Ancla formulario

Slider prestamo ECO particulares 2022
Más información Préstamo ECO v2

En què pots invertir per millorar
tots els àmbits del teu entorn?

 • Millores de l'eficiència energètica en habitatges i locals

 • Aïllaments tèrmics
 • Calefacció eficient
 • Il·luminació de baix consum
 • Fonts d'energia renovable
 • Etc.
 • Compra de vehicle ecològic nou:

  Vehicle elèctric, híbrid, amb GLP, amb Gas Natural, etc.

 • Adquisició d'electrodomèstics de classe energètica B o superior (segons nou etiquetat de l'01/09/2021)

 • Quines són les principals despeses energètiques de la llar?

  Calefacció
  Electrodomèstics
  Aigua calenta
  Cuina
  Il·luminació
  Altres

Font: Google, "L'energia i el problema energètic", 2019.

Què pots aconseguir amb el préstec ECO?

 • Reduir el CONSUM d'energia no renovable.
 • Millorar el RENDIMENT d'instal·lacions.

Quins són els beneficis d'invertir en eficiència energètica?

 • Reduir fins a un 20%* la tributació de l'IBI si aconsegueixes el certificat d'eficiència energètica.
 • Reduir la despesa en il·luminació fins a un 80%, implantant la tecnologia LED.
 • Reduir la despesa en climatització fins a un 35%, mitjançant aïllaments tèrmics específics i sistemes de calefacció / refrigeració més eficient.
 • Estalviar fins a un 50% en la factura de l'aigua.

*El descompte màxim del 20% aplicable a l'IBI és per a edificis que acreditin un certificat energètic A.

Características prestamo ECO particulares 2022

 

PRÉSTEC ECO

 • Import: fins a 60.000 €
 • Termini de devolució: fins a 8 anys
 • Tipus d'interès: fix, fins a 4,90%1
 • Comissió d'obertura:  0,50% (mínim 100 €)
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si aquest termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum)

 

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,15% fins a 5,37%)

Import Termini TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
15.000€ 48 mesos 4,90% 100,00€ 344,76€ 344,77€ 5,37% 1.648,49€ 1.548,49€ 16.6484,49€
30.000€ 60 mesos 4,90% 150,00€ 564,76€ 565,00€ 5,23% 4.035,84€ 3.885,84€

34.035,84€

60.000€ 96 mesos 4,90% 300,00€ 756,74€ 756,91€ 5,15% 12.947,21€ 12.647,21€ 72.947,21€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,37% fins a 6,29%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
15.000€ 48 mesos 4,90% 100,00€ 18€ 344,76€ 344,77€ 6,29% 1.936,49€ 1.548,49€ 16.936,49€
30.000€ 60 mesos 4,90% 150,00€ 18€ 564,76€ 565,00€ 5,68% 4.395,84€ 3.885,84€ 34.395,84€
60.000€ 96 mesos 4,90% 300,00€ 18€ 756,74€ 756,91€ 5,37% 13.523,21€ 12.647,21€ 73.523,21€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió a la pestanya "Bonificacions i requisits".

 

 

I si sol·licites el préstec per a l'adquisició d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb Caixa Enginyers, et beneficiaràs amb un 0,25% de bonificació en el tipus d'interès.

 

 

Exemples amb bonificació de manteniment de compte, per a la compra d'un vehicle ecològic i contractant l'assegurança de l'automòbil amb Caixa Enginyers (TAE des de 5,76% fins a 8,82%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
15.000€ 48 mesos 275,97€ 4,65% 100,00€ 343,07€ 342,91€ 8,82% 2.671,08€ 1.467,20€ 17.671,08€
30.000€ 60 mesos 275,97€ 4,65% 150,00€ 561,34€ 561,32€ 6,78% 5.210,23€ 3.680,38€ 35.210,23€
60.000€ 96 mesos 275,97€ 4,65% 300,00€ 749,64€ 749,28€ 5,76% 14.472,84€ 11.965,08€ 74.472,84€

 

Exemples sense bonificació de manteniment de compte, per a la compra d'un vehicle ecològic i contractant l'assegurança de l'automòbil amb Caixa Enginyers (TAE des de 5,98% fins a 9,75%)

Import Termini Assegurança vehicle2
(prima anual)
TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Quota Mensual Última quota TAE Cost total del crèdito Interessos Import total degut
15.000€ 48 mesos 275,97€ 4,65% 100,00€ 18€ 343,07€ 342,91€ 9,75% 2.959,08€ 1.467,20€ 17.959,08€
30.000€ 60 mesos 275,97€ 4,65% 150,00€ 18€ 561,34€ 561,32€ 7,24% 5.570,23€ 3.680,38€ 35.570,23€
60.000€ 96 mesos 275,97€ 4,65% 300,00€ 18€ 749,64€ 749,28€ 5,98% 15.084,84€ 11.965,08€ 75.048,84€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió a la pestanya "Bonificacions i requisits".


 

 Si la finalitat del préstec és la compra d'un vehicle ecològic i, a més, contractes l'assegurança del vehicle amb nosaltres, tindràs una bonificació extra en el tipus d'interès:

 
Producte Bonificació sobre
tipus d'interès
Assegurança de vehicle2 (prima anual durant tota la vigència del préstec) -0,25%

 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers, serà gratuïta si es compleix almenys un d'aquests requisits:

 • Mantenir domiciliada un mínim de 2 mesos del trimestre natural, una nòmina, pensió, prestació per desocupació o ingressos recurrents* d’import igual o superior a 700€** i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en el compte un saldo mig superior a 20.000€ durant el trimestre natural (període de liquidació de la comissió).
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar d’algun dels següents productes associats al compte i que el valor liquidatiu total (a finals del trimestre) sigui de mínim 20.000€:
  • Fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió
  • Plans de pensions de Caixa Enginyers Vida
  • CdE PIES GO de Caixa Enginyers Vida
 • Si el primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

(*) Ingressos recurrents:

 • S’inclou l’ingrés de xecs, transferències externes o traspassos entre comptes de Caixa Enginyers de diferent titular.
 • No es consideren com ingressos vàlids per l’exempció:
  • Els ingressos en efectiu (realitzats per finestreta o en caixers)
  • Els traspassos entre comptes de Caixa d’Enginyers del mateix titular ni traspassos d’entrada d’efectiu d’altres entitats
  • Ingressos Bizum

(**) Pensions: Si l’ingrés del compte és una pensió abonada per la Tresoreria General de la Seguretat Social no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.
Prestacions per desocupació: Si l’ingrés del compte correspon a una prestació per desocupació abonada pel SEPE no és necessari complir el mínim de 700 euros mensuals.

Si es compleix almenys una de les condicions anteriors, no s'aplicarà cap comissió en concepte de manteniment del compte. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un 0% TAE (0% TIN) i 0 € en concepte de comissió de manteniment. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, però sí que es manté en vigor una aportació periòdica d'un import a partir de 100 € / mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida de el Grup Caixa d'Enginyers, s'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte.Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l'exempció de la comissió de manteniment.

Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així como no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO:

 

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni del darrer any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions del darrer any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 darrers mesos.
 • Darrer rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 


Slider reducido préstamo eco profesional
Disclaimer Prestamo ECO v2

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

(1) Sense bonificació. Amb bonificació addicional per compra de vehicle ecològic + contractació de l'assegurança del vehicle amb Caixa Enginyers, TIN 4,65% (veure pestanya "Bonificacions i requisits").

(2) Assegurança d’automòbil a tot risc amb franquícia de 300 euros. Titular home/dona de 32 anys d’edat amb 14 anys d’antiguitat de permís de circulació. Vehicle Toyota Prius 1.8 VVT-I-Hybrid Advance, 5 portes, 90 kW (122 CV), matriculat el setembre de 2021. Valor del vehicle: 32.550 euros. Assegurança contractada amb Reale Seguros, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

Pots contractar el Préstec ECO en la modalitat online, de manera fàcil, sense paperassa i sense despeses de notaria. En cas de voler formalitzar el Préstec ECO amb intervenció notarial, les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l’import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples del quadre són: 45 € per a l'import de 15.000 €, 90 € per a l'import de 30.000 € i 180 € per a l'import de 60.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlids segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior