Slider Prestamo ECO Rehabilita Gencat Pro
Intro Prestamo ECO Rehabilita Gencat Pro


 

Quina finalitat té el
Préstec ECO Rehabilita (Gencat)?

Caixa Enginyers ha signat un conveni de col·laboració amb els departaments d'Economia i Hisenda i Drets Socials, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), l'Institut Català de Finances (ICF), Avalis i altres entitats financeres, a través del qual es comprometen a col·laborar en la concessió de finançament a professionals i empreses per a la rehabilitació d'edificis i barris en matèria de millora de l'eficiència energètica.

Amb aquest acord, totes les parts estaran involucrades en els programes d'ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU.

Per poder accedir al préstec, és necessari acreditar la resolució positiva de la subvenció rebuda.

 

Pots consultar més informació sobre aquests programes de rehabilitació en el web de la Generalitat de Catalunya, fent clic aquí.


 

Características Prestamo ECO Rehabilita Gencat Pro

 

PRÉSTEC ECO
Rehabilita (Gencat)
per a
comunitats de propietaris

 • Import màxim: l'import de les inversions finançades. Aquest import inclou l'import de la subvenció concedida, que s'aplicarà en forma d'amortització anticipada al préstec tan aviat es rebi la subvenció de la Generalitat de Catalunya.
 • Termini de devolució: mínim de 10 anys i màxim de 15 anys. Dins el termini de devolució s'inclou un període de carència de capital de mínim 1 any.
 • Tipus d'interès: TIN 5,25% per a terminis fins a 10 anys i TIN 5,90% per a terminis de més de 10 anys.
 • Comissió d'obertura:  1,00% (amb un mínim de 100 euros).
 • Comissió per cancelació anticipada:  0,5% el primer any i 1,00% durant la resta de termini. Aquesta comissió no s'aplicarà en l'amortització anticipada pel cobrament de la subvenció, que es produirà tan aviat es rebi.

 

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,70% fins a 6,24%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
150.000€ 120 mesos 5,25% 1.500,00€ 24€ 12 meses 656,25€ 1.745,74€ 1.745,52€ 5,70% 48.874,70€ 46.414,70€ 198.874,70€
1.000.000€ 180 mesos 5,90% 10.000,00€ 24€ 12 meses 4.916,67€ 8.759,18€ 8.758,46€ 6,24% 541.981,56€ 530.541,56€ 1.541.981,56€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 24 euros trimestrals.


 

PRÉSTEC ECO
Rehabilita (Gencat)
per a
agents rehabilitadors

 • Import màxim: l'import de les inversions finançades. Aquest import inclou l'import de la subvenció concedida, que s'aplicarà en forma d'amortització anticipada al préstec tan aviat es rebi de la Generalitat de Catalunya.
 • Termini de devolució: mínim de 10 anys i màxim de 15 anys. Dins del termini de devolució s'inclou un període de carència de capital de mínim 1 any.
 • Tipus d'interès: TIN 5,00% per a terminis fins a 10 anys i TIN 5,50% per a terminis de més de 10 anys.
 • Comissió d'obertura:  1,00% (amb un mínim de 100 euros).
 • Comissió per cancel·lació anticipada:  0,5% el primer any i 1,00% durant la resta de termini. Aquesta comissió no s'aplicarà en l'amortització anticipada pel cobrament de la subvenció, que es produirà tan aviat es rebi.

 

 

Professionals/Autònoms

 

Exemples representatius amb bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,33% fins a 5,83%)

Import Termini TIN Comissió obertura Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
20.000€ 120 mesos 5,00% 200,00€ 12 meses 83,33€ 230,35€ 229,75€ 5,33% 6.077,16€ 5.877,16€ 26.077,16€
75.000€ 144 mesos 5,50% 750,00€ 12 meses 343,75€ 758,54€ 759,40€ 5,83% 30.003,14€ 29.253,14€ 105.003,14€

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE des de 5,92% fins a 5,98%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
20.000€ 120 mesos 5,00% 200,00€ 18€ 12 meses 83,33€ 230,35€ 229,75€ 5,92% 6.797,16€ 5.877,16€ 26.797,16€
75.000€ 144 mesos 5,50% 750,00€ 18€ 12 meses 343,75€ 758,54€ 759,40€ 5,98% 30.867,14€ 29.253,14€ 105.867,14€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 18 euros trimestrals. Poden veure's els requisits per a l'exempció d'aquesta comissió en la pestanya "Requisits".

 


Empreses

 

Exemples representatius sense bonificació de manteniment de compte (TAE desde 6,03% hasta 6,12%)

Import Termini TIN Comissió obertura Comissió trimestral manteniment compte* Període carència Quota mensual període carència Quota mensual resta Última quota TAE Cost total del crèdit Interessos Import total degut
20.000€ 120 meses 5,00% 200,00€ 24€ 12 meses 83,33€ 230,35€ 229,75€ 6,12% 7.037,16€ 5.877,16€ 27.037,16€
75.000€ 144 meses 5,50% 750,00€ 24€ 12 meses 343,75€ 758,54€ 759,40€ 6,03% 31.155,14€ 29.253,14€ 106.155,14€

(*) Per als exemples sense bonificacions s'ha considerat una comissió de manteniment de compte de 24 euros trimestrals.


 

Per sol·licitar el préstec és necessari disposar d'un compte corrent a Caixa Enginyers. Aquest compte serà gratuït per a Agents Rehabilitadors que siguin professionals/autònoms si es compleix almenys un d'aquests requisits:

Requisits per a Agents Rehabilitadors que siguin professionals/autònoms

 • Facturació trimestral mínima de 2.000 € de les Targetes Business (dèbit i crèdit) associades al compte.
 • Tenir contractada una Assegurança de Protecció Personal Autònoms de Caixa d'Enginyers Vida.


En el cas de professionals/autònoms, si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a l’exempció de la comissió de manteniment.

En el cas d'Agents Rehabilitadors que siguin empreses, així com de Comunitats de Propietaris, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 24 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,96% TAE i una comissió de 24 € trimestrals. Consulta'ns per obtenir més informació sobre possibles bonificacions en la comissió de manteniment del teu compte.

Per verificar el compliment de les condicions que donen dret a les referides bonificacions l'entitat creditora durà a terme una revisió anual. Per tal que s'apliquin les bonificacions esmentades, serà necessari que la part prestatària estigui al corrent de les obligacions establertes en virtut del present préstec, així com no tenir cap deute amb l'entitat creditora per qualsevol altra operació.

 

 Documentació del sol·licitant necessària per poder sol·licitar el Préstec ECO Rehabilita (Gencat):

Agents Rehabilitadors com a professionals/autònoms

 • DNI / NIF / NIE.
 • Declaració d'IRPF i patrimoni de l'últim any.
 • Certificat d'empresa d'ingressos i retencions de l'últim any.
 • Informe de vida laboral facilitat per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Full de salari dels 3 últims mesos.
 • Últim rebut dels préstecs amb altres entitats financeres.
 • Domiciliació de la nòmina del titular.
 • Liquidació de l'IRPF i l'IVA de l'any en curs.
 • Justificant d'estar al corrent de pagament de l'IAE.
 • Justificants de la inversió que s'ha de finançar.
 • Justificant de pagament de l'habitatge habitual (rebut de lloguer o rebut d'hipoteca).

Agents Rehabilitadors com a empreses

 • CIF.
 • Auditoria (en cas de realitzar-les), si no Impost de Societats (model 200) dels dos últims exercicis tancats de l'empresa sol·licitant i del grup.
 • Estats financers provisionals de l'any en curs de l'empresa sol·licitant i del grup.
 • Pool bancari
 • IVA: resum de l'any anterior (model 390 - Declaració resum anual) i IVA any anterior i any en curs (model 303 - Autoliquidació).
 • IRPF: resum de l'any anterior (model 190 - Declaració resum anual) i IRPF any anterior i any en curs (model 111 - Autoliquidació).
 • Model 347 (declaració anual d'operacions amb terceres persones) dels dos últims exercicis tancats i/o model 349 (declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries) dels dos últims exercicis tancats.
 • Certificats de la Seguretat Social i Hisenda (al corrent de pagament).
 • Relació de patrimoni/bens de la societat.
 • Estructura accionarial i organigrama de grup en el seu cas.
 • Justificants de la inversió que s'ha de finançar.

 

Comunitats de Propietaris

Documentació Jurídica

 • Documentació acreditativa del nomenament del President: certificat de l'administrador de la comunitat o del secretari i, en cas que aquests càrrecs no existeixin, acta de la Junta.
 • Documentació acreditativa de l'acord de finançament: certificat de l'administrador de la comunitat o del secretari i, en caso que aquests càrrecs no existeixin, acta de la Junta. El document haurà d'acreditar que l'acord s'ha aprovat per la majoria següent:
  • Acord adoptat en primera convocatòria: majoria del total dels propietaris que, alhora, representen la majoria de les quotes de participació.
  • Acord adoptat en segona convocatòria: majoria dels assistents, sempre que aquesta també representi més de la meitat del valor de les quotes dels presents.

Documentació Econòmica

 • Fotocòpia del DNI del President de la Comunitat/ CIF de la Comunitat.
 • Informe de l'Administrador de la Comunitat que inclogui: nombre de propietaris; relació de propietaris (sense identificar-los) amb quotes impagades, indicant individualment l'import total impagat, antiguitat del deute i la seva situació. Actes amb ratificació del número, detall i import de la morositat de la comunitat.
 • Certificat de la Comunitat amb els impagaments. Comptes anuals de la Comunitat dels 2 últims anys. Extracte bancari dels últims 12 mesos. Documentació justificativa de les subvencions concedides o sol·licitades.

 

 Documentació de l'operació:

Documentació del projecte

 • Descripció i documentació acreditativa de la millora en eficiència energètica a través de les Certificacions d'eficiència energètica (CEE) de l'edifici existent, del projecte i de final d'obra.
 • Documentació acreditativa de l'obtenció de la subvenció.

Documentació de la inversió a realitzar

 • En cas de reforma: pressupost i llicència d'obra.
 • En cas d'equipament: factura pro-forma.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.


Disclaimer Prestamo ECO Pro Rehabilitacion

 

S'aplica el sistema d'amortització francès.

Les TAE’s variaran en funció de l'import i del termini de la operació.

Pots consultar aquí les companyies amb les quals Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència.

Les despeses de notaria seran a càrrec de la part prestatària i es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec al compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l'import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals. Les despeses de notaria per als exemples són: 60,00 € per a l'import de 20.000 €, 225,00 € per a l'import de 75.000 €, 390,16 € per a l'import de 150.000 € i 715,78 € per a l'import d'1.000.000 €. Les despeses de notaria no s'han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l'import total degut.

Condicions vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

 

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario 2

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior