Indicador de riesgos genérico

 

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT PER A PLANS DE PENSIONS:

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans a www.caixaenginyers.com/pensiones.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menys rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment més rendiment

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 3 al 6. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider prueba - Planes Pensiones Distribuidora 102023
Intro campaña pensiones 2023

 

Construeix el teu pla amb nosaltres i tindràs:

 

 • El producte que necessites segons el teu perfil de risc i capacitat d'estalvi. Actualment, el 100% dels nostres plans apareixen en el ranking  Morningstar1. Pots consultar aquí les estrelles Morningstar dels nostres plans.
 • La confiança disposar de tota l'experiència i el coneixement de l'equip gestor de Caixa Enginyers Vida i dels professionals experts que t'acompanyaran en la construcció del teu pla.
 • L'ajuda que necessites per resoldre dubtes i aclarir conceptes abans de prendre decisions sobre la teva inversió de futur. I la tranquil·litat de què rebràs tota la informació necessària amb total transparència per projectar la teva situació en el moment de la jubilació.

 

(1) Font: Caixa Enginyers Vida i Pensions, Ràting d'Estrelles Morningstar.
El Ràting Morningstar 1 mesura la rendibilitat en funció del risc d'un determinat pla respecte als altres plans de la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat mensual. En funció d'aquests criteris, s’assignen estrelles als plans. La qualificació màxima és de 5 estrelles, la qual està formada pel 10 % dels millors plans de pensions d'Espanya en una mateixa categoria. La rendibilitat que mesura la qualificació Morningstar, basada en dades de rendibilitat històrica, no és indicador fidedigne de resultats futurs.

 

I és que, és fonamental planificar el teu futur amb inversions que t'ajudin a aconseguir una jubilació desitjada. Els plans de pensions t'ajudaran a estalviar a llarg termini. I a més, si fas una aportació periòdica superior o igual a 100 € mensuals, el teu compte corrent no tindrà comissió de manteniment.

Encara no tens un pla de pensions en Caixa Enginyers?
TRASPASSA EL TEU PLA DE PENSIONS amb nosaltres i t'acompanyarem en el procés per a construir junts una proposta d'estalvi adequada a les teves necessitats i expectatives.

 

 

A més, per traspassar el teu pla de pensions a Caixa Enginyers
podràs accedir a un dipòsit al 4,00% TIN (3,96% TAE)*!

 

Informa't sobre el PlaDipòsit

 

(*) Per obtenir aquesta rendibilitat al venciment, cal mantenir fins a la data de venciment de la imposició tant el total de l'import de la imposició com el total de les participacions del Pla de Pensions traspassat a Caixa Enginyers. En cas de cancel·lació anticipada de la imposició (parcial o total), la remuneració de la imposició a termini serà del 0,01% TIN (0,01% TAE). En cas que, al venciment de la imposició, no es mantingui el total de participacions del Pla de Pensions traspassat a Caixa Enginyers en el moment de la constitució del producte, la remuneració de la imposició serà del 0,01% TIN (0,01% TAE) al venciment.
L’import mínim de la imposició és de 2.000 euros i l’import màxim és igual al valor liquidatiu de les participacions del Pla de Pensions traspassat a Caixa Enginyers en el moment de la constitució del dipòsit.

 

Els nostres Productes destacats  

Características planes2

Aquesta és la nostra gamma de plans de pensions:


Aplicacions anidades
Planes de pensiones destacados/vocación inversora
Pla de pensió Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Vocació inversora Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys 10 anys 15 anys 20 anys

CE Climate Sustainability ISR, PP

4
4 Renda Variable Mixta 9,517450
(21/07/2024)
5,797% 10,588% -0,098% 3,912% 3,386% 4,161% 3,127%

CE Eurobond RF 100, P.P.

3
3 Renda Fixa Llarg Termini 7,627615
(21/07/2024)
1,340% 6,003% -1,189% -0,610% 0,103% 0,878% 1,029%

CE Euromarket RV 75, PP

5
2 Renda Variable Mixta 7,472052
(21/07/2024)
2,428% 7,085% -0,312% 3,081% 2,565% 4,095% 2,742%

CE Global Sustainability ISR, PP

4
3 Renda Fixa Mixta 10,007327
(21/07/2024)
1,434% 5,339% -1,105% -0,169% 0,489% 1,624% 1,256%

CE Multigestió ISR, PP

6
3 Renda Variable 18,198567
(21/07/2024)
13,804% 13,634% -0,424% 6,880% 7,036% 8,707% -

CE Skyline, PP

5
2 Renda Variable Mixta 9,400670
(21/07/2024)
2,087% 8,946% -0,073% 2,053% 2,670% 2,594% -

Pla de Pensions dels Enginyers, PP

4
3 Renda Fixa Mixta 10,867590
(21/07/2024)
3,936% 6,949% -2,505% 0,202% - - -
Pie tabla pensiones 2

 Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2024.

 

Les rendibilitats anualitzades de la taula anterior estan calculades sobre la base de la data indicada de el valor liquidatiu. Per tant el càlcul de la rendibilitat anualitzada a 1 any es correspon amb el període comprès un any enrere partir de la data de referència de la valor liquidatiu, la rendibilitat anualitzada a 3 anys es correspon amb el període comprès tres anys enrere partir de la data de referència de la valor liquidatiu, la rendibilitat anualitzada a 5 anys es correspon amb el període comprès cinc anys enrere partir de la data de referència de la valor liquidatiu i la rendibilitat anualitzada a 10 anys es correspon amb el període comprès deu anys enrere partir de la data de referència de la valor liquidatiu.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa Enginyers, SCC. Els Fons de Pensions estan auditats per Deloitte, SL. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip accedint a l'enllaç DFP en la descripció de cada un dels plans. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

Amb el model d'assessorament en previsió de Caixa Enginyers t'acompanyem en les teves decisions per aconseguir els teus objectius de pensió per a la jubilació. Posem a la teva disposició tota la nostra experiència i coneixement, amb un model propi que segueix la línia del compromís de servei i la responsabilitat que adquirim amb tots els nostres socis.

 

Anàlisi i diagnòstic

 

 

Amb el nostre Model de Previsió et proporcionarem una simulació de la teva jubilació i realitzarem una projecció de la teva pensió pública.

 

Determinació i quantificació

 

 

Podràs determinar el teu objectiu realitzant simulacions sobre la "taxa de substitució" que desitges aconseguir (el que representa la pensió de jubilació pública més la teva pensió complementària sobre l'últim salari en actiu).

 

Aportacions

De quin import i com has de fer les teves aportacions

 

 

 

En funció de l'objectiu d'estalvi, del teu perfil de risc i les teves preferències d'inversió, podràs simular ràpidament quant podries aconseguir amb diferents escenaris d'aportacions, per trobar el més adequat a la teva situació i objectiu.

 

En quins productes pots estalviar?

 

 

 

No existeix una única fórmula d'estalvi per a la jubilació i, el nostre objectiu, és trobar la que millor s'adapti al teu cas en particular. Per això et proposem seleccionar de la nostra àmplia gamma de plans de pensions aquell o aquells que més s'adeqüin al teu perfil de risc i l'horitzó temporal de la inversió.

 

Seguiment i revisió periòdica

 

 

La teva jubilació és un projecte a llarg termini en el qual les circumstàncies del teu entorn personal segurament canviaran. Per això és necessari revisar periòdicament el teu pla d'estalvi i adequar-lo als possibles canvis, sense perdre de vista l'objectiu definit.

 


Tractament fiscal de les aportacions a plans de pensions:

Les aportacions a Plans de Pensions i Plans de Previsió Assegurats tenen dret a aplicar una reducció en la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la qual cosa fa que estiguin exemptes de tributar. El que tributa són les prestacions en el moment del rescat, les quals tenen la qualificació de rendiment del treball, havent de tributar en la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Com funciona l'estímul fiscal?

Les aportacions als Plans de Pensions i als Plans de Previsió Assegurats es redueixen de la base imposable general de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb un límit d'aportació anual del menor entre:

 • 1.500 euros anuals*
 • 30% sobre rendiments nets del treball i activitats econòmiques

(*) El límit de 1.500 euros s'incrementarà:

 • En 8.500 euros addicionals quan l'increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin d'aplicar el següent quadre:

 

Contribució empresarial Coeficient Límit anual aportació del treballador
0 - 500€ 2,5 Fins 1.250€
500,01 - 1.500€ 2,5 - 1 1.250€, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros
Més de 1.500€ 1 Fins 1.500€

 

No obstant això, s'aplica el coeficient 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 € procedents de l'empresa que realitza la contribució.

 • En 4.250 € addicionals, quan l'increment provingui d'aportacions als plans de pensions d'ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms, o d'aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions d'ús dels quals sigui promotor i partícip al seu torn. És a dir, poden realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació simplificats fins a 5.750 € anuals (1.500 € més 4.250 € addicionals).

 

Comprova, a tall d'exemple, els nivells d'estalvi fiscal que es poden aconseguir. Exemple d'estalvi fiscal d'un contribuent a Catalunya:

 

Base liquidable General Aportació al PPA Estalvi fiscal en la declaració de l'IRPF
25.000 1.500 450 (30%)
42.000 1.500 559,50 (37,3%)
60.000 1.500 600 (40%)
100.000 1.500 690 (46%)

Imports en euros. Estalvi fiscal estimat calculat segons el tipus impositiu vigent per a l'exercici fiscal 2023.

 

Aportacions a favor del cònjuge

Si un dels cònjuges obté rendes inferiors als 8.000 euros que ha d'integrar en la base imposable, l'altre pot fer aportacions i rebaixar-les de la seva base imposable fins a un límit màxim anual de 1.000 euros, sense haver de tributar per l'Impost sobre Successions i Donacions.

 

Aplicació del règim transitori

Les prestacions percebudes en forma de capital, procedents d'aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006, tindran dret a aplicar una reducció del 40%, sempre que es rescatin en forma de capital, bé en l'exercici en què esdevingui la contingència o en els dos següents 1.

 

(1) Consultar al departament d'Assessoria Fiscal en el cas que la prestació a la qual es pretengui aplicar la reducció del 40% procedeixi d'una mobilització realitzada amb posterioritat a l'esdeveniment de la contingència.

 

Defunció del partícip

En cas de defunció del partícip, el beneficiari designat o, en defecte d'això, els hereus, podran rescatar els drets consolidats, havent de tributar en l'IRPF com a rendiments del treball, en el moment del rescat. Així mateix, podran aplicar la reducció del 40% en cas que es reuneixin els requisits per a l'aplicació del règim transitori.


Títol Comenca a estalviar

Pensa en el teu futur, sense oblidar el teu present

Aplicacions anidades
Destacat Pack 14.5
 

 

Pack 14.5

Descobreix 3 maneres d'estalviar
que combinen a la perfecció

 

 

   I optimitza el teu estalvi fiscal

Vull una proposta personalitzada

Guía Previsión 2020

 

 

Descarrega't la nostra guia gratuïta!

Guia de Previsió:
Com construir avui la pensió de demà

 • El sistema de previsió social
 • El cicle vital en matèria de previsió
 • El valor de l’assessorament professional i nostra metodologia
 • Les fases per al disseny d’un pla de previsió personalitzat
 • La importància de la inversió socialment responsable

Una guia pràctica i de fàcil lectura,
perquè ho tinguis tot ben clar:

Descarregar la Guia de previsió

 

Más información FAQ's PP 2020

FAQ's - tens cap dubte?

Clica aquí per desplegar les nostres preguntes i respostes.

obrir FAQ tancar FAQ

És un instrument d'estalvi-previsió de caràcter privat i voluntari, destinat a complementar la pensió per jubilació de la Seguretat Social.

A través d'aportacions, periòdiques o extraordinàries, que es van acumulant i queden permanentment invertides en actius financers, es va constituint un estalvi (drets consolidats) pel cobrament de prestacions quan es produeixin les contingències previstes (jubilació, defunció, invalidesa i gran dependència).

Els Plans de Pensions han d'estar adscrits a un Fons de Pensions. El Fons de Pensions és administrat per una Entitat Gestora i s'encarrega de la inversió. La custòdia i dipòsit del patrimoni del Fons s'encomana a una altra entitat, que és l'Entitat Dipositària.

Els elements personals del Pla són:

 • El promotor: qualsevol institució que insti a la creació del Pla i el seu desenvolupament.
 • Els partícips: persones físiques en l'interès de les quals es constitueix el Pla.
 • Els beneficiaris: persones físiques amb dret a la percepció de les prestacions, hagin estat o no partícips.

 

Modalitats de Planes de Pensions:

 • Individual: el promotor és una entitat financera i els partícips són persones físiques.
 • Associat: el promotor és una associació o sindicat i els partícips són associats, membres o afiliats.
 • Ocupació: el promotor és una empresa i els partícips exclusivament els treballadors del promotor.
obrir FAQ tancar FAQ

Tenint en compte la vocació inversora del fons, els Plans de Pensions poden ser:

 • Renda Fixa a curt termini: sense renda variable ni derivats que el seu subjacent no sigui de renda fixa. La durada mitjana de la cartera serà inferior o igual a dos anys.
 • Renda Fixa a llarg termini: sense renda variable ni derivats que el seu subjacent no sigui de renda fixa. La durada mitjana de la cartera serà superior a dos anys.
 • Renda Fixa Mixta: menys del 30% de la cartera invertit en renda variable.
 • Renda Variable Mixta: entre el 30% i el 75% de la cartera invertit en renda variable.
 • Renda Variable: més del 75% de la cartera invertit en renda variable.
 • Garantits: existeix una garantia externa d'un rendiment concret, atorgada per un tercer.
obrir FAQ tancar FAQ

És l'import màxim anual que un contribuent pot aportar en un mateix exercici fiscal al conjunt de sistemes de previsió social (Pla de Pensions, Pla de Pensions d'Ocupació, PPA i Pla de Previsió Social Empresarial). L'import actual del límit financer és de 1.500 euros anuals.*

En el supòsit que un contribuent superi el límit, l'excés ha de retirar-se abans del 30 de juny de l'any següent.

 

 • El límit de 1.500 euros, amb la nova Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, s'incrementarà en:
  • En 8.500 euros addicionals quan l'increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin d'aplicar el següent quadre:
  Contribució empresarial Coeficient Límit anual aportació del treballador
  0 - 500€ 2,5 Fins 1.250€
  500,01 - 1.500€ 2,5 - 1 1.250€, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros
  Més de 1.500€ 1 Fins 1.500€

   

  No obstant això, s'aplica el coeficient 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 € procedents de l'empresa que realitza la contribució.

  • En 4.250 € addicionals, quan l'increment provingui d'aportacions als plans de pensions d'ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms, o d'aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions d'ús dels quals sigui promotor i partícip al seu torn. És a dir, poden realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació simplificats fins a 5.750 € anuals (1.500 € més 4.250 € addicionals).
obrir FAQ tancar FAQ

Sí. No obstant això, el límit de deducció serà el menor entre 1.500 euros i el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts durant l'exercici.

En cas que un any no es pugui deduir la totalitat de l'aportació per superar el límit anterior, no es perden els avantatges fiscals, ja que l'excés podrà reduir-se en els 5 exercicis següents, amb el mateix límit.

 

 • El límit de 1.500 euros, amb la nova Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, s'incrementarà en:
 • En 8.500 euros addicionals quan l'increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin d'aplicar el següent quadre:
Contribució empresarial Coeficient Límit anual aportació del treballador
0 - 500€ 2,5 Fins 1.250€
500,01 - 1.500€ 2,5 - 1 1.250€, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros
Més de 1.500€ 1 Fins 1.500€

 

No obstant això, s'aplica el coeficient 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 € procedents de l'empresa que realitza la contribució.

 

 • En 4.250 € addicionals, quan l'increment provingui d'aportacions als plans de pensions d'ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms, o d'aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions d'ús dels quals sigui promotor i partícip al seu torn. És a dir, poden realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació simplificats fins a 5.750 € anuals (1.500 € més 4.250 € addicionals).
obrir FAQ tancar FAQ

Només quan el cònjuge tingui rendiments nets del treball o d'activitats econòmiques inferiors a 8.000 euros anuals. A més, aquestes aportacions al Pla o PPA podran reduir-se de la seva base imposable de l'IRPF, amb el límit de 1.000 euros anuals.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí, però s'ha de tenir en compte que una vegada comenci el cobrament de la prestació per la contingència de jubilació, les aportacions que es realitzin només es podran destinar a defunció o dependència, atès que no es pot ser partícip i beneficiari al mateix temps per la mateixa contingència.

obrir FAQ tancar FAQ

No hi ha limitació legal, així que es poden repartir les aportacions entre tots els Plans de Pensions que s'estimi oportú.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí. Els drets consolidats dels partícips en els Planes de Pensions del sistema individual podran mobilitzar-se a un altre Pla o Planes de Pensions, a un o diversos PPA, o a un Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE), per decisió unilateral del partícip, o per terminació del Pla. La mobilització podrà ser total o parcial.

En el cas dels beneficiaris, els drets econòmics en els Planes de Pensions del sistema individual també podran mobilitzar-se a altres Planes de Pensions o a PPA a petició del beneficiari, sempre que les condicions de garantia i assegurament de la prestació així ho permetin i en les condicions previstes en les especificacions dels Planes de Pensions corresponents. Aquesta mobilització podrà ser total o parcial.

obrir FAQ tancar FAQ

Únicament es podran mobilitzar els drets consolidats d'un partícip en el supòsit d'extinció de la relació laboral i només si estigués previst en les especificacions del Pla, o per terminació del Pla de Pensions.

Únicament es podran mobilitzar els drets econòmics dels beneficiaris en els Planes de Pensions d'Ocupació per terminació del Pla.

obrir FAQ tancar FAQ

En els Planes de Pensions del sistema individual o associat on l'entitat origen sigui diferent a l'entitat destí, el període màxim establert reglamentàriament entre la sol·licitud de mobilització per part del partícip/assegurat fins la data efectiva de realització del traspàs és de set dies hàbils.

En els Planes de Pensions del sistema individual o associat on l'entitat origen és alhora l'entitat destino, el termini màxim establert reglamentàriament per emetre l'ordre de transferència es redueix a tres dies des de la presentació de la sol·licitud de mobilització.

En els Planes de Pensions d'Ocupació el període màxim reglamentari per emetre l'ordre de transferència se situa en vint-i-dos dies hàbils (podent ampliar-se a trenta-dos dies hàbils si així ho contemplen les especificacions del Pla).

obrir FAQ tancar FAQ

En mobilitzar un Pla de Pensions es conserva l'antiguitat, no hi ha implicació fiscal alguna, i no comporta cap cost ni penalització.

obrir FAQ tancar FAQ

Al moment que ocorri una de les contingències cobertes pel Pla: jubilació, defunció, invalidesa i gran dependència.

obrir FAQ tancar FAQ

Quan iniciï el cobrament de la prestació de la Seguretat Social per aquesta contingència. Per tant, si una persona arriba als 65 anys però segueix en actiu, no podrà iniciar el cobrament de la prestació.

Quan no sigui possible l'accés d'un partícip a la jubilació, la contingència s'entendrà produïda a partir de que compleixi els 65 anys d'edat, al moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l'activitat laboral o professional, i no es trobi cotitzant per a la contingència de jubilació en cap règim de la Seguretat Social.

obrir FAQ tancar FAQ

Sempre que estigui previst en les especificacions del Pla de Pensions, els drets consolidats podran fer-se efectius íntegrament o en part en els supòsits de malaltia greu o en cas de desocupació de llarga durada.

obrir FAQ tancar FAQ

Des de l'1 de gener de 2015 s'estableix que els drets consolidats corresponents a les aportacions que tinguin una antiguitat superior a 10 anys podran rescatar-se amb independència de la data de contractació del Pla de Pensions. No obstant això, no podran fer-se líquids fins a l'1 de gener de 2025.

obrir FAQ tancar FAQ

En forma de capital: un únic pagament igual a l'import dels drets consolidats.

En forma de renda: pagaments periòdics fins a l'extinció dels drets econòmics.

En forma mixta: combinació d'una prestació en forma de capital i una prestació en forma de renda.

En forma atemporal: no hi ha un sistema de pagaments periòdics preestablerts.

obrir FAQ tancar FAQ

Les prestacions percebudes pels beneficiaris d'un Pla de Pensions, tindran la consideració de rendiments del treball, i estaran subjectes a retenció.

Les prestacions percebudes per un beneficiari, que no hagués estat prèviament partícip d'un Pla de Pensions, també tindran la consideració de rendiments del treball, i estaran subjectes a retenció.

obrir FAQ tancar FAQ

Sí. Existeix un règim transitori per a aquelles aportacions realitzades fins al 31 de desembre del 2006 (i els seus rendiments), i sempre que es percebi la prestació en forma de capital, es podrà aplicar una reducció del 40% bé en l'exercici en què esdevingui la contingència o en els dos següents 1

 

Això és aplicable independentment dels Plans de Pensions contractats, mentre el rescat de la part que tingui reducció es produeixi en forma de capital.

 

(1) Consultar al departament de Asesoria Fiscal en el cas que la prestació a la qual es pretengui aplicar la reducció del 40% procedeixi d'una mobilització realitzada amb posterioritat a l'esdeveniment de la contingència.

obrir FAQ tancar FAQ

No. Des de l'1 de gener de 2015 el règim transitori queda limitat en el temps ja que, per poder aplicar aquesta reducció, el rescat s'ha de fer a l'exercici en què ha esdevingut la contingència o en els 2 anys següents.

obrir FAQ tancar FAQ

No. Ni la normativa tributària ni la de Plans i Fons de Pensions estableixen que el rescat de drets consolidats s'hagi de fer en funció de l'antiguitat de les aportacions, encara que aquest criteri sí sigui aplicable i es trobi recollit expressament per a altres productes, com ara valors de renda variable o participacions en institucions d'inversió col·lectiva.

Per tant, el rescat dels drets consolidats dels plans de pensions o PPA es pot realitzar de forma mixta, rescatant en forma de renda aportacions realitzades a partir de 31 de desembre de 2006 i, en un exercici posterior, en forma de capital aquelles aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006 (aplicant la reducció del 40%), sempre tenint en compte el termini per rescatar des que va ocórrer la contingència.

Aplicacions anidades
Titulo formulario solicita propuesta

Sol·licita una proposta personalitzada:

Si t'interessa aquest producte o servei contacta amb nosaltres.

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior