Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers destaca en el sector per la seva elevada solvència i liquiditat

26.09.2017
S'han publicat els resultats i les principals magnituds de les majors entitats de crèdit espanyoles en volum d'actiu. Gràcies a aquesta informació s'ha pogut observar que Caixa d'Enginyers segueix destacant en el sector per la seva elevada solvència i liquiditat

Feu clic en auest enllaç per descarregar el document complet.

 

Amb el tancament del primer semestre de l'any, les entitats de crèdit espanyoles més grans en volum d'actius han publicat els seus resultats i les seves magnituds principals.

A partir de l'esmentada informació, es pot observar que Caixa d'Enginyers continua destacant en el sector per la seva elevada solvència i liquiditat.

En un entorn macroeconòmic que planteja importants reptes, en particular per l'escenari de tipus d'interès negatius i el seu efecte en el marge d'interessos, és rellevant destacar les capacitats que aporta el model de negoci dut a terme pel Grup Caixa d'Enginyers per tal de sustentar la rendibilitat futura.

 

Solvència

La ràtio de capital CET1 fully loaded mesura els recursos propis de màxima qualitat disponibles per fer front a possibles imprevistos i és un bon indicador de la salut financera de les entitats de crèdit.

Caixa d'Enginyers, en el primer semestre de l'any, presenta una ràtio de CET1 fully loaded del 15,51%, superior a la de les 6 grans entitats de crèdit espanyoles.

Gràfic comparatiu de Caixa d'Enginyers amb altres 6 entitats

Font: elaboració pròpia. Bloomberg i dades publicades per les entitats financeres.

 

Per a Caixa d'Enginyers, la gestió del risc constitueix un pilar essencial de la seva estratègia competitiva, tenint per objectiu preservar els seus nivells de solvència i impulsar, al seu torn, el desenvolupament del negoci.

El notable creixement orgànic, l'àmplia diversificació en les fonts d'ingressos, la reduïda taxa de morositat i l'elevada col·lateralització del crèdit, juntament amb una adequada estructura de recursos propis, han permès continuar enfortint el nivell de solvència del Grup.

 

Liquiditat

La liquiditat estructural mesura el volum de crèdits que es troben finançats per dipòsits de la clientela. Quan la liquiditat estructural és superior al 100%, l'entitat de crèdit té la capacitat de prescindir dels mercats financers per finançar els seus crèdits.

Caixa d'Enginyers compta amb una liquiditat estructural del 142%, àmpliament superior a la de les entitats més grans en volum del sistema bancari espanyol. 

Gràfic comparatiu de Caixa d'Enginyers amb altres 6 entitats

 Font: elaboració pròpia. Bloomberg i dades publicades per les entitats financeres.

 

La posició excel·lent de liquiditat permet a Caixa d'Enginyers fer front a canvis de l'entorn financer, així com a episodis d'estrès en els mercats financers. Al seu torn, aquesta òptima situació de liquiditat permet disposar d'una àmplia oferta de finançament als socis i a l'economia, fins i tot en situacions de crisi en l'entorn.

La qualitat de l'actiu, la disponibilitat de liquiditat i la solvència del Grup, juntament amb la confiança dels seus socis i de l'equip de professionals que l'integren, són els eixos sobre els quals el Grup empara l'actual política de creixement del negoci, amb la qual cosa es posiciona amb notables garanties en el marc de reconsideració del model regulador i de negoci que afronta el sistema financer a escala global.

 Veure disclaimer.

Aplicacions anidades
Ves Superior