Slider Gobierno corporativo
Intro Gobierno Corporativo

 

Des dels inicis, Caixa Enginyers ha perseguit l’aplicació de valors com l’ètica, el compromís i la confiança. Disposa de mecanismes que li permeten generar informació transparent i veraç als seus grups d’interès, establir pautes de comportament per a tots els integrants i consolidar un model de negoci eficient i sostenible.

 

 Codi ètic:

 Estableix uns principis i normes d’actuació que regeixen per a l’Entitat i els seus professionals. El Codi promou el desenvolupament de les tasques professionals amb criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència.
Descarrega en aquest enllaç el Còdi Ètic
Accedeix aquí al Canal de Denuncies

 Política de Remuneracions:

 La Política de Remuneracions defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb la regulació vigent.
El Consell Rector de Caixa Enginyers és el màxim òrgan decisor i garant en l’aplicació de la Política Retributiva del Grup Caixa Enginyers, delegada en la Comissió Executiva.

 

 

Model de les tres línies de defensa

 

El Grup Caixa Enginyers té establert un model de gestió i control de riscos anomenat 3LD (tres línies de defensa). El model distingeix tres grups que participen en la gestió efectiva de riscos:

 

Primera línia de defensa (1LD)

Responsable de mantenir un control intern i efectiu i executar procediments de control sobre els riscos.

Segona línia de defensa (2LD)

Desenvolupa funcions de gestió de riscos i el compliment per monitorar els controls de la primera línia de defensa.

Tercera línia de defensa (3LD)

Proporciona als òrgans de govern i Alta Direcció un assegurament comprensiu basat en el nivell més alt d’independència dins de Caixa Enginyers.

 

Gobierno corporativo FAQ
icona fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Composició del Consell Rector:

El Consell Rector és l’òrgan col·legiat que governa, gestiona i representa l’Entitat. Actualment està format per deu membres. Nou d’aquests son escollits pels socis tenint en compte la trajectòria i l’experiència dels membres, menys el representant dels professionals de l’Entitat.

Nom Càrrec Tipus de conseller
Félix Masjuán Teixidó President No executiu
Antonio Santamans Olivé Vicepresident No executiu
August R. Bou Camps Secretari No executiu-Independent
Josep Maria Joana Vocal nº1 No executiu
Josep Maria Muxí Comellas Vocal nº2 No executiu-Independent
Pedro Marín Giménez Vocal nº3 No executiu
Carme Botifoll Alegre Vocal nº4 No executiu-Independent
Sara Gómez Martín Vocal nº5 No executiu-Independent
Núria Agell Jané Vocal nº6 No executiu
Ignasi Vinuesa Gimeno Vocal nº7 Conseller Laboral

 

Composició de la Comissió Executiva:

La Comissió Executiva està formada pel president, el vicepresident, un secretari i un màxim de dos representants del Consell Rector. La Comissió exerceix determinades facultats sobre la gestió i administració de l’Entitat delegades pel Consell, qui n’és el responsable d’aquestes. El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.

Nom Càrrec Tipus de conseller
Félix Masjuán Teixidó President No executiu
August R. Bou Camps Secretari No executiu-Independent
Antonio Santamans Olivé Vocal No executiu

 

descarga pdfDescarrega en aquest enllaç el Reglament del Consell Rector. 
descarga pdfDescarrega en aquest enllaç el Nomenament de membres del Consell Rector i del Director General. 

icona fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Composició de la Comissió d'Auditoria i Riscos:

És una comissió delegada del Consell Rector de naturalesa supervisora i d’assessorament, destinada a fer l’anàlisi i el seguiment periòdic del risc en l’àmbit de les seves atribucions delegades. El seu objectiu és assistir al Consell en la determinació i seguiment de l’estratègia de riscos i de les activitats de l’Àrea de Control Intern de l’entitat.

Nom Càrrec Tipus de Conseller
Josep Maria Muixí Comellas President No executiu-Independent
August R. Bou Camps Secretari No executiu-Independent
Félix Masjuan Teixidó Vocal No executiu
Carme Botifoll Alegre Vocal No executiu-Independent

 

descarga pdfDescarrega en aquest enllaç el Reglament de la comissió d'Auditoria i Riscos. 

icona fletxa obrir FAQ tancar FAQ

Composició de la Comissió de Nomenaments i Retribucions:

Aquesta comissió, delegada del Consell Rector, té com a finalitat la supervisió i l’assessorament en matèria de remuneracions, selecció i nomenament de membres del Consell, de l’Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern.

Nom Càrrec Tipus de Conseller
August R. Bou Camps President No executiu-Independent
Sara Gómez Martín Secretària No executiu-Independent
Félix Masjuan Teixidó Vocal No executiu
Antonio Santamans Olivé Vocal No executiu
Pedro Marín Giménez Vocal No executiu
Ignasi Vinuesa Gimeno Vocal Conseller Laboral

 

descarga pdfDescarrega en aquest enllaç el Reglament de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. 

icona fletxa obrir FAQ tancar FAQ

descarga pdfDescarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial (Versió castellana, en breu estarà disponible en català, disculpeu les molesties). Apartat 8 Informació sobre remuneracions.

icona fletxa obrir FAQ tancar FAQ

El nostre compromís per dur a terme les nostres activitats sota principis ètics, de transparència i bon govern, ha determinat una estructura organitzativa que té com a objectiu la col·laboració entre totes les àrees que formen el Grup Caixa d’Enginyers i així oferir als socis propostes personalitzades i de qualitat.

Direcció general Auditoría interna  
Àrees transversals corporatives
Soci
RSC/Comunicació
Organització, Qualitat i Innovació
Assessoria Jurídica/UASC

Àrees de negoci
Gestió d'Actius
Negoci Assegurador
Mercat de Capitals
Negoci Bancari
CE Gestió
CE Vida
CE OBS

Árees de serveis al soci
Banca Particulars
Banca Personal
i Banca Premium
Banca Institucional
Banca Empresas
Banca Majorista
Planificació Comercial
Màrketing
Estratègia de Segments
Oficines
Banca Mobile
Banca Telefònica
Banca Online
Àrees transversals de serveis al grup
Back Office Centralitzat
IT
Persones
Gestió Global del Risc
Àrea Financera

 

Comitè de direcció:

La seva funció és la d’implementar les línies estratègiques del Grup i, a aquest efecte, amb facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup, així com en la coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control i altres àrees clau de l’Entitat.

descarga pdfDescarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial (Versió castellana, en breu estarà disponible en català, disculpeu les molesties). Apartat 3.6 Govern corporatiu de riscos i 3.7 Estructura del control dels riscos.

icona fletxa obrir FAQ tancar FAQ

descarga pdfDescarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial (Versió castellana, en breu estarà disponible en català, disculpeu les molesties). Apartat 3.2 Principis, 3.3 Sistemes de gestió del risc, 3.4 Marc de risc i 3.5 Establiment de polítiques de gestió del risc i control intern.

icona fletxa obrir FAQ tancar FAQ

descarga pdfDescarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial (Versió castellana, en breu estarà disponible en català, disculpeu les molesties). Apartat 3.1 Concepte i propòsit del control intern i 3.7.2 Àrees i departaments responsables.