Publicador de continguts

Fons a fons: CE Iberian Equity, FI

17.08.2022

El CE Iberian Equity, FI, és un fons de renda variable ibèrica la filosofia d'inversió del qual rau a tenir un horitzó d'inversió a llarg termini, amb l'objectiu de trobar companyies de qualsevol capitalització borsària que cotitzin amb un descompte significatiu entre el preu que es paga per les accions en el mercat i el valor intrínsec que l'equip gestor estima per a la companyia. Tot i que gran part de les inversions es realitzen a través de companyies cotitzades en el mercat espanyol, el fons també realitza inversions en països com ara Portugal o Llatinoamèrica, una cosa diferencial respecte als fons de la categoria.

El procés d'inversió se centra a seleccionar empreses que compleixin principalment els requisits indispensables:

  1. Tinguin avantatges competitius sostenibles en el temps que els permetin un creixement de beneficis a llarg termini sostenible i per sobre de la mitjana de la indústria.
  2. Operin amb retorns sobre la inversió per sobre dels costos de capital i mantinguin l'opció de reinvertir el capital generat en oportunitats de negoci futures.
  3. Conservin una estructura financera adequada per al desenvolupament de les seves operacions de manera que evitin esdeveniments d'estrès en situacions límit.
  4. Estiguin gestionades per equips directius honestos, que hagin demostrat una bona capacitat d'assignar capital i que hi hagi l’alineació més gran d'interessos possible.


Aquest procés inclou també la integració d'informació extrafinancera, l'anàlisi de la qual combina factors qualitatius amb mètodes quantitatius per identificar aquelles empreses amb millors prestacions i valoracions en matèria de sostenibilitat.

Fruit de tot això, el CE Iberian Equity compta amb la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar i atresora l'article 8 en el nou reglament europeu sobre finances sostenibles o SFDR. D'aquesta manera, es reconeix la qualitat en les mètriques ASG de les companyies en què inverteix i es constata l'excel·lència en la gestió de riscos i controvèrsies pròpies de cada sector.

Com a resultat, el fons es manté com un dels millors de la seva categoria i destaca per la consistència en la seva evolució gràcies a la seva metodologia i el seu procés d'inversió. L'aproximació ascendent en la selecció de companyies presents en el CE Iberian Equity es converteix en una distribució diferenciada del seu índex de referència (active share pivota prop del 65 %). D'aquesta manera, el fons manté posicions de convicció elevada per assolir el seu objectiu a llarg termini, que és generar rendibilitat positiva respecte al seu índex de referència, l'IBEX 35 NR, amb nivells de risc ajustats.


Perfil de risc i remuneració


Aquesta dada indica el risc del fons i està calculada a partir de dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Aquest perfil es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal a mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat. Per això, accepta un grau més alt de volatilitat en les seves inversions, fet que pot generar pèrdues significatives. Consulti també el fullet informatiu en què es descriuen els tipus de risc als quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior