Slider SGDC juliol 2020
Intro SGDC juliol 2020

 

La creixent complexitat dels mercats financers i la velocitat amb què es produeixen les seves fluctuacions fan que cada vegada sigui més necessari un seguiment detallat de les inversions per poder aconseguir la rendibilitat objectiu segons el nostre patrimoni, i per minimitzar l’impacte d’escenaris de volatilitat que es puguin produir.

A més, l'entorn de tipus d'interès baixos (i inclús negatius) fa poc recomanable invertir en deute públic i, per tant, ens porta a considerar altres alternatives d'inversió més complexes que puguin significar una part estable i menys arriscada de la nostra cartera d'inversions.

 

El màxim exponent de servei de valor

 

El servei Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d'Enginyers li permet delegar la presa de decisions d'inversió en els gestors de Caixa d'Enginyers, àmpliament qualificats, per gaudir d'una òptima gestió de la teva cartera.

 

 • Experts gestors amb experiència en els mercats de capitals (renda variable i renda fixa, emergents, divises, estratègies de retorn absolut, estratègies dinàmiques i altres inversions alternatives).
 • Òptima selecció dels vehicles d'inversió (fons d'inversió o valors). En el procés de selecció dels vehicles d'inversió es valora positivament el focus en el compliment dels criteris ISR.
 • Eines contrastades per a una gestió avançada i eficient.
 • Rigorosa política de diversificació.
 • Gestió de pressupost de risc dinàmic en funció dels nivells del màxim risc i dels objectius de rendibilitat definits prèviament.
 • Presa de les millors decisions amb un seguiment permanent dels mercats per prendre les decisions d'inversió més adequades a cada moment.
 • Filosofia de gestió pròpia i independent, amb estratègies d'inversió a llarg termini, que ens diferencia de la resta d'entitats i ens permet aportar valor i rendibilitat sense renunciar al principi de preservació de capital.
 • Transparència: informació detallada sobre la nostra gestió, l'evolució de la seva cartera, la distribució sectorial i geogràfica, etc.
 • Inversions alternatives: anàlisi i accés a categories d'inversió alternatives a les inversions en tipus d'interès.

 

Característiques SGDC juliol 2020

 

1

Contacte permanent amb els mercats

 • Els gestors fan un rigorós seguiment i monitoren l'evolució de les variables econòmiques i financeres dels mercats per seleccionar els vehicles d'inversió més adequats.

 

 

2

Model de gestió propi

 • Caixa d'Enginyers ha anat configurant un model de gestió propi a partir de la capacitat d'un equip de gestors que basa les seves decisions en models en què incorpora no només les variables de rendibilitat, sinó també qualitat a la inversió, amb la qual cosa emfatitzen el binomi rendibilitat/risc i els criteris extrafinancers amb què es valoren els factors ISR (mediambientals, socials i de bon govern corporatiu) de les empreses seleccionades.
 • El model i la gestió de l'equip d'inversions de Caixa d'Enginyers ha estat reconegut per diferents agències de ràting, i també ha obtingut ràtios de rendibilitat/risc de forma consistent superiors a la mitjana en les seves respectives categories.

 

 

3

Optimització de la cartera per perfil de risc del soci

 • La gestió de carteres d'inversió es realitza sobre el Test d'Idoneïtat. S'identifica i acorda el nivell del màxim risc que el soci està disposat a assumir partint de les expectatives de l'equip de gestors sobre l'evolució de les variables econòmiques i financeres. A més, amb l'objectiu de millorar el binomi rendibilitat / risc, es realitza un optimització dels pesos de les diferents inversions en cartera segons la metodologia matemàtica de Black-Litterman que perfecciona els models tradicionals d'optimització.

 

 

4

Gestió dinàmica del risc

 • La metodologia VaR (Value at Risk) permet gestionar els objectius de la cartera controlant i reduint la seva volatilitat. El VaR és una estimació de la pèrdua màxima esperada d'una cartera en un determinat horitzó temporal i amb un determinat grau de confiança estadística. És un concepte més intuïtiu que la volatilitat i ajuda a entendre millor el risc de la cartera d'inversions.
 • El grau de confiança estadística és el que s'utilitza en la majoria d'estudis i dona un grau de confiança del 95%, calculat a partir de la volatilitat (desviació estàndard) de la cartera durant l'últim any (260 dies hàbils).
 • Què vol dir un % de VaR determinat? Si prenem, per exemple, un VaR màxim anual del 10%, significa que, basant-nos en dades històriques, hi ha una probabilitat del 95% que la cartera no superi una caiguda anual del 10%. O, altrament dit, que només hi ha un 5% de probabilitats que la cartera caigui més del 10%.
 • Gestió de carteres a partir de VaR: una superació del VaR màxim establert respecte al perfil de l'inversor exigeix automàticament la reducció del nivell d'exposició al risc de la cartera.

 

 

5

Agilitat per prendre a temps les millors decisions d'inversió

 • El servei Gestió Discrecional de Carteres proporciona a Caixa d'Enginyers la capacitat de donar una resposta immediata als esdeveniments i a les tendències que es generen en l'economia i els mercats tant per aprofitar oportunitats com per adoptar mesures de reducció de l'exposició al risc o la preservació de capital si es produeix un empitjorament de la conjuntura econòmica. La cartera es reequilibra de forma dinàmica en funció de les expectatives financeres de l'equip de gestió.

 

 

6

Informació i servei personalitzat

 • Mensualment, rebrà un informe de gestió amb el detall de la situació de la seva cartera, els últims canvis introduïts i el resum de ràtios de gestió.
 • També podrà sol·licitar al seu Gestor Personal una trobada per a un seguiment personalitzat de l'estat i l'evolució de la seva cartera.


 

 


La informació continguda en el present document fa o pot fer referència a resultats futurs d’instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d’inversió basats en previsions o expectatives, de manera que no es pot considerar com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com garantia d’aconseguir aquests resultats, i fins i tot la possibilitat que, en moments de càlcul concrets, es produeixin minusvàlues. De la mateixa manera l’inversor també ha de tenir en compte que l’evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l’evolució o resultats futurs. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.


 

El servei Insígnia és el màxim exponent de la nostra filosofia de gestió i creació de valor a llarg termini.

 

Per què contractar el servei Insignia?

 

Les condicions financeres dels mercats actuals, la incertesa geopolítica i altres fenòmens globals, com la COVID-19, suposen un repte per a la gestió de les carteres d’inversions, ja que poden produir-se una sèrie de factors adversos que han d’afrontar-se:

 

Factor ¿Què ho causa? Com ho contempla el servei Insignia?
Volatilitat Davant l’actual grau d’incertesa econòmica i després de les correccions ràpides y severes que s’han produït, la volatilitat dels mercats continua sent molt elevada. Donant una rellevància especial a:
 • Una gestió adequada del pressupost de risc i de les metodologies de diversificació i optimització de les carteres
 • Una adequada definició de l’assignació d’actius i la selecció de fons
Un catàleg ampli d’inversió i una gestió flexible i dinàmica són les millors bases del servei Insígnia para intentar afrontar estos factores.
Dispersió elevada La dispersió entre classes d’actius financers, geografia, divises i sectors és molt alta, ja que l’impacte de la COVID-19 pot ser molt diferent en funció del tipus d’empresa o inversió.
Tipus d'interès negatius L’actual política monetària ultra expansiva dels bancs centrals genera una continuïtat de l’escenari de tipus d’interès molt baixos, inclús negatius, amb conseqüències per als actius de deute públic i renda fixa. Es consideren altres alternatives d’inversió més complexes que permeten reduir el perfil de risc, com per exemple la renda fixa flexible, la gestió alternativa, la renda fixa emergent, les estratègies dinàmiques, els fons d’inversió mobiliària, etc.


 

A més, Caixa d’Enginyers manté el compromís d’incorporar principis ISR en les decisions d’inversió de totes les IIC gestionades. En la gamma del servei GDC de fons d’inversió, es consideren molt positivament els fons que integren criteris Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG).


 

El servei Insígnia es centra en 5 pilars que tracten d’aportar solidesa a la gestió del patrimoni financer:

 

1

Catàleg ampli d’inversió en tipologia d’actius, països, sectors, etc.
 

2

Selecció dels millors fons d’inversió internacionals a través d’eines quantitatives i qualitatives.

3

Una política de diversificació àmplia, flexible i activa.

4

Optimització de la cartera en base al model quantitatiu Black & Litterman.

5

Una gestió dinàmica del pressupost de risc.
 

 


 

A qui va adreçat?

 • A un inversor amb perfil des de Moderat fins a Molt Arriscat.

 

 

Com es distribueix la inversió?

El SGDC Insígnia inverteix en fons d’inversió en la proporció següent:

 • Un mínim del 70% en fons d’inversió de gestores internacionals registrats en Espanya
 • Un màxim del 30% en fons d’inversió de Caixa d’Enginyers

 

 

Quin és l’import mínim necessari per contractar-lo?

 • Pots contractar aquest servei a partir de 100.000 euros.

 

 

Quin termini recomanem mantenir la inversió?

 • L’horitzó temporal recomanat és de 3 a 5 anys.


 

 

Què pot fer el servei Gestió Discrecional de Carteres per a tu?

 

Guanyaràs agilitat en la presa de decisions

No perdis les bones oportunitats del mercat tan aviat es presentin. El nostre equip adaptarà les teves inversions en temps real, segons variï la conjuntura econòmica del moment. La rapidesa en l’actuació és clau en aquests casos.

Controlarem l’exposició al risc

Les teves inversions sempre es faran basant-se en el nivell de risc que estiguis disposat/da a assumir, i l’haurem definit prèviament amb tu.

Diversificar per tractar de compensar: més tranquil·litat

Saber diversificar les teves inversions és clau, para tractar de reduir l’impacte de possibles oscil·lacions del mercat. Ningú pot evitar totalment les sorpreses, però intentem minimitzar els efectes negatius que poguessin sorgir.

Informació sempre actualitzada

Rebràs mensualment un informe amb l’evolució de les teves inversions i, periòdicament, contactarem amb tu per comentar-lo amb més deteniment. També estem a la teva disposició per si desitges fer-nos alguna consulta en qualsevol moment.

 

 


Els fons d’inversió no són dipòsits i comporten risc d’inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrat en la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers, a Enginyers FONS o a www.cnmv.es. Siusplau, llegeix els fullets informatius dels fons d’inversió abans de realitzar qualsevol inversió i també per consultar la descripció de les tipologies de risc a les que poden estar subjectes.
Els fons i el servei d’inversió promocionats tenen risc de pèrdua de capital.

Tots els fons d’inversió de Caixa d’Enginyers tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU i com a societat dipositària, a Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit.


 

El servei 70/30 és el primer esglaó d’accés al nostre servei Gestió Discrecional de Carteres de fons d’inversió. És la opció idònia per a petits patrimonis o per a aquells inversors que desitgin diversificar entre aquest servei i altres productes d’inversió existents.


 

A qui va adreçat?

 • Pot accedir a aquest servei un inversor amb perfil des de Moderat fins a Molt Arriscat.

 

 

Com es distribueix la inversió?

El SGDC 70/30 inverteix en fons d’inversió en la proporció següent:

 • Un màxim del 70% en fons d’inversió de Caixa d’Enginyers
 • Un mínim del 30% en altres fons d’inversió de gestores internacionals registrats a Espanya

 

 

Quin és l’import mínim necessari per contractar-lo?

 • Pots contractar aquest servei a partir de 50.000 euros.

 

 

Quin termini recomanem mantenir la inversió?

 • L’horitzó temporal recomanat és de 3 a 5 anys.


 

 

El servei GDC 70/30 potencia la qualitat de gestió del catàleg de fons d’inversió de Caixa d’Enginyers Gestió, que pot representar fins un màxim del 70% de la cartera, ampliat amb fons de terceres gestores amb estratègies complementàries.

A més, Caixa d’Enginyers manté el compromís d’incorporar principis ISR en les decisions d’inversió de totes les IIC gestionades. En la gamma del servei GDC de fons d’inversió, es consideren molt positivament els fons que integren criteris Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG).

 

 

Què pot fer el servei Gestió Discrecional de Carteres per a tu?

 

Guanyaràs agilitat en la presa de decisions

No perdis les bones oportunitats del mercat tan aviat es presentin. El nostre equip adaptarà les teves inversions en temps real, segons variï la conjuntura econòmica del moment. La rapidesa en l’actuació és clau en aquests casos.

Controlarem l’exposició al risc

Les teves inversions sempre es faran basant-se en el nivell de risc que estiguis disposat/da a assumir, i l’haurem definit prèviament amb tu.

Diversificar per tractar de compensar: més tranquil·litat

Saber diversificar les teves inversions és clau, para tractar de reduir l’impacte de possibles oscil·lacions del mercat. Ningú pot evitar totalment les sorpreses, però intentem minimitzar els efectes negatius que poguessin sorgir.

Informació sempre actualitzada

Rebràs mensualment un informe amb l’evolució de les teves inversions i, periòdicament, contactarem amb tu per comentar-lo amb més deteniment. També estem a la teva disposició per si desitges fer-nos alguna consulta en qualsevol moment.

 

 


Els fons d’inversió no són dipòsits i comporten risc d’inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor registrat en la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers, a Enginyers FONS o a www.cnmv.es. Siusplau, llegeix els fullets informatius dels fons d’inversió abans de realitzar qualsevol inversió i també per consultar la descripció de les tipologies de risc a les que poden estar subjectes.
Els fons i el servei d’inversió promocionats tenen risc de pèrdua de capital.

Tots els fons d’inversió de Caixa d’Enginyers tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU i com a societat dipositària, a Caixa d’Enginyers, S. Coop. de Crèdit.


 

El servei Borsa Premium escull les estratègies d’inversió que s’adapten millor a les necessitats financeres segons el perfil inversor.

 

Estratègia d’inversió: gestió pròpia i independent

 

Caixa d’Enginyers, mitjançant el servei GDC Borsa Premium, permet delegar la gestió en professionals experts, els quals estan en contacte permanent amb els mercats financers i, gestionen les inversions en funció de la conjuntura econòmica i financera, basant-se sempre en el teu perfil de risc prèviament definit a través del test d’idoneïtat.

El model de gestió de patrimonis propi i independent del Grup Caixa d’Enginyers no se centra exclusivament en rendibilitzar les inversions. Apliquem estratègies d’inversió i de gestió del pressupost de risc que ens permeten aportar valor i rendibilitat sense renunciar a la preservació de capital.

 

Aquest servei exclusiu se sustenta en tres pilars que aporten solidesa a la gestió del patrimoni financer:

 

1

Òptima selecció de les accions en cartera.

2

Rigorosa política de diversificació.

3

Gestió dinàmica del risc.

 

 


 

Gestió personalitzada segons les teves necessitats

El nostre equip realitza un gran esforç a elaborar una cartera específica per a les teves necessitats concretes d’inversió. Seleccionem companyies a partir d’una selecció prèvia de més de 3.000 empreses, considerant tant ràtios empresarials com borsàries, i apliquem el nostre reconegut model de gestió propi per fer una anàlisi sectorial, quantitativa i qualitativa abans de la seva incorporació en cartera. El servei GDC Borsa Premium combina inversions de convicció a mitjà-llarg termini amb inversions tàctiques amb un horitzó temporal més reduït.

L’estil d’inversió de Caixa d’Enginyers es basa, fonamentalment, en una anàlisi independent, amb un enfocament ascendent i amb especial èmfasi en el model de negoci de les companyies. A més a més, un tret característic de la nostra inversió és la gestió del risc prestant especial atenció al binomi rendibilitat/risc.

 

 

Una cartera optimitzada i realista

El servei GDC Borsa Premium optimitza els pesos de les diferents accions en cartera segons la metodologia Black-Litterman, que perfecciona el model tradicional d’optimització de carteres de Markowitz.

A diferència dels altres models d’optimització, que principalment es basen en les expectatives de rendibilitat, volatilitat i correlació esperades, el procés d’optimització segons el model Black-Litterman comença per constituir una cartera equiponderada. Sobre aquesta base equilibrada apliquem l’optimització de la cartera, introduint diverses variables transversals, com la visió sectorial i l’anàlisi dels valors de l’equip de gestió, amb la qual cosa es constitueix una cartera òptima i realista en termes de rendibilitat/risc i ben ajustada a la visió del seu gestor en particular.

 

 

Gestió dinàmica del pressupost de risc

Amb l’objectiu de controlar i limitar la volatilitat de la cartera d’accions es realitza una gestió del pressupost de risc de la cartera basada en la metodologia Value-at-Risk (VaR).

Aquest mètode és una estimació de la pèrdua màxima esperada d’una cartera en un determinat horitzó temporal amb un determinat grau de confiança estadística. D’aquesta manera, el VaR resulta ser un concepte molt més intuïtiu que la volatilitat, i ajuda a comprendre millor el risc de la cartera d’inversions.

 

 

Seguiment personalitzat i periòdic

A part de les reunions amb el teu Gerent de Comptes, t'enviarem mensualment l’informe complet de gestió, en què es mostra, de forma detallada, l’anàlisi del volum de patrimoni gestionat i de la rendibilitat, l’anàlisi de la volatilitat i la rendibilitat/risc i la composició i els moviments de la cartera.

Si ho desitges, també pots configurar aquest informe ad hoc, definint, a la teva elecció, l’interval temporal analitzat en l’informe. Podràs descarregar tots aquests informes en la teva àrea personal de la Banca ONLINE.


 

 


La informació continguda en el present document fa o pot fer referència a resultats futurs d’instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d’inversió basats en previsions o expectatives, per la qual cosa no poden considerar-se com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com a garantia d’assolir tals resultats, inclosa la possibilitat de que, en moments concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. L’inversor, a més a més, ha de tenir en compte que l’evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l’evolució o resultats futurs. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.


Botón Contratar Ahora

Contractar ara

Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Fes-te soci/contractar

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 

Truca'ns

900 300 321

 

Ves Superior