Aplicacions anidades
Contenido cabecera Préstamos ECO PRO Distribuidora - mobile

 

INDICADOR DE RISC PER AL COMPTE

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

 

Caixa d'Enginyers es troba adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, previst en el Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit serà d'un màxim de 100.000 euros per dipositant, segons s'estableix en l'article 10.1 del Reial Decret-llei 16/2011, de 14 d'octubre.

Préstec ECO Professionals

Disposes de fins a 200.000 euros perquè milloris l'eficiència energètica del teu negoci. Inverteix en estalvi responsable.

I ara, fins a 30.000 euros 100% online.

Vull rebre una proposta personalitzada

Intro Préstamos ECO PRO Distribuidora

 

 

 

Més avantatges

per al teu negoci

A Caixa Enginyers tenim la sostenibilitat com un dels nostres principals valors i per això volem impulsar tota iniciativa que ajudi a millorar-la.


A més, a banda del component mediambiental, la sostenibilitat va lligada al consum energètic i, per tant, repercuteix directament en l'economia del teu negoci. Al reduir-se el consum d'energia, també es redueixen els teus costos i, així, millores la teva activitat econòmica i el teu negoci pot ser més competititu.

Desplegable en que puedes invertir Préstamo ECO PRO Distribuidora

En què pots invertir per millorar l'eficiència energètica del teu negoci?

 Millores de l'eficiència energètica en habitatges i locals.

 • Aïllaments tèrmics.
 • Calefacció eficient.
 • Il·luminació de baix consum.
 • Fonts d'energia renovable.
 • Etc.

 Compra de vehicle ecològic nou:
Vehicle elèctric, híbrid, amb GLP, amb Gas Natural, etc.

 

 Adquisició d'electrodomèstics de classe energètica A o superior.

Quines són les principals despeses energètiques d'un negoci?

 • Climatització.
 • Ordinadors.
 • Aigua calenta.
 • Il·luminació.
 • Ascensors.
 • Altres.
Gràfica amb es principals despeses energètiques d'un negoci? Climatització. Ordinadors. Aigua calenta. Il·luminació. Ascensors. Altres.

Quins són els beneficis d'invertir en eficiència energètica?

 • Reduir fins a un 20%* la tributació de l'IBI si aconsegueixes el certificat d'eficiència energètica.
 • Reduir la despesa en il·luminació fins a un 80%, implantant la tecnologia LED.
 • Reduir la despesa en climatització fins a un 35%, mitjançant aïllaments tèrmics específics i sistemes de calefacció / refrigeració més eficients.
 • Estalviar fins a un 50% en la factura de l'aigua.

Què pots aconseguir amb el préstec ECO?

 • Reduir el CONSUM d'energia no renovable.
 • Millorar el RENDIMENT d'instal·lacions.

*El descompte màxim del 20% aplicable a l'IBI és per a edificis que acreditin un certificat energètic A.

Columnas finalidades Préstamos ECO PRO Distribuidora


Per a quines finalitats pots fer servir el Préstec ECO Professionals?

Propòsit general

Fes millores energètiques al teu negoci o immoble, compra electrodomèstics de baix consum, actualitza les teves instal·lacions per unes més eficients, o adquireix un cotxe ecològic

Compra una moto elèctrica

Finançament específic per a la compra d'una moto elèctrica de la marca SILENCE

Instal·la plaques solars

Porta al teu negoci la independència energètica que esperaves, instal·lant panells solars amb el nostre acord amb Factorenergia

Modalitat GENCAT

Fes reformes per a la millora energètica d'edificis i barris amb el suport de GENCAT, amb les ajudes per a la rehabilitació residencial, dins el marc dels fons Next Generation


Pestañas Préstamo ECO PRO Distribuidora

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Import: fins a 200.000 €. En la modalitat online l'import màxim a sol·licitar és de 30.000 €.
 • Termini de devolució: fins a 10 anys. Amb possibilitat de fins a 1 any de carència de capital.
 • Tipus d'interès: variable, fins a Euribor + 3,00%1
 • Comissió d'obertura:  0,50% (mínim 100 €)
 • Comissió per cancel·lació anticipada parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

EXEMPLES REPRESENTATIUS

Euribor a un any publicat en el BOE el 02-07-2024 (3,650%). Revisió amb periodicitat anual.
Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Data d'emissió: juliol de 2024.

Les TAEs Variables s'han calculat sota la hipòtesi que l'Euríbor a un any no varia, per tant, les TAEs Variables variaran amb les revisions del tipus d'interès. Tanmateix, les TAEs Variables variaran en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat.

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 6,976% fins a 7,080%)

Import Termini TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos Euribor + 3,00% 250,00€ 981,82€ 982,08€ 7,080% 9.159,46€ 8.909,46€ 59.159,46€
120.000€ 96 mesos Euribor + 3,00% 600,00€ 1.615,22€ 1.615,60€ 7,002% 35.661,50€ 35.061,50€ 155.661,50€
200.000€ 120 mesos Euribor + 3,00% 1.000,00€ 2.286,25€ 2.286,79€ 6,976% 75.350,54€ 74.350,54€ 275.350,54€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 7,038% fins a 7,351%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos Euribor + 3,00% 250,00€ 18€ 981,82€ 982,08€ 7,351% 9.519,46€ 8.909,46€ 59.519,46€
120.000€ 96 mesos Euribor + 3,00% 600,00€ 18€ 1.615,22€ 1.615,60€ 7,109% 36.237,50€ 35.061,50€ 156.237,50€
200.000€ 120 mesos Euribor + 3,00% 1.000,00€ 18€ 2.286,25€ 2.286,79€ 7,038% 76.070,54€ 74.350,54€ 276.070,54€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".

 

I si sol·licites el préstec per a l'adquisició d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs amb un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès.

 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte, per a la compra d'un vehicle ecològic i contractant l'assegurança de l'automòbil amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 6,959% fins a 7,901%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Coste total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos 275,97€ Euribor + 2,75% 250,00€ 975,97€ 975,79€ 7,901% 10.187,87€ 8.558,02€ 60.187,87€
120.000€ 96 mesos 275,97€ euribor + 2,75% 600,00€ 1.600,45€ 1.600,02€ 7,165% 36.450,53€ 33.642,77€ 156.450,53€
200.000€ 120 mesos 275,97€ euribor + 2,75% 1.000,00€ 2.260,80€ 2.260,34€ 6,959% 75.055,24€ 71.295,54€ 275.055,24€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte, per a la compra d'un vehicle ecològic i contractant l'assegurança de l'automòbil amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 7,021% fins a 8,172%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos 275,97€ Euribor + 2,75% 250,00€ 18€ 975,97€ 975,79€ 8,172% 10.547,87€ 8.558,02€ 60.547,87€
120.000€ 96 mesos 275,97€ Euribor + 2,75% 600,00€ 18€ 1.600,45€ 1.600,02€ 7,273% 37.026,53€ 33.642,77€ 157.026,53€
200.000€ 120 mesos 275,97€ Euribor + 2,75% 1.000,00€ 18€ 2.260,80€ 2.260,34€ 7,021% 75.775,24€ 71.295,54€ 275.775,24€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".


Aplicacions anidades
Desplegable requisitos Préstamo ECO PRO General

Consulta aquí els requisits per accedir al préstec i les bonificacions que s'hi poden aplicar

 Si la finalitat del préstec és la compra d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb nosaltres, tindràs una bonificació extra en el tipus d'interès:

 
Producte Bonificació sobre
tipus d'interès
Assegurança de vehicle2 (prima anual durant tota la vigència del préstec) -0,25%

 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetas Business (dèbit i crèdit) associades al compte.
 • Tenir contractada l’Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa Enginyers Vida.
 • Tenir contractat un Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS de Caixa Enginyers Vida, associat al compte.

Si no es compleix cap dels requisits, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Condicions vigents des de l’1 de juny de 2023.
En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO Professionals:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 

Disclaimer Préstamo ECO PRO General

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per compra de vehicle ecològic + contractació de l'assegurança del vehicle amb Caixa Enginyers, TIN Euribor + 2,75% (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança d’automòbil a tot risc amb franquícia de 300 euros. Titular home/dona de 32 anys d’edat amb 14 anys d’antiguitat de permís de circulació. Vehicle Toyota Prius 1.8 VVT-I-Hybrid Advance, 5 portes, 90 kW (122 CV), matriculat el setembre de 2021. Valor del vehicle: 32.550 euros. Assegurança contractada amb Reale Seguros, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

El Préstec ECO Professionals es formalitzarà mitjançant pòlissa amb intervenció notarial. Les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Excepte en la modalitat online (fins a 30.000 €) en la qual no s'apliquen despeses de notaria. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són 150,00 € per a un import de 50.000 €, 290,15 € per a un import de 120.000 € i 440,40 € per a un import de 200.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

Vols estar a la última en mobilitat urbana?

Silence és la marca de motos elèctriques líder a Europa durant els 4 últims anys. L'empresa dissenya, desenvolupa i fabrica vehicles elèctrics i les seves bateries a Barcelona.

Feta per a la ciutat

Motos elèctriques tipus 125cc amb autonomia homologada WMTC fins a 133 km i fins a 100 km/h

Bateria extraible tipus trolley

Carrega a qualsevol endoll convencional directament des de la moto o extraient la bateria

100% connectada

Connectivitat a través d'APP disponible: geolocalització, alarmes, creació de rutes, informes d'ús, etc.

 Adquireix ara
la teva Silence!

 • Import màxim: l'import del model de preu major
 • Termini de devolució: fins a 8 anys
 • Tipus d'interès: variable, fins a Euribor + 3,00%1
 • Comissió d'obertura: fins a 0,25%1 (mínim 100 €)
 • Comissió per cancel·lació anticipada parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

EXEMPLES REPRESENTATIUS

Euribor a un any publicat en el BOE el 02-07-2024 (3,650%). Revisió amb periodicitat anual.
Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Data d'emissió: juliol de 2024.

Les TAEs Variables s'han calculat sota la hipòtesi que l'Euríbor a un any no varia, per tant, les TAEs Variables variaran amb les revisions del tipus d'interès. Tanmateix, les TAEs Variables variaran en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat.

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 7,222% fins a 9,327%)

Import Termini TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 6,68% 100,00€ 92,15€ 92,26€ 9,327% 417,51€ 317,51€ 3.417,51€
5.000€ 60 mesos 6,68% 100,00€ 98,18€ 98,37€ 7,762% 990,99€ 890,99€ 5.990,99€
8.000€ 96 mesos 6,68% 100,00€ 107,89€ 107,89€ 7,222% 2.437,49€ 2.337,49€ 10.437,49€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 8,824% fins a 14,105%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 6,68% 100,00€ 18€ 92,15€ 92,26€ 14,105% 633,51€ 317,51€ 3.633,51€
5.000€ 60 mesos 6,68% 100,00€ 18€ 98,18€ 98,37€ 10,481% 1.350,99€ 890,99€ 6.350,99€
8.000€ 96 mesos 6,68% 100,00€ 18€ 107,68€ 107,89€ 8,824% 3.013,49€ 2.337,49€ 11.013,49€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.

 

 

I, si a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs d'un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès i no pagaràs la comissió d'obertura.

 


 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte, si compres la Silence i, a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 9,212% fins a 14,455%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 112,82€ 6,43% 0,00€ 91,81€ 91,82€ 14,455% 643,63€ 305,17€ 3.643,63€
5.000€ 60 mesos 112,82€ 6,43% 0,00€ 97,60€ 97,36€ 11,053% 1.419,86€ 855,76€ 6.419,86€
8.000€ 96 mesos 112,82€ 6,43% 0,00€ 106,70€ 106,33€ 9,212%

3.145,39€

2.242,83€ 11.145,39€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte, si compres la Silence i, a més, contractes l'assegurança de la moto amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 10,778% fins a 19,244%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
3.000€ 36 mesos 112,82€ 6,43% 0,00€ 18€ 91,81€ 91,82€ 19,244% 859,63€ 305,17€ 3.859,63€
5.000€ 60 mesos 112,82€ 6,43% 0,00€ 18€ 97,60€ 97,36€ 13,733% 1.779,86€ 855,76€ 6.779,86€
8.000€ 96 mesos 112,82€ 6,43% 0,00€ 18€ 106,70€ 106,33€ 10,778% 3.721,39€ 2.242,83€ 11.721,39€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió al desplegable inferior de la pàgina.


Aplicacions anidades
Desplegable requisitos Préstamo ECO PRO Silence

Consulta aquí els requisits per accedir al préstec i les bonificacions que s'hi poden aplicar

 Si la finalitat del préstec és la compra de la moto elèctrica Silence i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb nosaltres, tindràs una bonificació extra en el tipus d'interès i la comissió d'obertura:

 
Producte Bonificació sobre
tipus d'interès
Bonificació sobre
comissió d'obertura
Assegurança de vehicle2 (prima anual durant tota la vigència del préstec) -0,25% Sense comissió

 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetas Business (dèbit i crèdit) associades al compte.
 • Tenir contractada l’Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa Enginyers Vida.
 • Tenir contractat un Pla Autcat Futur Autònoms, PPOS de Caixa Enginyers Vida, associat al compte.

Si no es compleix cap dels requisits, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Condicions vigents des de l’1 de juny de 2023.
En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO Silence Professionals:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 

Disclaimer Préstamo ECO PRO Silence

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per compra de moto Silence + contractació de l'assegurança de moto amb Caixa Enginyers, TIN Euribor + 2,75% i comissió d'obertura: 0,00 % (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança de moto per a un soci de Caixa Enginyers de 35 anys d'edat, amb més de 10 anys d'antiguitat de permís de circulació, amb cobertura a tercers + accidents del conductor + assistència. Vehicle: moto Silence S02 HS matriculada el 2020. Assegurança contractada amb Allianz, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència

Pots contractar el Préstec ECO Silence en la modalitat online, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el Préstec ECO Silence amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 12,02 € per a l'import de 3.000 €, 15 € per a l'import de 5.000 € i 24 € per a l'import de 8.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Import: fins a 200.000 €. En la modalitat online l'import màxim a sol·licitar és de 30.000 €.
 • Termini de devolució: fins a 10 anys. Amb possibilitat de fins a 3 mesos de carència de capital.
 • Tipus d'interès: variable, fins a Euribor + 3,00%1
 • Comissió d'obertura: fins a 0,25%1 (mínim 100 €)
 • Comissió per cancel·lació anticipada parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

EXEMPLES REPRESENTATIUS

Euribor a un any publicat en el BOE el 02-07-2024 (3,650%). Revisió amb periodicitat anual.
Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Data d'emissió: juliol de 2024.

Les TAEs Variables s'han calculat sota la hipòtesi que l'Euríbor a un any no varia, per tant, les TAEs Variables variaran amb les revisions del tipus d'interès. Tanmateix, les TAEs Variables variaran en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat.

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 6,916% fins a 6,968%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos Euribor + 3,00% 125,00€ 981,82€ 982,08€ 6,968% 9.034,46€ 8.909,46€ 59.034,46€
120.000€ 96 mesos Euribor + 3,00% 300,00€ 1.615,22€ 1.615,60€ 6,929% 35.361,50€ 35.061,50€ 155.361,50€
200.000€ 120 mesos Euribor + 3,00% 500,00€ 2.286,25€ 2.286,79€ 6,916% 74.850,54€ 74.350,54€ 274.850,54€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE Variable des de 6,978% fins a 7,238%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos Euribor + 3,00% 125,00€ 18€ 981,82€ 982,08€ 7,238% 9.394,46€ 8.909,46€ 59.394,46€
120.000€ 96 mesos Euribor + 3,00% 300,00€ 18€ 1.615,22€ 1.615,60€ 7,036% 35.937,50€ 35.061,50€ 155.937,50€
200.000€ 120 mesos Euribor + 3,00% 500,00€ 18€ 2.286,25€ 2.286,79€ 6,978% 75.570,54€ 74.350,54€ 275.570,54€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".

 

 

I si sol·licites el préstec i, a més, contractes l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs amb un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès i en la comissió d'obertura.

 

 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte i contractant l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 6,800% fins a 7,499%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini Assegurança llar2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota mensual Última quota TAE Variable Coste total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 975,97€ 975,79€ 7,499% 9.716,62€ 8.558,02€ 59.716,62€
120.000€ 96 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 1.600,45€ 1.600,02€ 6,950% 35.496,53€ 33.642,77€ 155.496,53€
200.000€ 120 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 2.260,80€ 2.260,34€ 6,800% 73.612,74€ 71.295,54€ 273.612,74€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte i contractant l'assegurança de la llar amb Caixa Enginyers (TAE Variable des de 6,862% fins a 7,769%). Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.

Import Termini Assegurança llar2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota mensual Última quota TAE Variable Cost total del crèdit Interessos Import total degut
50.000€ 60 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 18€ 975,97€ 975,79€ 7,769% 10.076,62€ 8.558,02€ 60.076,62€
120.000€ 96 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 18€ 1.600,45€ 1.600,02€ 7,057% 36.072,53€ 33.642,77€ 156.072,53€
200.000€ 120 mesos 231,72€ Euribor + 2,75% 0,00€ 18€ 2.260,80€ 2.260,34€ 6,862% 74.332,74€ 71.295,54€ 274.332,74€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Bonificacions i requisits".


Aplicacions anidades
Desplegable requisitos Préstamo ECO PRO Autoconsumo

Consulta aquí els requisits per accedir al préstec i les bonificacions que s'hi poden aplicar

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Realitzar una aportació periòdica mensual mínima de 100€ mensuals a algun dels següents productes:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

En qualsevol cas, quedarà exempt de la comissió de manteniment durant 2 trimestres naturals: el trimestres de contractació del compte i el següent.

En el cas de cancel·lació del compte durant un període de liquidació, es liquidarà l’import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidació fins a la data de la cancel·lació.

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

Disclaimer Préstamo ECO PRO Autoconsumo

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

Pots contractar el Préstec ECO Autoconsum Professionals en la modalitat online fins a 30.000 €, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el préstec amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 150 € per a l'import de 50.000 €, 290,15 € per a l'import de 120.000 € i 440,40 € per a l'import de 200.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

 

Caixa Enginyers ha signat un conveni de col·laboració amb els departaments d'Economia i Hisenda i Drets Socials, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), l'Institut Català de Finances (ICF), Avalis i altres entitats financeres, a través del qual es comprometen a col·laborar en la concessió de finançament a professionals i empreses per a la rehabilitació d'edificis i barris en matèria de millora de l'eficiència energètica.

Amb aquest acord, totes les parts estaran involucrades en els programes d'ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU.

Per poder accedir al préstec, és necessari acreditar la resolució positiva de la subvenció rebuda.

 

Pots consultar més informació sobre aquests programes de rehabilitació en el web de la Generalitat de Catalunya, fent clic aquí.


 


Aplicacions anidades
SubPestañas Préstamo ECO PRO GENCAT

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Import màxim: l'import de les inversions finançades. Aquest import inclou l'import de la subvenció concedida, que s'aplicarà en forma d'amortització anticipada al préstec tan aviat es rebi la subvenció de la Generalitat de Catalunya.
 • Termini de devolució: mínim de 10 anys i màxim de 15 anys. Dins el termini de devolució s'inclou un període de carència de capital de mínim 1 any.
 • Tipus d'interès: TIN 5,25% per a terminis fins a 10 anys i TIN 5,90% per a terminis de més de 10 anys.
 • Comissió d'obertura:  1,00% (amb un mínim de 100 euros).
 • Comissió per cancelació anticipada:  0,5% el primer any i 1,00% durant la resta de termini. Aquesta comissió no s'aplicarà en l'amortització anticipada pel cobrament de la subvenció, que es produirà tan aviat es rebi.

 

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,70% fins a 6,24%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
150.000€ 120 mesos 5,25% 1.500,00€ 24€ 12 meses 656,25€ 1.745,74€ 1.745,52€ 5,70% 48.874,70€ 46.414,70€ 198.874,70€
1.000.000€ 180 mesos 5,90% 10.000,00€ 24€ 12 meses 4.916,67€ 8.759,18€ 8.758,46€ 6,24% 541.981,56€ 530.541,56€ 1.541.981,56€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 24 euros trimestrals.


 

CARACTERÍSTIQUES

 • Import màxim: l'import de les inversions finançades. Aquest import inclou l'import de la subvenció concedida, que s'aplicarà en forma d'amortització anticipada al préstec tan aviat es rebi de la Generalitat de Catalunya.
 • Termini de devolució: mínim de 10 anys i màxim de 15 anys. Dins del termini de devolució s'inclou un període de carència de capital de mínim 1 any.
 • Tipus d'interès: TIN 5,00% per a terminis fins a 10 anys i TIN 5,50% per a terminis de més de 10 anys.
 • Comissió d'obertura:  1,00% (amb un mínim de 100 euros).
 • Comissió per cancel·lació anticipada:  0,5% el primer any i 1,00% durant la resta de termini. Aquesta comissió no s'aplicarà en l'amortització anticipada pel cobrament de la subvenció, que es produirà tan aviat es rebi.

 

 

Professionals/Autònoms

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,33% fins a 5,83%)

Import Termini TIN Comissió obertura Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
20.000€ 120 mesos 5,00% 200,00€ 12 meses 83,33€ 230,35€ 229,75€ 5,33% 6.077,16€ 5.877,16€ 26.077,16€
75.000€ 144 mesos 5,50% 750,00€ 12 meses 343,75€ 758,54€ 759,40€ 5,83% 30.003,14€ 29.253,14€ 105.003,14€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,92% fins a 5,98%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
20.000€ 120 mesos 5,00% 200,00€ 18€ 12 meses 83,33€ 230,35€ 229,75€ 5,92% 6.797,16€ 5.877,16€ 26.797,16€
75.000€ 144 mesos 5,50% 750,00€ 18€ 12 meses 343,75€ 758,54€ 759,40€ 5,98% 30.867,14€ 29.253,14€ 105.867,14€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Requisits".

 


Empreses

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE desde 6,03% hasta 6,12%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
20.000€ 120 meses 5,00% 200,00€ 24€ 12 meses 83,33€ 230,35€ 229,75€ 6,12% 7.037,16€ 5.877,16€ 27.037,16€
75.000€ 144 meses 5,50% 750,00€ 24€ 12 meses 343,75€ 758,54€ 759,40€ 6,03% 31.155,14€ 29.253,14€ 106.155,14€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 24 euros trimestrals.


 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers. Aquest compte serà gratuït per a Agents Rehabilitadors que siguin professionals/autònoms si es compleix almenys un d'aquests requisits:

Requisits per a Agents Rehabilitadors que siguin professionals/autònoms

 • Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetes Business (dèbit i crèdit) associades al compte.
 • Tenir contractada una Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa d'Enginyers Vida.


En el cas de professionals/autònoms, si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

En el cas d'Agents Rehabilitadors que siguin empreses, així com de Comunitats de Propietaris, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 24 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,96% TAE i una comissió de 24 € trimestrals. Consulta'ns per obtenir més informació sobre possibles bonificacions en la comissió de manteniment del teu compte.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així com no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació del sol·licitant necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO Rehabilita (Gencat):

Agents Rehabilitadors com a professionals/autònoms

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni de l'últim any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions de l'últim any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 últims mesos.
 • Últim rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.
 • Domiciliació de la nòmina del titular.
 • Liquidació de l'IRPF i l'IVA de l'any en curs.
 • Justificant d'estar al corrent de pagament de l'IAE.
 • Justificants de la inversió que s'ha de finançar.
 • Justificant de pagament de l'habitatge habitual (rebut de lloguer o rebut d'hipoteca).

Agents Rehabilitadors com a empreses

 • CIF.
 • Auditoria (en cas de realitzar-les), si no Impost de Societats (model 200) dels dos últims exercicis tancats de l'empresa sol·licitant i del grup.
 • Estats financers provisionals de l'any en curs de l'empresa sol·licitant i del grup.
 • Pool bancari
 • IVA: resum de l'any anterior (model 390 - Declaració resum anual) i IVA any anterior i any en curs (model 303 - Autoliquidació).
 • IRPF: resum de l'any anterior (model 190 - Declaració resum anual) i IRPF any anterior i any en curs (model 111 - Autoliquidació).
 • Model 347 (declaració anual d'operacions amb terceres persones) dels dos últims exercicis tancats i/o model 349 (declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries) dels dos últims exercicis tancats.
 • Certificats de la Seguretat Social i Hisenda (al corrent de pagament).
 • Relació de patrimoni/bens de la societat.
 • Estructura accionarial i organigrama de grup en el seu cas.
 • Justificants de la inversió que s'ha de finançar.

 

Comunitats de Propietaris

Documentació Jurídica

 • Documentació acreditativa del nomenament del President: certificat de l'administrador de la comunitat o del secretari i, en cas que aquests càrrecs no existeixin, acta de la Junta.
 • Documentació acreditativa de l'acord de finançament: certificat de l'administrador de la comunitat o del secretari i, en caso que aquests càrrecs no existeixin, acta de la Junta. El document haurà d'acreditar que l'acord s'ha aprovat per la majoria següent:
  • Acord adoptat en primera convocatòria: majoria del total dels propietaris que, alhora, representen la majoria de les quotes de participació.
  • Acord adoptat en segona convocatòria: majoria dels assistents, sempre que aquesta també representi més de la meitat del valor de les quotes dels presents.

Documentació Econòmica

 • Fotocòpia del DNI del President de la Comunitat/ CIF de la Comunitat.
 • Informe de l'Administrador de la Comunitat que inclogui: nombre de propietaris; relació de propietaris (sense identificar-los) amb quotes impagades, indicant individualment l'import total impagat, antiguitat del deute i la seva situació. Actes amb ratificació del número, detall i import de la morositat de la comunitat.
 • Certificat de la Comunitat amb els impagaments. Comptes anuals de la Comunitat dels 2 últims anys. Extracte bancari dels últims 12 mesos. Documentació justificativa de les subvencions concedides o sol·licitades.

 

 Documentació de l'operació:

Documentació del projecte

 • Descripció i documentació acreditativa de la millora en eficiència energètica a través de les Certificacions d'eficiència energètica (CEE) de l'edifici existent, del projecte i de final d'obra.
 • Documentació acreditativa de l'obtenció de la subvenció.

Documentació de la inversió a realitzar

 • En cas de reforma: pressupost i llicència d'obra.
 • En cas d'equipament: factura pro-forma.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.


Disclaimer Préstamo ECO PRO Rehabilita GENCAT

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

Pots consultar aquí les companyies amb les quals Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

Les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària i es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l'import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples són: 60,00 € per a l'import de 20.000 €, 225,00 € per a l'import de 75.000 €, 390,16 € per a l'import de 150.000 € i 715,78 € per a l'import d'1.000.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Préstec ECO Professionals

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior