Indicador riesgo específico PP 3

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Global sustainability
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

 

Caixa Enginyers Global Sustainability ISR, PP, promou la sostenibilitat, la transparència, el finançament de l'economia real i el retorn a llarg termini. Si aquests són també els seus valors, inverteixi en aquest pla.

 

Certificació AENOREl Pla de Pensions Global Sustainability ISR compta amb la  certificació d'AENOR a Espanya. Aquesta certificació reconeix l'enfoc social i mediambiental de la seva inversió.

 

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys
10,001731
(13/06/2024)
1,377% 5,304% -0,886% 0,045%
Contenido Global

 

Característiques:

 

  • Tipus de fons: renda fixa mixta
  • Perfil de risc: moderat
  • Compromís amb criteris extra-financers (Mediambientals, socials i de bon govern corporatiu)
  • Inversió en actius que vetllen pel creixement sostenible.
  • Inversió en companyies globals.
  • Diversificació i baixa presència en mercats amb problemes estructurals.
  • Aplica criteris d'integració en la seva gestió socialment responsable.

 

Inverteix com a màxim un 30% en actius de renda variable, seleccionant companyies mitjançant criteris d'Inversió Socialment Responsable (ISR). Aquest pla es caracteritza per una selecció internacional de companyies incloses en índexs que utilitzen criteris extra-financers (ètics, socials, mediambientals i de responsabilitat social corporativa), excloent les empreses relacionades amb la producció de tabac, armes i energia nuclear.

 

 

Segell SpainsifMembre de Spainsif: Spainsif - Fòrum Espanyol d'Inversió Socialment Responsable és una associació sense ànim de lucre que integra diferents entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya i té la missió primordial de fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió per contribuir al desenvolupament sostenible.

Plan de pensiones detalle

 

Renda fixa mixta. El Fons invertirà en emissions de deute públic i privat i valors cotitzats preferentment en mercats de països de l'OCDE, mitjançant la selecció d'emissors en base a criteris d'Inversió Socialment Responsable (ISR).

 Les companyies candidates a formar part de la cartera han de pertànyer a un índex (la selecció i revisió realitzarà l'entitat gestora) que incorpori criteris extrafinancieros en la composició. Posteriorment, se sotmetran a una anàlisi de sostenibilitat que contempli criteris mediambientals, socials i de bon govern, i es seleccionaran aquelles que presentin un millor binomi rendibilitat-risc.

En el cas d'inversions en emissions de deute públic, s'exclouran tots aquells països que no estiguin dins el primer o segon quartil de l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) publicat per l'ONU.

La inversió en renda fixa representarà com a mínim el 70% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 10 anys.

La renda variable es materialitzarà preferentment en accions de gran i mitjana capitalització.

L'exposició a divises diferents a l'euro no podrà superar el 30% del patrimoni.

 

Valor participació

13 Jun 2024

10,001731

0,071%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 1,377
1 any 5,304
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 1,526
Rendibilitat any %
2024 1,377
2023 6,286
2022 -11,425
2021 5,033
2020 -2,523

 

Informe de risc

Pie Global Sustainability

Aquest Pla de Pensions té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. El fons de pensions a què està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

botón volver