000
  Suport a col·lectius professionals
  El 2019, el Grup Caixa d’Enginyers va destinar un total de 295.000 euros a accions de suport a col·lectius de professionals i joves.
 • 84
  Fundació Caixa d’Enginyers
  84 projectes duts a terme
 • 601
  Fundació Caixa d’Enginyers
  601 beneficiaris de beques, premis i formació
 • 2 milions d'euros
  Fundació Caixa d’Enginyers
  L’impacte social generat és 2 milions d’euros
 • 3,8
  Fundació Caixa d’Enginyers
  Cada euro que inverteix socialment la Fundació multiplica per 3,8 el seu impacte social
 • 235
  Fons d’Educació i Promoció
  235 milers d’euros en formació a socis i treballadors
 • 23
  Fons d’Educació i Promoció
  23 milers d’euros en promoció de relacions intercooperatives
 • 450
  Fons d’Educació i Promoció
  450 milers d’euros en promoció cultural de l’entorn - Fundació
 • 7,1 MM€
  Volum de negoci
  El 2019, el volum de negoci va ser un 15,39 % superior a l’exercici anterior, assolint una xifra de 7,1 MM€.
 • 7,19%
  ROE1
  El ROE mitjà el 2019 va ser de 7,19 %, enfront del 5,39 % de mitjana del sector financer.
  (1) La rendibilitat financera (ROE per les seves sigles en anglès) relaciona el benefici econòmic amb els fons propis invertits per obtenir l’esmentat benefici.
 • 15,48%
  Ràtio de capital
  Un 8,7 % més que el 2018, que va ser de 14,24 %, molt per sobre dels requisits reguladors.
 • 2,84%
  Ràtio de morositat
  La ràtio de morositat es va situar molt per sota de la mitjana del sector, que és del 4,79 %.
 • 15,1 MM€
  Resultat de l’exercici 2
  Vam obtenir un resultat de 15,1 MM€,
  un 18,6 % superior a l’exercici anterior.
  (2) Consolidat abans d’impostos i dotacions al Fons d’Educació i Promoció (FEP).
 • 187.000
  Socis
  Més de 187.410 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers en 2018.
 • 14,24%
  Ràtio de Capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 14,24%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres.
 • 157%
  Liquiditat estructural
  El 2018 la liquiditat estructural ha assolit el 157%, enfront del 92% de media del sector.
 • 12.757 milers d'euros
  Resultat de l'exercici
  El resultat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció assoleix una xifra global de 12.757 milers d'euros.
 • 56%
  NPS
  Caixa d'Enginyers ha obtingut un índex NPS (Net Promote Score, segons STIGA) del 56%, molt superior al 2,5% de mitjana del sector.
 • 400 projectes
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Des de la seva creació, la Fundació ha impulsat més de 400 projectes i ha concedit beques i premis a més de 1.980 persones en l'àmbit acadèmic i professional.
 • 7,65%
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 6.190 milions d'euros, en data 31 de desembre de 2018, fet que representa un augment del 7,65%, en termes relatius respecte l'any anterior.
 • 8,34
  Índex de satisfacció del soci
  L'Índex de satisfacció del soci és un 8,34.
 • AAA
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2018, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AAA) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 6,76%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s'ha situat, al tancament de l'exercici 2018, en el 6,76%, enfront del 6,11% de mitjana del sector.
 • 4,43%
  Volum d'IIC gestionades
  El volum d'institucions d'inversió col·lectiva gestionades s'ha incrementat en un 4,43%.
 • 473
  Professionals
  Comptem amb un equip humà format per 473 professionals altament qualificats i amb experiència, un 14 més que el 2017. La mitjana d'edat és de 40,55 anys.
 • 28000
  Banca Digital
  Cada dia, més de 33.000 usuaris visiten la web pública. Ha incrementat en un 41% el nombre de socis que accedeixen a canals no presencials. Les descàrregues de l'app Banca MOBILE han incrementat un 51% respecte al 2017.
 • 2,77%
  Ràtio de morositat
  La Ràtio de morositat del 2,77% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (5,8%), fet que confirma la gestió adequada del risc de crèdit duta a terme per l'Entitat.
 • 160000
  Socis
  Més de 160.000 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers. Concretament, el 2017 s'ha assolit la xifra de 160.412.
 • 16,81%
  Ràtio de Capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 16,81%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres.
 • 128%
  Liquiditat estructural
  El 2017 la liquiditat estructural ha assolit el 128%, enfront del 86% del sector.
 • 14 milions
  Resultat de l'exercici
  El resultat abans d'impostos i dotacions al Fons d'Educació i Promoció ha experimentat un increment del 5,75%, amb la qual cosa assoleix una xifra global de 14.395 milers d'euros.
 • 44,7%
  NPS
  Caixa d'Enginyers ha obtingut un índex NPS (Net Promote Score, segons STIGA) del 44,7%, molt superior al +0,1% de mitjana del sector.
 • 2,7 milions
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Des de la seva creació, la Fundació ha destinat més de 2,7 milions d'euros a 270 projectes i ha concedit 224 beques i premis en l'àmbit acadèmic i professional.
  Consulta aquí els Comptes Anuals de la Fundació.
 • +5,39%
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 5.750 milions d'euros, en data 31 de desembre de 2017, davant dels 5.456 milions d'euros de 31 de desembre de 2016, fet que representa un augment del 5,39%, en termes relatius.
 • 8,21
  Índex de satisfacció del soci
  L'Índex de satisfacció del soci és un 8,21.
 • AA+ i AA2
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2017, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AA+ i Aa2) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 7,92%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s'ha situat, al tancament de l'exercici 2017, en el 7,92%, enfront del -1,12 del sector.
 • +15,9%
  Volum d'IIC gestionades
  El volum d'institucions d'inversió col·lectiva gestionades s'ha incrementat en un 15,9%.
 • 459
  Professionals
  Comptem amb un equip humà format per 459 professionals altament qualificats i amb experiència, un 3,38% més que el 2016. La mitjana d'edat és de 40,55 anys.
 • 28000
  Banca Digital
  Cada dia, més de 28.000 usuaris visiten la web pública. Ha incrementat en un 13% el nombre de socis que accedeixen a canals no presencials. Les descàrregues de l'app Banca MOBILE han incrementat un 55% respecte al 2016.
 • 3,33%
  Ràtio de morositat
  La Ràtio de morositat del 3,33% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (7,9%), fet que confirma la gestió adequada del risc de crèdit duta a terme per l'Entitat.
 • 142.000
  Socis
  Més de 142.000 socis han dipositat la seva confiança en Caixa d'Enginyers. Concretament, el 2016 s'ha assolit la xifra de 142.597 socis.
 • 15,64%
  Ràtio de capital total
  El ràtio de capital total ha estat del 15,64%. Molt per sobre del 8% mínim requerit a les entitats financeres i del que estableix Basilea III (10,50%).
 • 139,63%
  Liquiditat estructural
  El grup ha mantingut una ràtio de liquiditat estructural del 139,63% al tancament de l'exercici 2016.
 • 12 milions
  Resultat de l'exercici
  El resultat de l'exercici del Grup, a 31 de desembre de 2016, ha estat de 12.021 milers d'euros, la qual cosa representa un increment d'un 3,30% respecte al tancament de l'exercici 2015.
 • 60,33%
  Ràtio de cobertura
  L'exercici 2016 s'ha tancat amb una ràtio de cobertura, que s'ha situat en el 60,33%, al 31 de desembre de 2016, superior a la mitjana del sector financer, que al tancament de l'exercici 2016 s'ha situat en el 57,77%.
 • 444
  Professionals
  Comptem amb un equip humà formar per 444 professionals altament qualificats i amb experiència, un 6,47% més que el 2015. La mitjana d'edat és de 39 anys.
 • +9,52%
  Volum de negoci
  El volum de negoci ha ascendit a 5.456 milions d'euros, en data 31 de desembre de 2016, davant dels 4.982 milions d'euros de 31 de desembre de 2015, fet que representa un augment del 9,52%, en termes relatius.
 • +9,99%
  Recursos de clients
  El 31 de desembre de 2016, els recursos gestionats de clients s'han situat en 3.710 milions d'euros, davant dels 3.373 milions d'euros de 31 de desembre de 2015, la qual cosa representa un increment de 337 milions d'euros ( +9,99%).
 • AA+ y AA2
  Ratings
  Les titulitzacions hipotecàries de Caixa d'Enginyers TDA 1 i AyT 2, al tancament de 2016, han mantingut la qualificació creditícia a la màxima sectorial (AA+ y Aa2) segons les agències de qualificació Fitch Ratings i Moody's.
 • 0,44%
  ROA
  La rendibilitat sobre actius (ROA) s'ha situat en el 0,44%, el 31 de desembre de 2016.
 • 8,28%
  ROE
  La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) s'ha situat, al tancament del 2016, en el 8,28%.
 • 3,60%
  Ràtio de morositat
  La ràtio de morositat del 3,60% contrasta amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector (9,18%), en línia amb l'alta qualitat de la inversió creditícia del Grup.
 • +200
  Fundació Caixa d'Enginyers
  Mostra del compromís social de l'Entitat, ha impulsat el desenvolupament de més de 260 projectes en quatre anys i ha atorgat més de 200 beques i premis .
 • 34.000
  Banca Digital
  Els accessos a la Banca MOBILE creixen al 2016 un 140% respecte a l'any anterior amb 34.000 descàrregues de l'app móbil.