Publicador de continguts

El fons CE Renda, FI, celebra els seus 25 anys

14.04.2020
El passat 27 febrer, el fons d'inversió de Renda Fixa Mixta Internacional CE Renda FI va fer 25 anys des de la seva data de llançament

El fons d’inversió de Renda Mixta Internacional CE Renda, FI celelebra els seus 25 anys. Gestionat pel Gestor de Fons i Carteres Xosé Garrido, aquest fons té una rendibilitat neta anualitzada de 2,94% a 5 anys i del 4,09% a 10 anys.

Com inverteix el CE Renda, FI?

En un entorn de tipus d'interès baixos, les alternatives d'inversió que enfoquen la seva estratègia en actius amb vocació de generació de rendes ofereixen protecció a l'inversor. Caixa Enginyers Renda s'adapta a aquest perfil a través d'una cartera multiactiu que permet obtenir rendiments atractius gràcies a la inversió en renda variable, en REIT o actius vinculats al sector immobiliari i en renda fixa. El fons permet al partícip obtenir una renda anual del 2% i, addicionalment, beneficiar-se dels increments de capital associats a la seva inversió a llarg termini.

Es tracta d'un fons amb vocació de renda variable mixta internacional, sent la seva exposició a renda variable entre el 65%-75%, principalment en companyies de mitjana/alta capitalització amb balanços sanejats i models de negoci sostenibles. Actualment, el 77% de l'esmentada exposició es concentra en empreses que reparteixen dividends elevats, mentre que el 23% restant es destina al sector immobiliari que, a través de la seva naturalesa, genera rendes periòdiques i recurrents que distribueix entre els seus accionistes.

El 25%-35% restant del patrimoni es destina a la inversió en valors de renda fixa de companyies amb elevada qualitat creditícia i solvència. La cartera de renda fixa es manté amb durades reduïdes per tal de minimitzar el risc de tipus d'interès.

L'enfocament cap a la preservació de capital sobre la qual se sustenta el fons es basa en tres pilars:

  • Renda Variable Alt Dividend a través de companyies amb models de negoci sòlids i rendibilitats per dividends elevades, sostenibles en el temps i amb potencial de creixement significatiu.
  • REIT o actius vinculats al sector immobiliari, l'aportació dels quals es fonamenta en la inversió en accions de companyies que generen rendes periòdiques a través de lloguers o altres contractes d'arrendament periòdic. Addicionalment, aquests actius han ofert de forma històrica descorrelació amb la resta d'actius tradicionals.
  • Renda Fixa Sostenible a través d'emissors solvents, amb balanços sòlids i capaços d'assegurar financerament el pagament als seus creditors. La inversió s'enfoca en el tram curt-mitjà de la corba de tipus per tal de minimitzar la sensibilitat als tipus d'interès, sense penalitzar el vector rendibilitat-risc.
Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior