Publicador de continguts

Fons a fons: CE Borsa USA, FI

21.10.2022

El CE Borsa USA es focalitza a identificar companyies amb models de negoci sòlids que tinguin avantatges competitius duradors, capaces de beneficiar-se de tendències a llarg termini i que cotitzin a un preu raonable.

El fons aplica un procés d’inversió centrat en tres pilars: anàlisi quantitativa i qualitativa incorporant-hi principis ASG (ambientals, socials i de governança corporativa).

  • En el plànol quantitatiu, prioritzem la selecció de companyies capaces de créixer en vendes i fluxos de caixa al llarg del temps d'una manera consistent i sostenible, alhora que s'avalua la qualitat dels beneficis. Paral·lelament, es duu a terme l'anàlisi de la fortalesa del balanç, en què busquem un endeutament reduït o controlat, i en què la gestió de l'assignació de capital és clau per tenir una visió financera global de la companyia.
  • En l’àmbit qualitatiu, intentem fer-nos una imatge completa de l'empresa i especialment ens enfoquem a comprendre el negoci i les forces competitives que impulsen els seus retorns i que protegeixin el seu model de negoci a llarg termini. Això es concreta en factors com l’efecte xarxa, cost de canvi, avantatge de costos, patents o poder de marca, entre d'altres.
  • Finalment, incorporem l’anàlisi de factors extrafinancers en el procés d'inversió apostant per un creixement de beneficis de qualitat, predictible i estable que afavoreixi un creixement estructural sostenible i eviti externalitats negatives. Com a conseqüència d’això, el CE Borsa USA, FI, compta amb la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar, fet que demostra la qualitat en les mètriques ASG de les companyies en què inverteix i l'excel·lència en la gestió dels seus riscos i oportunitats d'ASG.


Sota aquestes premisses, durant l'any hem fet girar el vehicle cap a una cartera amb més momentum per a aquest 2022 sense perdre cap tipus de prestació ASG i mantenint l'objectiu del fons. Actualment, la cartera es troba diversificada a través de cinquanta-sis companyies líders, sent les posicions més grans del fons companyies de gran capitalització que estan relacionades amb el consum no cíclic, sanitari i financer. Mentre que companyies de serveis públics, energia i materials tenen poca o nul·la representació en el vehicle. Tot i així, ens queda una cartera més diversificada i amb més pes a sectors que es veuen beneficiats en un entorn inflacionari com l'actual. Paral·lelament, durant l'any hem introduït diverses cobertures de forma tàctica, com ara el VIX i el dòlar. A més de tenir una posició folgada en liquiditat entre un 5-8 %.

Finalment, de cara a l'última part del 2022, mantindrem la disciplina per intentar identificar aquells negocis amb millors perspectives de futur sense pagar una prima excessiva per aquestes. Amb tot, la cartera cotitza amb valoracions raonables amb un creixement de beneficis a llarg termini esperat de doble dígit, amb deute reduït en els sues balanços i amb retorns superiors als del mercat.Aquesta dada indica el risc del fons i està calculada a partir de dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Aquest perfil es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal a mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat. Per això, accepta un grau més alt de volatilitat en les seves inversions, fet que pot generar pèrdues significatives. Consulti també el fullet informatiu en què es descriuen els tipus de risc als quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior